Przejdź do treści Wyszukiwarka

Biuro Branżowo-Konsultacyjne

Biuro Branżowo-Konsultacyjne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest częścią pionu kompetycyjnego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. struktur branżowych.

Do zadań Biura należy m.in.:

  • pomoc ekspercka: prawna i ekonomiczna zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez krajowe sekretariaty branżowe, krajowej sekcje i sekcje problemowe oraz struktury ponadregionalne i inne;
  • pomoc techniczna i administracyjna dla struktur branżowych według potrzeb i możliwości;
  • prowadzenie rejestru, monitorowanie i promocja ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • pomoc w kontaktach międzynarodowych wynikających, np. z afiliacji, członkostwa w europejskich radach zakładowych,
  • pomoc w zakresie tzw. dialogu sektorowego,
  • identyfikacja i rejestracja problemów gospodarczych w branżach oraz poszukiwanie sposobów ich rozwiązania
Biuro Branżowo-Konsultacyjne
Telefon
58 308 43 58
fax
58 308 43 43

Sławomir Adamczyk
Stanowisko
Kierownik
Telefon
58 308 44 58
Aneta Chełminiak
Telefon
58 308 43 84
Przemysław Pytel
Telefon
58 308 43 58