Uchwała KK nr 30/23 ws. powołania Zespołu ds. przyznawania środków dotacji Komisji Krajowej na wsparcie działań statutowych krajowych sekretariatów branżowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały KK nr 3/20 ws. zasad rozdysponowania dotacji Komisji Krajowej na wsparcie działań statutowych krajowych sekretariatów branżowych, powołuje Zespół w skład którego wchodzą przewodniczący Rad Sekretariatów:

 1. Banków, Usług i Handlu
 2. Budownictwa i Przemysłu Drzewnego
 3. Emerytów i Rencistów
 4. Górnictwa i Energetyki
 5. Kultury i Środków Przekazu
 6. Łączności
 7. Metalowców
 8. Nauki i Oświaty
 9. Ochrony Zdrowia
 10. Przemysłu Chemicznego
 11. Przemysłu Spożywczego
 12. Służb Publicznych
 13. Transportowców
 14. Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Komisja Krajowa powołuje Bartłomieja Mickiewicza na przewodniczącego Zespołu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie traci moc Uchwała KK 5/14 zmieniona Uchwałami KK 16/16 oraz Uchwałą KK nr 7/19.

Uchwała KK nr 29/23 ws. wniosku o powołanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do Rady Dialogu Społecznego

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015 r. (z późn. zm.), występuje z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odwołanie następujących przedstawicieli NSZZ „Solidarność” ze składu Rady Dialogu Społecznego:

Bogdana Kubiaka, Henryka Nakoniecznego i Leszka Walczaka

oraz powołanie w ich miejsce:

Macieja Kłosińskiego, Bartłomieja Mickiewicza oraz Szymona Wawrzyszkę.

Uchwała KK nr 28/23 ws. powołania Rady Krajowego Funduszu Strajkowego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie §13 ust. 1 Uchwały nr 16 XXVI KZD (z późn. zm.), powołuje Radę Krajowego Funduszu Strajkowego w składzie:
1. Marek Bogusz
2. Jarosław Grzesik
3. Bogusław Hutek
4. Zdzisław Jasiński
5. Jerzy Jaworski
6. Krzysztof Kacprzak
7. Krzysztof Kotowicz
8. Waldemar Krenc
9. Zbigniew Kuszlewicz
10. Piotr Łusiewicz
11. Bartłomiej Mickiewicz
12. Bogusław Motowidełko
13. Bernard Niemiec
14. Mirosław Piórek
15. Waldemar Sopata

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje Bartłomieja Mickiewicza na przewodniczącego Rady Krajowego Funduszu Strajkowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 33/18 (z późn. zm.) ws. powołania Rady Krajowego Funduszu Strajkowego.

Uchwała KK nr 27/23 ws. etatów dla członków Prezydium KK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na podstawie § 34 ust. 2 Ordynacji Wyborczej KZD oraz §§ 2 i 3 Uchwały nr 8 XIX KZD postanawia, że jej prezydium liczyć będzie do 7 członków wraz z Przewodniczącym KK i przydziela następujące wielkości etatów:

Grzegorz Adamowicz – zastępca przewodniczącego/sekretarz KK, w wymiarze 1 etatu, z wynagrodzeniem określonym Uchwałą KK 26/23 z 15 listopada 2023 r.;

Jerzy Jaworski – zastępca przewodniczącego/skarbnik KK, w wymiarze 1 etatu, z wynagrodzeniem określonym Uchwałą KK 26/23 z 15 listopada 2023 r.;

Maciej Kłosiński – zastępca przewodniczącego KK, w wymiarze 1 etatu, z wynagrodzeniem określonym Uchwałą KK 26/23 z 15 listopada 2023 r.;

Bartłomiej Mickiewicz – zastępca przewodniczącego KK, w wymiarze 1 etatu, z wynagrodzeniem określonym Uchwałą KK 26/23 z 15 listopada 2023 r.

Uchwała KK nr 26/23 ws. ustalenia wysokości miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru

§1

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 7 ust.1 i 2 Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późn. zm.) ustala wysokość miesięcznych wynagrodzeń przysługujących w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Przewodniczącemu Komisji Krajowej – 2,9-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 2. Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej – 0,9-krotnego wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej;
 3. Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pozostałym członkom Prezydium Komisji Krajowej – 0,8-krotnego wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej.

§2

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Komisji Krajowej do ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia pozostałych członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w przypadku ich zatrudnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie traci moc Uchwała KK 23/10.

Stanowisko KK nr 8/23 ws. przywrócenia uprawnień emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów przywrócenia uprawnień emerytalnych z lat PRL dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, które są jednym z punktów umowy koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.

NSZZ „Solidarność”, który wywalczył Polsce niepodległość przypomina, że funkcjonariusze PRL-owskich służb, w tym ci siejący terror i dopuszczający się zbrodni na narodzie polskim, nie zostali pozbawieni uprawnień emerytalnych, a jedynie przywilejów przyznanych przez komunistyczny reżim. Odebranie tych przywilejów było aktem sprawiedliwości przede wszystkim wobec ofiar tych ludzi, jak również wobec całego społeczeństwa, które uczciwie pracując takich dodatków nie otrzymywało.

Przypominamy również, szczególnie tym posłom, którzy należą, lub należeli kiedyś do „Solidarności”, że głosowanie za przywróceniem przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom komunistycznego reżimu byłoby jednoznaczne z odebraniem sobie prawa do powoływania się na etos „Solidarności” w swoim życiorysie.

Stanowisko KK nr 7/23 ws. planów likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się planom likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiącym jeden z punktów umowy koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.

Powstanie z inicjatywy NSZZ “Solidarność” IPN, jest jednym z najważniejszych osiągnięć wolnej i suwerennej Polski w zakresie przywracania prawdziwej historii najnowszej, budowania świadomości społeczeństwa czym był PRL i funkcjonujący w jego strukturach aparat represji oraz narzędzie do oczyszczania życia publicznego z tajnych współpracowników tego reżimu. Ostatni przykład Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców RP jest tutaj wymownym przykładem. Co znamienne IPN wbrew krytyce z końca lat 90-tych nie stał się narzędziem walki politycznej i politycznego linczu. Wręcz przeciwnie.

IPN przez blisko ćwierćwiecze swojej działalności udowodnił, że jest instytucją rzetelną, merytoryczną i roztropną, a jego decyzje, opinie i wnioski mają gruntowną podstawę naukową i procesową. Dowodem tego jest ogromny dorobek wydawniczy, dokumentacyjny i procesowy. Szczególnym przykładem potwierdzającym wyjątkowość tej działalności, są prowadzone w ostatnich latach prace ekshumacyjne ofiar komunistycznego terroru z lat 40 i 50 ubiegłego wieku.

Polska nie może sobie pozwolić na niszczenie tego dorobku i pozbawianie przyszłych pokoleń narzędzia przywracania prawdy w życiu publicznym jakim jest Instytut Pamięci Narodowej.

Apel KK nr 2/23 ws. pilnego przeprowadzenia pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zwraca się z apelem do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni o pilne przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1692), czyli ustawy o tzw. emeryturach stażowych.

Projekt ten, pod którym NSZZ „Solidarność” zebrał kilkaset tysięcy podpisów miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone.

Ponieważ zgodnie z prawem ustawodawcze wnioski obywatelskie muszą być kontynuowane i mając na względzie podnoszone przez wszystkie opcje – w tym Pańską – deklaracje wprowadzenia tzw. emerytur stażowych, apelujemy o pilne przeprowadzenie ponownego pierwszego czytania i rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem tego rozwiązania.

Uchwała KK nr 25/23 ws. rozpatrzenia odwołania od Uchwały KKW Nr 5 z dnia 13 września 2023 roku ws. odrzucenia Zastrzeżenia dotyczącego Wyborów Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”

 1. Na podstawie § 155 ust. 2 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, po rozpatrzeniu odwołania od Uchwały KKW Nr 5 z dnia 13 września 2023 roku ws. odrzucenia Zastrzeżenia dotyczącego Wyborów Delegatów na  Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, złożonego przez Krzysztofa Żmudę – Delegata na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” postanawia zaskarżoną uchwałę utrzymać w mocy.
 2. Uchwała Komisji Krajowej jest ostateczna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała KK nr 24/23 ws. wyrażenia zgody na wstąpienie Sekretariatu do struktur BWI Building i Wood Workers International z siedzibą w Genewie

§1

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, na podstawie Uchwały nr 3 XIX KZD (z późn. zmianami) ws. ogólnych zasad afiliacji jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, wyraża zgodę dla Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ ,,Solidarność” na wstąpienie tego Sekretariatu do struktur BWI Building i Wood Workers International z siedzibą w Genewie.

§2

Wskazana w §1 niniejszej Uchwały branżowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność” jest obowiązana podczas działalności w ramach BWI Building i Wood Workers International przestrzegać celów i zasad NSZZ „Solidarność” wyrażonych w Statucie NSZZ „Solidarność” jak też nie podejmować działań sprzecznych z postanowieniami Statutu oraz z innymi aktami prawa wewnętrznego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.