Przejdź do treści Wyszukiwarka

Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy II

Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów II” współfinansowany z Grantów Norweskich 2014-2021 w ramach Programu Dialog Społeczny Godna Praca. 

Projekt jest bezpośrednio kontynuacją i poszerzeniem działań zrealizowanych w latach 2020-2022 w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”


Cel projektu:

Cel tych działań pozostaje niezmieniony. Jest to poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi.

Dialog społeczny w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce charakteryzuje się niską efektywnością i brakiem możliwości rozwiązywania problemów pracowniczych. Przyczyną jest fakt, iż związki zawodowe mogą negocjować jedynie z bezpośrednim pracodawcą, który jest ograniczony w zakresie podejmowania „niezależnych” decyzji dotyczących środowiska i warunków pracy. Rzeczywistym pracodawcą jest samorząd, który jednakże nie jest zobowiązany do prowadzenia rokowań zbiorowych ze związkami zawodowymi. Sytuacja mogłaby ulec poprawie poprzez wprowadzenie mechanizmów dobrowolnego dialogu trójstronnego celem omawiania ważnych dla pracowników kwestii. W ten sposób możliwe będzie osiąganie konsensusu w zakresie rozwiązań przyczyniających się do tworzenie godnych warunków pracy.


Lider projektu: NSZZ „Solidarność”

Partner projektu: Norweski Związek Pracowników Komunalnych i Powszechnych Fagforbundet, 

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Budżet: 143 376 EUR, w tym grant 120 000 REUR.


Główne etapy realizacji projektu obejmują:

A. Pilotaż modelu rokowań trójstronnych w publicznym sektorze samorządowym w dwóch nowych miastach.

B. Ewaluacja funkcjonowania podpisanych już porozumień w Płocku i Jaworznie. Analiza w kierunku wskazania potrzebnych modyfikacji lub renegocjacji.

C. Dalsza modyfikacja modelu prowadzenia dialogu społecznego w publicznym sektorze samorządowym, w oparciu o analizę funkcjonowania podpisanych już porozumień w Płocku i Jaworznie oraz wnioski z procesu negocjacyjnego w dwóch kolejnych miastach.

D.  Wizyty studyjne

E. Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz znaczenia dialogu społecznego jako narzędzia efektywnej współpracy lokalnych partnerów w ważnych społecznie kwestiach.

F.  Publikacja zbiorowa będąca kontynuacją – uzupełnieniem i rozwinięciem przygotowanego w pierwotnym projekcie raportu badawczego pt. „Samorząd terytorialny a związki zawodowe – uwarunkowania, możliwości rozwoju i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego”. Publikacja opracowywana będzie w toku realizacji projektu i zostanie ukończona do dnia konferencji końcowej.


Aktualności


Kontakt

Agnieszka Rybczyńska
Stanowisko
Kierownik projektu
Katarzyna Jażdżewska
Stanowisko
Asystent projektu
logo
logo