Przejdź do treści Wyszukiwarka

Głosowanie Elektroniczne

Uchwała KKR nr 11/X/2019

ws. zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Krajowa Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 60 ust. 2a  Statutu NSZZ „Solidarność”, postanawia co następuje.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Dla władz kontrolnych w rozumieniu § 34 ust. 5 Statutu NSZZ „Solidarność” dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu  środków  bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwanego dalej e-głosowaniem.
 2. Możliwość głosowania przy wykorzystaniu  środków  bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje także prezydiom władz kontrolnych, o których mowa            w ust. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o władzy kontrolnej, należy przez to rozumieć także jej prezydium.

§ 2

 1. Władza kontrolna w drodze uchwały może określić rodzaj spraw, w których przyjęcie aktów prawnych, w rozumieniu § 60 ust. 1 Statutu następuje w drodze
  e-głosowania. W uchwale takiej wskazuje się osobę odpowiedzialną za zorganizowanie oraz prawidłowe przeprowadzenie e-głosowania (e-sekretarz)E-sekretarz powinien być członkiem tej władzy kontrolnej.
 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie aktów prawnych w drodze e-głosowania w sprawach, w których Statut przewiduje obligatoryjną formę głosowania tajnego.

§ 3

E-głosowanie dopuszczalne jest przy użyciu następujących środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: poczty elektronicznej, wideokonferencji, telefonu.

§ 4

 1. W przypadku przyjęcia przez władzę kontrolną, uchwały o której mowa w § 2 ust. 1 członkowie wchodzący w skład tej władzy składają w formie pisemnej oświadczenia e-sekretarzowi zawierające informacje, w zależności od wybranych metod e-głosowania, niezbędne do jego przeprowadzenia tj.: adres poczty elektronicznej danego członka władzy wykonawczej, oznaczenie w używanym komunikatorze umożliwiającym przeprowadzenie wideokonferencji (np. skype), numer telefonu komórkowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Członek władzy kontrolnej jest zobowiązany do aktualizacji wskazanego wyżej oświadczenia w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1. Do chwili przekazania aktualizacji e-sekretarzowi wszelkie komunikaty przesłane zgodnie z danymi wskazanymi w oświadczeniu uważa się za skutecznie złożone.

 E-głosowanie przy pomocy poczty elektronicznej

§ 5

 1. E-sekretarz, w ramach przeprowadzenia e-głosowania:

  a) przygotowuje treść projektu aktu prawnego, który ma zostać przyjęty w drodze e-głosowania,

  b) rozsyła go na adresy podane w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wskazując w temacie wiadomości przedmiot e-głosowania oraz termin na oddanie głosu (w drodze wiadomości zwrotnej o treści ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ),

  c) po upływie terminu na oddanie głosu, lub po wcześniejszym oddaniu wszystkich głosów, sporządza w formie pisemnej protokół z przeprowadzonego e-głosowania zawierający co najmniej treść przesłanego do głosowania aktu prawnego, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-głosowania oraz podpis e-sekretarza; nieoddanie głosów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu,

  d) rozsyła protokół, o którym mowa w pkt c) członkom władzy kontrolnej.
 2. Przesłane wiadomości zawierające głosy e-sekretarz jest obowiązany przechowywać     do najbliższego posiedzenia władzy kontrolnej, podczas którego każdy z członków władzy kontrolnej ma prawo zapoznać się z tymi wiadomościami.
 3. Na najbliższym posiedzeniu władzy kontrolnej, protokół, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt d) podpisują pozostali członkowie władzy kontrolnej, którzy brali udział w e-głosowaniu.

E-głosowanie przy pomocy wideokonferencji

§ 6

 1. E-sekretarz, w ramach przeprowadzenia e-głosowania:

  a) powiadamia członków władzy kontrolnej o terminie rozpoczęcia wideokonferencji ze wskazaniem komunikatora umożliwiającego wideokonferencję, w miarę możliwości przesyłając na podane adresy poczty elektronicznej projekt aktu prawnego, 

  b) po połączeniu się w ramach wideokonferencji odbywa się dyskusja nad projektem oraz głosowanie, z którego e-sekretarz sporządza protokół zawierający co najmniej treść aktu prawnego, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-glosowania oraz podpis e-sekretarza;
 2. Na najbliższym posiedzeniu władzy kontrolnej protokół, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt b) podpisują pozostali członkowie władzy kontrolnej, którzy brali udział w e-głosowaniu.

 E-głosowanie przy pomocy telefonu

§ 7

 1. E-sekretarz, w ramach przeprowadzenia e-głosowania:

  a) przygotowuje treść projektu aktu prawnego, który ma zostać przyjęty w drodze e-głosowania,

  b) rozsyła go na numery telefonów podane w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wskazując w temacie wiadomości przedmiot e-głosowania oraz termin na oddanie głosu i numer telefonu, pod którym można głosować – wysyłając jednocześnie SMS informujący o przesłaniu projektu aktu prawnego na e-mail,

  c) oddanie głosu następuje w drodze nadania przez uczestnika głosowania wiadomości tekstowej (SMS) o treści ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ,

  d) po upływie terminu na oddanie głosu, lub po wcześniejszym oddaniu wszystkich głosów, sporządza w formie pisemnej protokół (z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu) z przeprowadzonego e-głosowania, zawierający co najmniej treść przesłanego do głosowania aktu prawnego, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-głosowania oraz podpisem e-sekretarza; nieoddanie głosu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu,

  e) rozsyła protokół, o którym mowa w pkt. c) członkom władzy wykonawczej.
 2. Przesłane wiadomości zawierające głosy e-sekretarz jest obowiązany przechowywać do najbliższego posiedzenia władzy kontrolnej, podczas którego każdy z członków władzy kontrolnej ma prawo zapoznać się z tymi wiadomościami.
 3. Na najbliższym posiedzeniu władzy kontrolnej protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt c) podpisują pozostali członkowie władzy kontrolnej, którzy brali udział w e-głosowaniu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 1 kwietnia 2019 r.