Przejdź do treści Wyszukiwarka

Trybunał Konstytucyjny

13 grudnia, 2021
Wniosek o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 5 października 2021 r. Komisja Krajowa podjęła uchwałę ws. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności dwóch przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa o emeryturach mundurowych).
Czytaj więcej
6 listopada, 2015
Wniosek dotyczący procedury określania wysokości podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Wniosek o o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencją MOP nr 87 oraz ustawą o związkach zawodowych
Czytaj więcej
13 października, 2014
Wniosek dot. możliwości zawierania układu zbiorowego pracy dla członków korpusu służby cywilnej
Wniosek o zbadanie zgodności art. 239 § 3 pkt 1 k.p. z Konstytucją
Czytaj więcej
24 marca, 2014
Wniosek dot. zasady ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w który święto przypada na dzień wolny od pracy
Czytaj więcej
12 marca, 2014
Wniosek dot. zgromadzeń
Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.) z Konstytucją RP.
Czytaj więcej
10 marca, 2014
Wniosek dot. czasu pracy osób niepełnosprawnych
Wniosek o zbadanie zgodności norm ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010, Nr 226, poz. 1475) z Konstytucją.
Czytaj więcej