Przejdź do treści Wyszukiwarka

Organizacja międzyzakładowa

Organizacja międzyzakładowa to podstawowa jednostka organizacyjna Związku, obejmująca swoim działaniem więcej niż jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji są pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Liczba pracodawców objętych działalnością organizacji międzyzakładowej nie jest ograniczona. Jedyną statutową przeszkodą do rozszerzenia działalności danej organizacji międzyzakładowej na kolejnego pracodawcę jest fakt działania u tego pracodawcy innej organizacji Związku.

Organizacja międzyzakładowa posiada osobowość prawną, którą nabywa wraz z wszystkimi innymi uprawnieniami z chwilą rejestracji przez właściwy zarząd regionu.
Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy nie objętego działalnością żadnej jednostki organizacyjnej NSZZ „Solidarność”, mogą przystąpić do dowolnej, istniejącej już organizacji międzyzakładowej. Z chwilą przyjęcia ich w poczet członków NSZZ „Solidarność” organizacja ta, bez względu na liczbę członków Związku zatrudnionych u danego pracodawcy, rozszerza swoją działalność na tego pracodawcę.

Pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, chcący utworzyć nową organizację międzyzakładową, tworzą tymczasową komisję międzyzakładową, która następnie rejestruje organizację międzyzakładową we właściwym zarządzie regionu (patrz: Mapa regionów na stronie głównej) .Tymczasowa komisja międzyzakładowa pełni funkcje komisji międzyzakładowej do czasu wyboru władz tej organizacji. Wybory przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez zarząd regionu danej organizacji zakładowej.