Stanowisko KK nr 5/24 ws. likwidacji Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z wielką dezaprobatą przyjmuje wiadomość o planowanych zwolnieniach grupowych, które mają dotknąć załogę Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem.

Stanowczo apelujemy do Zarządu Spółki Alchemia SA o cofnięcie decyzji o  masowych zwolnieniach pracowniczych – to działanie na niespotykaną skalę, wypowiedzenia ma otrzymać cała kilkusetosobowa załoga. Alchemia SA jest właścicielem Spółki od kilkunastu lat, a powód zamknięcia zakładu Zarząd  tłumaczy przestarzałą technologią, która wpływa na nierentowność produkcji.

Na niedofinansowanie zakładów NSZZ „Solidarność” zwracał uwagę od dawna. Niestety Zarząd Spółki nie wykonał żadnej próby unowocześnienia parku maszynowego, uważając zamknięcie zakładów za jedyne rozwiązanie problemu.

Stoimy przed sytuacją, która doprowadzi do dramatów wielu rodzin, tracących z dnia na dzień źródło utrzymania. Znalezienie pracy dla ponad czterystu osób jest prawie niemożliwe w tym liczącym nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców mieście, zwłaszcza że Walcownia to jedyny duży zakład pracy w okolicy.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do Zarządu Alchemia SA o zmianę decyzji w sprawie zlikwidowania jedynej w Polsce walcowni rur gorącowalcowanych bez szwu w zakresie średnic od 21,3 mm do 114,3 mm.

Uchwała KK nr 16/24 ws. odwołania od Decyzji nr 36/24 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. odmowy rejestracji Krajowej Sekcji Pracowników Urzędów Wojewódzkich NSZZ ”Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku (z późn. zm.), w związku z negatywną opinią Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” w sprawie utworzenia Krajowej Sekcji Pracowników Urzędów Wojewódzkich NSZZ „Solidarność”, postanawia podtrzymać Decyzję Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. odmowy rejestracji Krajowej Sekcji Pracowników Urzędów Wojewódzkich NSZZ ”Solidarność”.

Podstawę prawną stanowi § 4 ust. 2 Uchwały nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku (z późn. zm.).

Uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest ostateczna.

Uchwała KK nr 15/24 ws. interpretacji § 9 ust.1 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność” dokonuje interpretacji postanowień § 9 ust. 1 pkt 2) Statutu NSZZ „Solidarność”.

§1

 1. Wyznaczony w § 9 ust. 1 pkt 2) Statutu NSZZ „Solidarność” 30-dniowy termin na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej nie może być rozumiany jako termin ograniczający komisji zakładowej lub międzyzakładowej możliwość podjęcia takiej uchwały w kolejnych dniach w dalszym terminie.
 2. Powyższy termin należy rozumieć wyłącznie jako graniczny termin o charakterze porządkowo-instrukcyjnym, po upływie którego kandydat może podjąć działania opisane  w  ustępach  3  i  4,  przy  czym w przypadku wniesienia przez kandydata odwołania do zarządu regionu zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2) i ust. 3 lub ust. 4 zarząd regionu jest zobowiązany rozpatrzyć to odwołanie zgodnie z  postanowieniami ust. 5, bez względu na działania komisji zakładowej
  lub międzyzakładowej podjęte po terminie wyznaczonym w ust. 1pkt 2).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała KK nr 14/24 ws. terminu i miejsca XXXII KZD

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia, że XXXII sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się w terminie od 24 do 25 kwietnia 2025 r. w Kołobrzegu.

Komisja Krajowa zobowiązuje Prezydium KK do zawarcia umowy określającej warunki organizacji Zjazdu, którego koszt zostanie umieszczony w budżecie Komisji Krajowej na 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko KK nr 4/24 ws. sytuacji w PKP CARGO S.A. i spółkach zależnych


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się działaniom Zarządu PKP Cargo S.A. opisanym w liście otwartym Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z dnia 03.06.2024 r. Kierowanie pracowników na 12 miesięczne nieświadczenie pracy doprowadzi do wykluczenia zawodowego, społecznego oraz ubóstwa tysięcy rodzin kolejarskich.
Działania podejmowane przez zarząd dotkną ok. 5 tysięcy pracowników PKP Cargo, a w spółce PKP Cargotabor, której nie dotyczą zapisy o nieświadczeniu pracy zawarte w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, doprowadzą do natychmiastowego zwolnienia ponad 2 tysięcy pracowników.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” żąda zaprzestania kierowania pracowników na 12 miesięczne nieświadczenie pracy. Dalsze przyzwalanie na działania zarządu PKP Cargo może spowodować niekontrolowane niepokoje społeczne.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa Ministra Infrastruktury do skutecznej interwencji, która może doprowadzić do rozwiązania trudnych problemów dotyczących spółki PKP Cargo, spółek zależnych i zatrudnionych w nich pracowników.

 

Uchwała KK nr 13/24 ws. powołania Sztabu Akcji Protestacyjnej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje Sztab Akcji Protestacyjnej w składzie:

 1. Grzegorz Adamowicz
 2. Marek Bogusz
 3. Krzysztof Dośla
 4. Piotr Duda
 5. Jarosław Grzesik
 6. Wojciech Ilnicki
 7. Jerzy Jaworski
 8. Kazimierz Kimso
 9. Maciej Kłosiński
 10. Dominik Kolorz
 11. Waldemar Krenc
 12.  Bartłomiej Mickiewicz
 13.  Dariusz Paczuski
 14. Tomasz Zaborowski

Zadaniem Sztabu będzie ustalenie harmonogramu i koordynacja przygotowań oraz przeprowadzenia manifestacji protestacyjnej planowanej na 10 maja br.

Uchwała KK nr 12/24 ws. realizacji Uchwały KK nr 7/24 ws. referendum ogólnokrajowego i protestu przeciwko polityce klimatycznej UE

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia podjąć działania mające na celu złożenie do Marszałka Sejmu RP wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dotyczącej ograniczenia przez Polskę obecnych przepisów strategii „Zielonego Ładu” i obecnej polityki klimatycznej UE.

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zobowiązuje:

 • Prezydium Komisji Krajowej do podjęcia wszelkich działań organizacyjnych i formalnych dla realizacji tego celu,
 • wszystkie struktury organizacyjne i działaczy Związku do czynnego uczestnictwa w organizowaniu kampanii zbierania podpisów popierających wniosek;
 • członków Związku do podpisywania list poparcia wniosku i udziału w kampanii zbierania podpisów.

Stanowisko KK nr 3/24 ws. zapowiadanych zmian w polskiej edukacji

Liczne zapowiedzi ze strony obecnej ekipy rządowej, dotyczące zmian w edukacji, muszą budzić zaniepokojenie. Zapowiadane są: reforma podstaw programowych, ograniczenia w autonomii nauczycieli odnośnie do prac domowych, ograniczanie nauczania lekcji religii oraz wprowadzenie nowych przedmiotów.

Najbardziej zaawansowane są prace dotyczące prac domowych – zakończony został etap konsultacji ustawowych. KSOiW NSZZ „Solidarność” w swojej opinii wskazała wyraźnie, że przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, jest wyraźnie sprzeczny z zapisami ustawowymi Karty nauczyciela § 12 oraz Ustawy o systemie oświaty § 44b. Oczekujemy wycofania przedłożonego projektu rozporządzenia i rozpoczęcia prac legislacyjnych w racjonalnym tempie, niepodyktowanym doraźną potrzebą polityczną.

Nadmienić należy także, że w ww. rozporządzeniu wykreślono nazwy przedmiotów religia i etyka, co może być przygotowaniem do usunięcia/redukcji godzin lekcji religii, co w naszym odczuciu przygotowuje podłoże do wprowadzenia innych przedmiotów, mających na celu kształtowanie naszej młodzieży w duchu paneuropejskiej „moralności”.

Zapowiadana jest także redukcja treści podstaw programowych. Odbyły się w pozaustawowym trybie prekonsulacje które mogą posłużyć za pretekst-uzasadnienie do wprowadzanych zmian. Najgłośniejsze były zapowiedzi zmian w przedmiotach humanistycznych, których kierunek można interpretować jako próbę rozmontowania tożsamości narodowej. Nie mniej jednak równie ważne są zapowiadane redukcje podstaw w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych, tak ważnych przecież dla rozwoju gospodarczego Polski.

Opisane działania wskazują na wielki pośpiech niepodyktowany racjonalnymi przesłankami, a w sprawach edukacji należy działać roztropnie, mając na uwadze dobro wspólne. Niedopuszczalne jest też kierowanie się krótkotrwałym zyskiem politycznym z pominięciem długotrwałych skutków wprowadzanych zmian. Zachodzi obawa, że jest to przygotowanie Polski do uczestnictwa w Europejskim Obszarze Edukacji, czego wstępem jest zamiar sformalizowania projektu Europejskiej Akademii Kształcenia Nauczycieli i stworzenie jednolitego systemu kształcenia w Europie, z pominięciem narodowych aspiracji i potrzeb. Stoimy na stanowisku,  że polski system edukacji  jest dobry, choć z pewnością należy go ulepszyć, ale z wyraźnym wskazaniem na interes państwa polskiego, a nie UE.