Przejdź do treści Wyszukiwarka

W czasie wojny na wschodnich granicach Polski i wskutek funkcjonowania agresywnych reżimów na wschodzie Europy (Białoruś i Rosja) uwaga związku zawodowego „Solidarność” jest zwrócona na wschód. Naszymi priorytetami jest pomoc demokratycznym organizacjom związkowych w tych krajach na tyle, na ile jest to możliwe w obecnej sytuacji. Liderzy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) są więzieni lub wygnani z kraju, a sama organizacja została zasadniczo rozbita. Dokładamy wszystkich starań, aby pomóc białoruskim związkowcom zarówno na miejscu, jak i poza granicami Białorusi. W przypadku Ukrainy, główny nacisk „Solidarność” kładzie na pomoc ukraińskim pracownikom w Polsce – zarówno bezpośrednią (zapewnienie miejsc do życia uchodźcom), jak i polityczną (reprezentowanie ukraińskich organizacji tam, gdzie są one nieobecne, udział w skoordynowanych akcjach sprzeciwu wobec szkodliwych zmian w ukraińskim prawie pracy).

Istotną częścią działalności „Solidarności” na forum międzynarodowym jest realne reprezentowanie pracowników przemysłu, w tym energetyki, przemysłu ciężkiego i wydobywczego, w zakresie europejskiej tzw. „zielonej polityki”. Niezmiennie od lat NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż nie wolno w pędzie ku redukcji emisji i zapobiegania szkodliwym zmianom klimatycznym zaniedbywać interesów i ochrony godnych miejsc pracy w przemyśle. 

Będziemy nadal domagać się zarówno brania pod uwagę ogromu poświęceń i kosztów jakie „zielona polityka” wymusza na społeczeństwie, jak i równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich źródeł energii np. w zakresie finansowania modernizacji, wzrostu ich efektywności i czystości i badań.

Choć bywa, że stanowiska i opinie płynące z naszego Związku są na arenie międzynarodowej kontestowane, jednak mamy silny mandat naszych członków do reprezentowania ich na międzynarodowych forach związkowych; zarówno tych kluczowych jak Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ), Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Związkowy Komitet Doradczy przy OECD (TUAC), jak też regionalnych jak np. Sieć Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego (BASTUN) czy w sieciach współpracy jak np. Grupa Wyszehradzka czy EZA. Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” NSZZ „Solidarność” będzie prezentować stanowiska przyjęte przez członków związku oraz domagać się równego traktowania wszystkich afiliantów w organizacjach, których jest członkiem.

Wysokie znaczenie ma dla „Solidarności” bliska współpraca z organizacjami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w ramach relacji bilateralnych, jak też na szerszych forach współpracy. Jesteśmy przekonani, że dobra współpraca ze związkami zawodowych krajów naszego regionu może być kluczowym instrumentem tworzenia wspólnych stanowisk i realnego wpływania na kierunki polityki ponadnarodowej.