UCHWAŁA Nr 4 XXXI KZD ws. zmian formalno-redakcyjnych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do wprowadzenia poprawek o charakterze formalno-redakcyjnym w dokumentach przyjętych podczas XXXI sesji Krajowego Zjazdu Delegatów w przypadku stwierdzenia błędów o takim charakterze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANOWISKO Nr 9 XXXI KZD ws. rzeczywistej kontroli i ochrony rynku pracy w związku z postępującą cyfryzacją

Cyfryzacja i automatyzacja od kilkudziesięciu lat stanowią czynnik zmian na rynku pracy. Jak wynika z danych zawartych w Raporcie Gumtree 2017 Aktywni + Przyszłość rynku pracy dla krajów wysoko rozwiniętych należących do OECD, średnio 57% wszystkich miejsc pracy jest zagrożonych automatyzacją. W Polsce zagrożenie automatyzacją ma dotyczyć średnio 40% miejsc pracy, szczególnie w przemyśle elektronicznym, samochodowym, maszynowym oraz wydobywczym. Do zawodów, których zniknięcie jest prognozowane w związku z rozwojem branży IT i wypieraniem pracy człowieka przez sztuczną inteligencję, zaliczają się głównie: praca biurowa i urzędnicza, sprzedaż i handel, przemysł i przetwórstwo.

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy może być dla pracowników źródłem zagrożeń związanych z koniecznością podjęcia pracy odbiegającej od ich kwalifikacji, ale również związanych z brakiem miejsc pracy, a przez to dostępu do jej wykonywania, gdy prawo do pracy powinno być zagwarantowane nawet przy zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego, bo stanowi warunek integralnego rozwoju człowieka jako osoby.

W Polsce funkcjonuje wiele instytucji odpowiadających za informatyzację. Wśród nich należy wymienić m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Komitet RM ds. Cyfryzacji, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, Radę Dyrektorów IT administracji rządowej, Instytucję Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa. Jednak głównym ich zadaniem jest digitalizacja – wspieranie cyfryzacji w Polsce. Niewiele natomiast mówi się na temat zagrożeń związanych z tym procesem, w tym związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. W związku z taką sytuacją Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do rządu RP o unormowanie kompetencji instytucji zajmujących się tym procesem  oraz stworzenie kompleksowego planu przechodzenia do nowej rzeczywistości zatrudnienia tak, aby zagwarantować ochronę praw człowieka i pracownika.

STANOWISKO Nr 8 XXXI KZD ws. wprowadzenia na ekrany polskich kin filmu „Klecha”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się pilnego dopuszczenia do rozpowszechniania na ekranach polskich kin filmu fabularnego „Klecha” w reżyserii Jacka Gwizdały.

W naszej opinii przetrzymywanie w swego rodzaju „zamrażarce” dystrybucyjnej filmu opowiadającego o życiu i śmierci Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca 76, patrona NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej, jest nieuzasadnione.

Ks. Roman Kotlarz, zakatowany na śmierć przez funkcjonariuszy SB – „nieznanych sprawców”, jest postacią heroiczną i ważną dla „Solidarności”. To On, 25 czerwca 1976 r. w czasie buntu radomskich robotników przeciw komunistycznej władzy miał odwagę publicznie udzielić im błogosławieństwa i upominał się o prześladowanych i katowanych za udział w proteście. Zapłacił za to najwyższą cenę – cenę życia.

Jego odwaga winna być przykładem dla wszystkich Polaków, dlatego Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo domaga się wprowadzenia na ekrany polskich kin tak ważnego filmu.

STANOWISKO Nr 7 XXXI KZD ws. poparcia działań NSZZ „Solidarność” w Mondelez Polska Production Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Mondelez Polska, zmierzających do wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. 4 października br. odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Obecnie pracownicy przygotowują się do strajku generalnego. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o udzielenie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Mondelez Polska wszelkiej pomocy w dalszych działaniach w Mondelez Polska w Bielanach Wrocławskich w osiągnięciu zamierzonego celu.

STANOWISKO Nr 5 XXXI KZD ws. Polskiej Polityki Przemysłowej dla Sektora Okrętowego

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ,,Solidarność”, zgodnie z treścią przyjętego 10 października 2019 roku przez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego ,,Manifestu partnerów społecznych Sektora Stoczniowego – Technologia Morska: sektor strategiczny dla Polski”, wnosi o:
uznanie Sektora Okrętowego jako strategicznego w Polskiej Polityce Przemysłowej.

Przemysł okrętowy należy do kluczowych gałęzi gospodarki – to przemysł strategiczny, bardzo istotny dla bezpieczeństwa i obronności państwa, konkurencyjny i podlegający dynamicznym przeobrażeniom, będący pionierem w budowie złożonych typów statków i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii. Dlatego domagamy się pilnego przystąpienia do rozmów w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego celem wypracowania wspólnych rozwiązań zapewniających dynamiczny rozwój i funkcjonowanie Przemysłu okrętowego w Polsce.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ,,Solidarność” wyraża przekonanie, że  Polska Polityka Przemysłowa dla Sektora Okrętowego potrzebuje nowych, ambitnych i konkurencyjnych działań obejmujących wszystkie obszary sektora. Głównym celem powinno być stworzenie koniunktury w nadchodzących  latach dla wszystkich firm działających na rzecz sektora okrętowego w Polsce, która spowoduje duży skok technologiczny tej branży, zdobycie nowych kompetencji i przewag technologicznych w oparciu o własne know-how, które kreuje dużą wartość dodaną.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ,,Solidarność” stwierdza, że  opracowanie nowej strategii przemysłowej, obejmującej przemysł stoczniowy, naprawczy, obronny i offshore powinno odbywać się przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (pracownikami, pracodawcami, władzami regionalnymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi).

Ponadto Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ,,Solidarność” wnosi o powołanie Sektorowej Rady ds. Umiejętności i Zatrudnienia (zgodnie z ramami opracowanymi w UE), realizującej  politykę dopasowania umiejętności w sektorze, która będzie zrzeszać zarówno partnerów społecznych z sektora, jak również przedstawicieli szkolnictwa wyższego oraz organizacje z obszaru szkoleń zawodowych.

STANOWISKO Nr 4 XXXI KZD ws. konieczności stworzenia odrębnej ustawy o szkolnictwie artystycznym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że stworzenie odrębnej Ustawy o Szkolnictwie Artystycznym jest podstawą właściwego funkcjonowania systemu szkół artystycznych. Szkoły artystyczne realizują swoje zadania w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i ustawę o Systemie oświaty. Przepisy z tych ustaw są przenoszone na resortowe rozporządzenia inicjowane i procedowane przez Departament Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzorowane na rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki dotyczących szkół ogólnokształcących często nie przystają do realiów szkół artystycznych. Powodują duże komplikacje interpretacyjne, utrudniają funkcjonowanie szkół artystycznych, które nie są w stanie dopasować się do obowiązującego prawa.

Dlatego środowisko związane ze szkołami artystycznymi podjęło już w 2015 roku próbę stworzenia odrębnej ustawy. Inicjatorem był Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Powołano wtedy zespół, który miał się zająć zebraniem problemów mających finalnie znaleźć odzwierciedlenie w odrębnej ustawie. Niestety próby te nie zostały do dnia dzisiejszego sfinalizowane. Odrębna ustawa będzie gwarantem właściwego działania i rozwoju szkół muzycznych, plastycznych, baletowych i szkoły cyrkowej.

STANOWISKO Nr 3 XXXI KZD ws. podniesienia nakładów na edukację i naukę

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podniesienie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe do poziomu co najmniej 4% PKB oraz na oświatę do poziomu co najmniej 8 % PKB.
To niezbędny warunek, by:

  1. Polska nauka i edukacja skutecznie zmierzyły się z wyzwaniami współczesnej cywilizacji oraz wymaganiami nowoczesnego rynku pracy,
  2. Zapewnić właściwe warunki pracy na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych oraz w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w celu realizacji współczesnych zadań,
  3. Zapewnić odpowiedni wzrost wynagrodzeń pracowników nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty.

APEL Nr 2 XXXI KZD ws. krytycznej sytuacji finansowej Instytutów PAN i ich pracowników

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o naprawę krytycznej sytuacji finansowej Instytutów PAN i ich pracowników.
W szczególności apelujemy o:

  1. Adekwatne zwiększenie dotacji na działalność statutową Instytutów PAN w celu rekompensaty skutków inflacji oraz pokrycia deficytów budżetowych w działalności statutowej Instytutów PAN, spowodowanych brakiem odpowiedniej waloryzacji tej dotacji,
  2. Długo oczekiwaną przez środowisko naukowe waloryzację płac pracowników naukowych i nienaukowych Instytutów PAN do poziomu adekwatnego do ich kompetencji zawodowych,
  3. Stosowne podniesienie poziomu ich minimalnych uposażeń.

UCHWAŁA Nr 3 XXXI KZD ws. zmiany w Uchwale nr 5 XIX KZD dot. działalności finansowej Związku

Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza następujące zmiany w uchwale nr 5 XIX KZD:
w paragrafie 1 ust. 1 dopisuje się  podpunkt 4 i 5 w brzmieniu:
4/ w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ppkt. 3, składka wynosi

– przy miesięcznych świadczeniach nieprzekraczających 500 zł. – 2 zł miesięcznie;
– przy miesięcznych świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł;

5/ przepisy punktu 4 obowiązują do najbliższego posiedzenia władzy stanowiącej organizacji podstawowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.