Przejdź do treści Wyszukiwarka

Deklaracja programowa

UCHWAŁA PROGRAMOWA XXXI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” przyjmuje program działania na najbliższą kadencję lat 2023 -2028. Program składa się z zadań, które wymagają realizacji dla poprawy praw członków Związku oraz dla unowocześnienia działania Związku i przygotowania go do stojących  przed pracownikami i Związkiem wyzwań dotyczących przyszłości pracy.

NSZZ „Solidarność” – Związek przyszłości

Dialog społeczny

Dialog i współpraca partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.  Jak pokazuje historia NSZZ „Solidarność”, korzystanie z prawa do wolności zrzeszania się i prowadzenia rokowań w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony umożliwia w sposób pokojowy pokonywanie wszelkich  trudności i wypracowanie rozwiązania dla  największych wyzwań współczesnego świata;

 • Związek podkreśla znaczenie dialogu społecznego w kształtowaniu polityk gospodarczych w Polsce i wyraża gotowość do aktywnego w nim uczestnictwa na wszystkich poziomach;
 • Związek zapewni wsparcie dla budowania potencjału dialogu społecznego na poziomie, zakładowym, branżowym,  regionalnym i krajowym;
 • Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r.   w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej COM/2020/682 stanowi znakomitą okazję  do przywrócenia odpowiedniej roli dialogu społecznego w Polsce i jego odbudowy, w czym  Związek będzie aktywnie uczestniczył;
 • NSZZ „Solidarność” będzie dążył do uporządkowania zasad reprezentatywności partnerów społecznych;
 • Dużą wagę Związek przywiązuje do negocjacji partnerów społecznych w zakresie europejskich porozumień   prawo pracownika do „odłączenia”.  Pojęcie związane jest z wymogami w systemie pracy zdalnej;
 • Związek będzie aktywnie uczestniczył w Radzie Dialogu Społecznego wskazując swoją reprezentację zarówno do Rady jak i Zespołów problemowych RDS i WRD.

 Układy zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy są niezbędnym elementem nowoczesnej gospodarki,  gwarantując równowagę między potrzebami konkurencyjności przedsiębiorstw a bezpieczeństwem pracowników. Rokowania zbiorowe są jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających  pracownikom i pracodawcom dostosowywanie się do  zmian technologicznych, demograficznych mających wpływ na świat pracy. Konieczne jest przywrócenie priorytetowej roli negocjacjom układowym, stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu zakresu stosowania rokowań zbiorowych i przygotowaniu planu działania na rzecz promowania rokowań zbiorowych i zwiększania wykorzystania w praktyce układów zbiorowych.  NSZZ “Solidarność” będzie zabiegał  o odpowiednią legislację i domagał się pro układowej polityki państwa.

– Związek będzie nadal postulował:

 • rozszerzenie katalogu rodzajów układów zbiorowych pracy,
 • stworzenie możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy u pracodawcy, u którego nie funkcjonuje zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa poprzez np. delegata związkowego,
 • wyłączenie obowiązującej możliwości wprowadzenia rozwiązań mniej korzystnych dla pracowników w porównaniu do przepisów powszechnie obowiązujących poprzez regulaminy czy porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi i wprowadzenie jej jedynie poprzez układy zbiorowe pracy (dotyczy to np. przedłużenia okresu rozliczeniowego czy też postanowienia o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • wzmocnienie promocji rokowań zbiorowych poprzez m.in. kampanie medialne,
 • zapisanie w przepisach prawa udziału w rokowaniach zewnętrznych ekspertów związkowych,
 • utworzenie Centrum Rokowań Zbiorowych, które byłoby podmiotem świadczącym zaawansowaną i fachową pomoc dla stron w przedmiocie prowadzenia rokowań (negocjacji) zbiorowych. Centrum prowadziłoby również szkolenia dla stron zakładowego/ponadzakładowego dialogu społecznego.
 • wprowadzenie do szkół przedmiotu (w ostatnim roku nauczania w szkole średniej i branżowej) dotyczącego funkcjonowania na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych,

– Związek utworzy bazę układów zbiorowych pracy, których stroną są podstawowe jednostki organizacyjne Związku i inne jednostki organizacyjne Związku;

– Związek dokona analizy celowości złożenia  skargi do MOP w zakresie zdolności układowej pracowników korpusu służby cywilnej.

 Przyszłość pracy

NSZZ „Solidarność” zauważa takie zjawiska jak obserwowane na całym świecie rozmywanie się pojęcia pracownika (między innymi poprzez rozwój zatrudnienia przy pomocy platform internetowych, czy wzrastającą skalę fałszywego samozatrudnienia), zwiększających się procesów migracyjnych (w tym spodziewanych przyszłych procesów migracji wywołanych zmianą klimatu), dynamiczną zmianę technologiczną (narastające stosowanie rozwiązań wykorzystujących SI). W obliczu tych procesów rosną wyzwania dla  związków  zawodowych. Wobec nowych zjawisk na rynku pracy trzeba podjąć działania, które pozwolą członkom Związku przygotować się na zmiany. Dlatego uzasadnione jest monitorowanie skali zatrudnienia poprzez platformy internetowe oraz przeprowadzenie badań dotyczących skali zjawiska w Polsce i poszukiwanie rozwiązań z zakresu ochrony socjalnej dla osób wykonujących taki typ pracy, a także przeprowadzenie badań dotyczących tempa robotyzacji w Polsce i związanego z tym zagrożenia powstania bezrobocia technologicznego. Należy szczególną uwagę poświęcić automatyzacji miejsc pracy.

 • Związek aktywnie włączy się w procesy implementacji Dyrektyw UE w sprawie pracy na platformach;
 • Związek stworzy platformę wymiany informacji dotyczących działań negocjacyjnych podejmowanych na poziomie zakładu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, funduszy szkoleniowych, zwiększania kompetencji pracowników i innych działań związanych ze zmianą technologiczną;
 • Za niezbędne Związek uznaje monitorowanie skutków pracy zdalnej  w różnych aspektach  in.  zdrowotnych, organizacyjnych, relacji pomiędzy pracownikiem
  i pracodawcą;
 • Zmiana kwalifikacji w czasie zatrudnienia staje się koniecznością szczególnie wobec procesów informatyzacji i robotyzacji. NSZZ „Solidarność” podejmie działania w celu wprowadzenia w Polsce płatnego urlopu szkoleniowego  zgodnie z konwencja MOP nr 140. Związek będzie domagał się rozwiązań systemowych w tym obszarze.

 Rynek pracy

 • NSZZ „Solidarność”, w zakresie Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będzie dążył do istotnego zwiększenia roli partnerów społecznych w zarządzaniu tymi funduszami, jak również zwiększenia wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Zmiana sposobu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w kierunku zwiększenia aktywizacji zawodowej i zmian kwalifikacji jest konieczna dla dostosowania do potrzeb rynku pracy;
 • Związek będzie postulował wsparcie ze strony państwa prywatnego ubezpieczenia od bezrobocia;
 • NSZZ „Solidarność” podejmie działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych odnośnie do zwiększenia nadzoru i kontroli nad działalnością prowadzoną przez nierejestrowane agencje zatrudnienia. Działania w tym zakresie powinny dotyczyć również działalności gospodarczej wykonywanej przez podmioty, które nie są formalnie zarejestrowane, których działalność ma na celu wyłącznie najem siły roboczej w ramach umów cywilnoprawnych. Związek ma na celu ochronę osób wykonujących pracę dla ww. pseudoagencji;

W ocenie NSZZ „Solidarność” bardzo ważne jest podjęcie działań zmierzających co najmniej do ograniczenia niekontrolowanej mobilności zawodowej zewnętrznej ze względów ekonomicznych (ograniczenie zjawiska drenowania rynku pracy). Mobilność zawodowa jest ważnym mechanizmem w zakresie rozwiązywania problemu niedoboru niektórych umiejętności w państwach członkowskich UE, natomiast z pewnością nie będzie ona powodowała zmniejszania zróżnicowania terytorialnego na rynku pracy. Odpływ osób następuje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do bogatszych krajów Europy Północno-Zachodniej. Nie ulega wątpliwości, że obecnie w UE nie wypracowano mechanizmów ochronnych dla państw członkowskich, z których odpływ zasobów ludzkich jest największy. W tym zakresie

 • Związek będzie promował działania zmierzające do wprowadzenia środków ochronnych dla regionów, z których regularnie następują odpływy dobrze wykształconych i zazwyczaj młodych pracowników. Jest to bardzo istotne również z tego względu, że państwa przyjmujące ww. osoby nie ponoszą kosztów ich wychowania i wykształcenia, a z ich pracy budują własny wzrost gospodarczy – kosztem powiększającego się zróżnicowania regionalnych rynków pracy;
 • Na szczeblu UE podejmowane są działania mające na celu zwiększenie mobilności zawodowej pomiędzy krajami UE. W tym aspekcie NSZZ „Solidarność” ma istotną rolę przy dążeniu do ochrony rodzimego rynku pracy przed niekontrolowanym odpływem pracowników. Działania w tym zakresie będą realizowane przede wszystkim poprzez udział przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w pracach Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia w Bratysławie;
 • NSZZ „Solidarność” podejmie działania odnośnie do poprawy warunków zabezpieczenia społecznego w zakresie bezrobocia. W szczególności powinno to nastąpić poprzez podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych w szczególności w pierwszym okresie po utracie pracy. Nadto bardzo istotne znaczenie dla poprawy warunków zabezpieczenia w zakresie bezrobocia może mieć podniesienie kompetencji oraz warunków pracy w publicznych służbach zatrudnienia. W szczególności zwiększenie etatów oraz wprowadzenie kompleksowego systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykorzystywanych do prawidłowego zarządzania istniejącymi instrumentami pomocowymi.


Inne

 • Związek, w trosce o pracowników wyjeżdżających służbowo poza granice kraju, domaga się nowych regulacji dotyczących podróży służbowych, w tym w szczególności zniesienia w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę , możliwości obniżania wysokości diet i ryczałtów w zagranicznych podróżach służbowych. Taka możliwość musiałaby wynikać z układu zbiorowego pracy.

Młodzi – przyszłość Związku

NSZZ „Solidarność” niezmiennie przykłada wielką wagę do szczególnego położenia osób młodych, wchodzących na rynek pracy. Moment zakończenia edukacji i rozpoczęcia pracy zawodowej bez wątpienia wpływa na dalszą karierę każdej młodej osoby, stąd tak ważne jest by nie dopuścić do tego, by ten czas naznaczony był wyzyskiem i brakiem ochrony.

 • Związek będzie kontynuował swoją wieloletnią pracę na rzecz zwalczania wyzysku młodych pracowników, w tym niestabilnych umów, niskich płac, nadmiernych godzin pracy oraz wszelkich nieuczciwych praktyk stosowanych przez pracodawców. Związek będzie działać na rzecz wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, które zapewnią godne warunki zatrudnienia młodych osób;
 • Szczególną rolę Związek przypisuje praktykom i stażom. Stanowią one szansę na zdobycie cennego doświadczenia i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Mogą jednak być organizowane w sposób nieuczciwy, daleki od istoty tego rodzaju aktywności. Obserwowane są przypadki braku wynagradzania młodych osób, traktowania ich jako tańszej siły roboczej, gdzie trudno mówić o jakichkolwiek walorach edukacyjnych. Związek będzie zabiegał o przegląd legislacji w tym zakresie. W pierwszej kolejności dostrzegamy konieczność zmian w systemie praktyk absolwenckich, które w sposób najbardziej rażący przyzwalają na wyzysk. Na pierwszym miejscu stawiamy zakaz organizowania nieodpłatnych staży i praktyk. Konieczne będą również zmiany w zakresie staży organizowanych przez urzędy pracy, tak by oferta aktywizacji zawodowej wykluczała możliwość wystąpienia nadużyć;
 • Systemu „Gwarancji dla młodzieży”, za sprawą zaleceń europejskich znalazł się w polskim porządku prawnym. Związek od lat postuluje jego wzmocnienie. Konieczne jest zapewnienie, by każda osoba, która kwalifikuje się do objęcia „Gwarancjami”, otrzymała ofertę pracy lub innej formy pomocy w wejściu na rynek pracy oraz by była to oferta wysokiej jakości. Związek będzie zabiegał o podniesienie wynagrodzenia stażystów podczas odbywania przez nich staży, w ramach programów aktywizacji zawodowej, prowadzonych przez urzędy pracy, oraz zapewnienie warunków do zdobywania doświadczenia zawodowego i rozwijania odpowiednich umiejętności niezbędnych w zmieniającym się świecie pracy.
 • Związek dostrzega niezwykle istotną rolę kształcenia zawodowego. Konieczne jest promowanie tej drogi edukacji i kariery zawodowej. Związek będzie włączał się w jej promocję.
  Ponadto, w kształceniu zawodowym młodych unikalną rolę pełnią Ochotnicze Hufce Pracy. Ta wyjątkowa instytucja wspiera te osoby, których start w dorosłość może być najtrudniejszy i zasługuje na uznanie. Będziemy postulowali wzmocnienie OHP, w tym poprzez zwiększenie nakładów na ich działanie i zapewnienie większego personelu. Nasza współpraca z OHP będzie kontynuowana.
 • Mimo pewnych korekt, bez wątpienia jednym z problemów pozostaje rażąco niskie wynagrodzenie pracowników młodocianych. Związek będzie zabiegał o jego zwiększenie.
 • Obserwujemy że osoby wchodzące na rynek pracy posiadają znikomą wiedzę na temat realiów jego funkcjonowania. Związek podejmie działania w celu zwiększenia świadomości młodych pracowników na temat ich praw, obowiązków oraz dostępnych środków wsparcia. Związek będzie prowadzić kampanie informacyjne i edukacyjne oraz konferencje wspierając młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy na temat rynku pracy, prawa pracy oraz sposobów reagowania na naruszenia ich praw. Niezmiennie będziemy zabiegali o szersze włączenie do programów nauczania w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i w szkolnictwie wyższym treści dotyczących działania rynku pracy, podstawowych praw pracowniczych i działalności instytucji ochrony pracy, w tym o działalności związków zawodowych. Nie mamy wątpliwości, że wśród osób młodych istnieje zapotrzebowanie na taką wiedzę.
 • Mając na uwadze realizacje powyższych zadań związek będzie zabiegał o wprowadzenie systemowych zmian w zatrudnianiu i wynagradzaniu nauczycieli, tak aby do zawodu dołączali ludzie o najwyższych kwalifikacjach.

 Związek dla Rodziny

Spójna polityka rodzinna pozwoli na stabilny rozwój rodzin, który jest niezbędny dla zachowania zastępowalności pokoleń, a co za tym idzie, równowagi na rynku pracy.

 • Związek będzie domagał się stałego monitoringu potrzeb rodzin z dziećmi, ale także osób samotnych, które coraz częściej stają się beneficjentami pomocy społecznej.  Związek oczekuje reformy  służb wspierających rodziny, zwłaszcza tych najuboższych czy niewydolnych, m.in. poprzez  wzrost wynagrodzeń i poprawę warunków pracy pracowników realizujących ważną politykę socjalną państwa.
 • Zdaniem Związku konieczna jest kontynuacja rozwiązań prawnych ułatwiających opiekę nad starszymi członkami rodzin pracowników poprzez rozwój usług publicznych skierowanych do osób starszych.
 • Związek nadal  będzie zabiegał o zmiany w systemie podatkowym, mające na celu wspieranie pracowników oraz rodzin o niskich dochodach, poprzez między innymi zmniejszenie obciążeń podatkowych (zmniejszenie efektywnej stawki podatku dochodowego – podnoszenie kwoty wolnej oraz jej uzależnienie od dochodów, podnoszenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu, urealnienie diet związanych  z podróżami służbowymi, kwot ryczałtu za używanie prywatnego auta w celach służbowych, przegląd progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zwiększenia jego progresywności,  przegląd transferów socjalnych i obciążeń podatkowych oraz stosowanych ulg);
 • Związek uważa, że konieczne jest monitorowanie sytuacji na rynku pracy pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i egzekwowanie odpowiednich zapisów Kodeksu pracy, w szczególności praw kobiet dotyczących równego traktowania w prawie do wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę jednakowej wartości, oraz wystąpienie do rządu RP i organizacji pracodawców z apelem „zero tolerancji dla przemocy w miejscu pracy” oraz za przyjęciem Konwencji wraz z zaleceniami MOP dot. zwalczania przemocy i molestowania w miejscu pracy.

Związek dla osób z niepełnosprawnościami

NSZZ „Solidarność” uważa, jednym z najlepszych sposób rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami jest aktywność zawodowa, dlatego jako Związek będziemy domagali się:

 • Podjęcia działań zmierzających do zatrzymania procesu degradacji Zakładów Pracy Chronionej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, których pracownicy ze względu na charakter schorzenia, często nie mają szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
 • Podjęcia działań, które stworzą ustawowy system asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami tak aby ich opiekunowie mogli pracować, gdy jest to możliwe.
 • Kontynuacji działań, które pozwolą w sposób pełny zrealizować zapisy uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. „ Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, zawierającej katalog praw, których realizacja przyczynia się do pełnego włączenia społecznego osób niepełnosprawnych.

 Polityka przemysłowa

 • Związek podkreśla znaczenie kształtowania odpowiednich postaw społecznych wobec rynku. Należy promować patriotyzm konsumencki i działania podnoszące świadomość konsumentów;
 • Konieczne jest zwiększanie środków przeznaczanych na badania i rozwój w Polsce. Powinny temu towarzyszyć działania na rzecz podnoszenia umiejętności pracowników. W ocenie Związku umiejętności i wiedza pracowników, uzupełniona o nowoczesne technologie stają się  głównym czynnikiem konkurencyjnym w globalnej gospodarce. Elementami konkurowania między przedsiębiorcami nie mogą być koszty pracy;
 • W ocenie NSZZ „Solidarność” ważne jest, by państwo stymulowało wzrost określonych sektorów, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną. Jednocześnie Związek podkreśla potrzebę zapewnienia, że zmiany strukturalne w polskim przemyśle będą uwzględniały sytuację pracowników. Konieczne jest zapewnienie, że pracownicy zagrożeni utratą zatrudnienia w związku z wdrażaniem nowych technologii lub ekologicznych rozwiązań zostaną przekwalifikowani i otrzymają odpowiednie wsparcie publicznych służb zatrudnienia. Niezbędne jest wzmocnienie negocjacji autonomicznych, rokowań zbiorowych w szczególności na poziomie sektorowym.
 • Biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne, przed którymi stoi Polska, nieodzowne jest wprowadzenie odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Nie może ona jednak prowadzić do dyskryminacji. Budowanie nowoczesnej gospodarki wymaga, by wszyscy pracownicy byli równo traktowani;
 • Związek będzie prowadził działania na rzecz tworzenia jasnych i przejrzystych ram regulacyjnych gospodarki. Jedną z największych barier dla przedsiębiorczości w Polsce jest nadmiar regulacji i ich wysoki poziom skomplikowania;
 • W tym kontekście niezwykle ważną rolę odgrywa system zamówień publicznych. Związek będzie prowadził działania zapewniające równe i uczciwe warunki konkurencji przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych i związkowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Związek będzie zabiegał o to, by polityki publiczne miały charakter długofalowy. Nie można godzić się, by ramy strategiczne dotyczące polityk społecznych i gospodarczych były nieustannie zmieniane. Powoduje to niepewność i brak stabilizacji;
 • Związek będzie zabiegał by polityki dotyczące przemysłu obejmowały różne regiony kraju. Jednym z celów Związku jest sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi kraju.

Związek bez granic

 • Polska charakteryzuje się dużą obecnością i rolą korporacji ponadnarodowych. Związek postrzega TCA (transnational company agreement, układy zawierane z zarządami korporacji ponadnarodowych) o zasięgu unijnym jako dobre narzędzie do próby ujednolicania standardów zatrudnienia w korporacjach. Stąd też należy kontynuować działania mające na celu lobbowanie w ramach EKZZ rozwiązań mających na celu wprowadzenie opcjonalnych ram prawnych dla TCA. NSZZ „Solidarność” oczekuje od Rządu działań na forum unijnym, mających gwarantować docelowe ujednolicanie warunków pracy i płacy w oddziałach korporacji ponadnarodowych, działających w poszczególnych państwach. W ramach działań wewnątrzzwiązkowych należy monitorować wdrażanie TCA w polskich oddziałach korporacji;
 • Związek będzie inicjował powrót do dyskusji w ramach EKZZ nad wzajemnym uznawaniem członkostwa przez organizacje zrzeszone w EKZZ. Umożliwi to budowanie transgranicznej solidarności związkowej i pomoże zwiększyć poziom bezpieczeństwa polskich pracowników migrujących, także członków Związku;
 • Wzmocnienia wymaga zaangażowanie Związku w europejskich radach zakładowych (ERZ). Krajowe sekretariaty branżowe, działające w sferze kapitału zagranicznego, powinny przy wsparciu Komisji Krajowej wypracować strategie monitorowania i wpływania na procesy wyłaniania polskich członków ERZ. Organizacje związkowe w polskich koncernach ponadnarodowych powinny działać aktywnie na rzecz utworzenie ERZ opartych na polskim prawie;
 • Związek będzie aktywnie monitorował sytuację pracowniczą i prawa związkowe w państwach, z których wywodzą się podwykonawcy i poddostawcy polskich przedsiębiorstw. Należy nawiązywać współpracę ze związkami zawodowymi w tych krajach w celu przeciwdziałania naruszaniu praw pracowniczych;
 • Związek będzie zabiegał o budowę jednolitych, globalnych i europejskich standardów pracy, stworzenia warunków do ponadnarodowego poziomu prowadzenia rokowań zbiorowych;
 • NSZZ „Solidarność” na bazie swoich doświadczeń będzie budować sieć solidarności międzynarodowej w przypadku gdy dochodzi do łamania zasad dialogu społecznego i praw związkowych. Dlatego też, Związek będzie wspierał akcje związkowe organizowane w celu obrony tych praw za granicą jak również będzie zabiegał o wsparcie akcji organizowanych przez NSZZ „Solidarność” gdy zajdzie taka konieczność.

Kwestie międzynarodowe

NSZZ „Solidarność” deklaruje aktywność w obszarze monitorowania wdrożenia w Polsce Europejskiego Filaru Praw Socjalnych poprzez organizowanie seminariów związanych z tym procesem. Konieczne jest wprowadzenie w ramach RDS wymogu przeprowadzenia raz do roku debaty plenarnej nad postępami we wdrażaniu Filaru. W kontekście ochrony i rozwoju społecznych praw człowieka szczególne znaczenie ma ratyfikacja przez Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Związek niezmiennie będzie zabiegał o ratyfikację poprzez wywieranie nacisku na polski rząd.

 • Przyjęcie w uzgodnieniu ze stroną rządową strategii dojścia do ratyfikacji przez Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej;
 • NSZZ „Solidarność” domaga się pilnego wzmocnienia systemu skarg zbiorowych w Polsce. Winno to być osiągnięte przez ratyfikację:

-protokołu do Europejskiej Karty Społecznej wprowadzającego system skarg zbiorowych,
-protokołu skargowego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,
-protokołu skargowego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;

 • Związek będzie aktywny na polu kreowania jak i wdrażania międzynarodowego prawa pracy. W tym celu będzie uczestniczył w pracach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szczególny nacisk będzie kładziony na większą aktywność polskiego rządu na polu ratyfikacji konwencji, a także na udział w procesie sprawozdawczym w ramach procedur MOP.

Rozwój Związku

 • Rozpoczynająca się kadencja będzie dla NSZZ ”Solidarność” nadal czasem odchodzenia z aktywności zawodowej wielu działaczy, którzy tworzyli Związek. Ich wiedza i doświadczenie stanowią cenny zasób Związku, który nie może zostać zmarnowany. Dlatego Związek podejmie kroki w celu utrzymania ich w strukturach związkowych i umożliwienie wykorzystania ich wiedzy i zdolności przez nowo tworzone jednostki organizacyjne Związku poprzez stworzenie sytemu Mentoringu związkowego na poziomie regionalnym i krajowym;
 • Konieczne jest opracowanie strategii pozyskiwania nowych członków dla utrzymania liczebności na obecnym poziomie i rozwoju Związku. Szczególny nacisk należy położyć na tworzenie zespołów ds. rozwoju Związku w regionach;
 • Opracowania wymagają zasady przyjmowania do Związku osób samozatrudnionych oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych;
 • Ideą, jaka leży u podstawy działania związków zawodowych, jest reprezentowanie   ochrona praw, interesów zawodowych i socjalnych jego członków, Dla realizacji tej idei Związek będzie zabiegał o:
  -Zagwarantowanie wolnego wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związku zawodowego, którzy nie są zatrudnieni u danego zatrudniającego;
  -Możliwość prowadzenia przez związek zawodowy „nowoczesnej” polityki informacyjnej w zakładzie pracy np. dostęp do pracowników online, tablice elektroniczne, dostęp do adresów służbowych poczty elektronicznej pracowników;
 • Związek będzie zabiegał o nałożenie na pracodawcę obowiązku informowania kandydatów do pracy oraz nowo zatrudnionych pracowników o funkcjonujących w zakładzie pracy zakładowych (międzyzakładowych) organizacjach związkowych (w formie pisemnej łącznie z podaniem kontaktu do biur związków);
 • Związek musi postawić na zwiększenie udziału w mediach społecznościowych, dzięki czemu stanie się słyszalny i atrakcyjny także dla młodych pracowników;
 • Marka „Solidarność” jest znana na całym świecie, ale wymaga rewitalizacji. Potrzebny jest program odbudowy jej siły oddziaływania na opinię publiczną. Jest to konieczne w celu pozyskiwania możliwości uzwiązkowienia nowych grup społecznych. W tym kontekście zadaniem Związku jest pokazanie „Solidarności” jako aktualnego aktywnego obrońcy praw pracowniczych oraz jako depozytariusza historii.

 Etos Solidarności – pamięć dla przyszłości

 • „Solidarność” jest wielkim dziedzictwem Polski, Europy i świata. Kultywowanie pamięci o tym dziedzictwie, jego historii, wartościach, w oparciu, o które powstawał nasz Związek – jest naszym niezmiennym obowiązkiem;
 • W imię pamięci o ofiarach komunizmu, o tych, którzy zbudowali fundament wolności i niepodległości Polski, Związek będzie konsekwentnie dążył do przekazywania historycznej prawdy o przeszłości i wspierał wszelkie działania legislacyjne zmierzające do zadośćuczynienia ofiarom i sprawiedliwego osądzenia winnych zbrodni;
 • Niezbywalnym dobrem naszego Związku jest jego nazwa i logo. Związek będzie zapobiegał nieuprawnionemu wykorzystywaniu nazwy i znaku NSZZ „Solidarność”;
 • Pamięć o rocznicach – Związek będzie organizował obchody i uroczystości rocznicowe, upamiętniające ważne wydarzenia i postaci związane z walką „Solidarności” o wolność i godność pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych skierowanych do młodych;
 • Wsparcie dla ofiar i ich rodzin – Związek będzie m.in. poprzez Fundację Promocji Solidarności wspierał ofiary represji komunistycznych i ich rodziny, szczególnie z okresu stanu wojennego;
 • Historia – Związek, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej będzie kontynuował badania nad historią „Solidarności”;
 • Związek będzie kontynuował zobowiązanie do pełnienia służby przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
 • Budowanie Archiwum – NSZZ „Solidarność” będzie gromadził dokumenty, materiały, nagrania, zdjęcia i publikacje dotyczące historii Związku i antykomunistycznej wolnościowej opozycji, a także działań po roku 1989, porządkując je w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Aby scalać rozproszony zasób Archiwum, szczególny nacisk położony zostanie na gromadzenie archiwaliów i informacji o nich, znajdujących się w strukturach Związku – zarządach regionów, oddziałach, organizacjach zakładowych i międzyzakładowych. W celu lepszego zabezpieczenia archiwaliów Związek będzie starał się o pozyskanie środków finansowych na digitalizację zasobu.

Spała, 19 października 2023 r.   

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”