Decyzja Prezydium KK nr 52/24 ws. opinii o projekcie ustawy o ochronie sygnalistów (UC1)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawia uwagi do projektu ustawy o ochronie sygnalistów (UC1) z dnia 26.02.2024 r.
Na wstępie należy zauważyć, że w obecnej wersji projektu uwzględniono część uwag zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” w decyzji Prezydium KK nr 160/21 w sprawie opinii o projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa (UC101).
Pozytywnie oceniamy zwłaszcza rozszerzenie zakresu naruszeń, który zostały poszerzony o prawo pracy. W art. 3 ust. 1 projektu uregulowany został zakres przedmiotowy naruszeń, których zgłoszenie jest objęte ochroną. Art. 2 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. L 305/17) przyznaje państwom członkowskim uprawnienia do rozszerzenia zakresu ochrony na mocy prawa krajowego w odniesieniu do dziedzin nieobjętych w ust. 1. Dosyć istotnym społecznie obszarem naruszeń są zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce można odnotować przypadki, w ramach których pracownicy ponosili negatywne konsekwencje ujawniania naruszeń przepisów prawa pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wielu sektorach naruszenie zwłaszcza przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będzie miało konsekwencje dla osób trzecich niezwiązanych z zakładem pracy (klientów, pacjentów, pasażerów, np. w takich sektorach jak ochrona zdrowia lub transport publiczny). Zmiana przewidziana w projekcie jest więc zasadna.
Krytycznie natomiast oceniamy przyjętą w projekcie zminimalizowaną kontrolną rolę związków zawodowych. Z projektowanego art. 24 ust. 3 wynika, że procedurę zgłoszeń wewnętrznych pracodawca ustala po konsultacji z zakładową organizacją związkową. Związki zawodowe jako równorzędny partner dla pracodawcy mogłyby czuwać nad procedurą tworzenia dokumentu zgłoszeń wewnętrznych. Organizacje związkowe mogą też odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu działań członków mających takie same obawy. W sytuacji, gdy pracodawcy wdrażają nowe procesy raportowania wewnętrznego, związki zawodowe są w idealnej pozycji do negocjowania najlepszych praktyk i rozliczania organizacji z podjętych działań (zob. Pakiet narzędziowy dla sygnalistów, Przewodnik po najlepszych praktykach Eurocadres, s. 11). Tymczasem ustawodawca uprawnienie w zakresie tworzenia tego ważnego dokumentu przekazał właściwie pracodawcy. W naszej ocenie w art. 24 ust. 3 projektu powinien zostać ustanowiony obowiązek uzgodnienia treści regulaminu z zakładowa organizacją związkową. Tworzenie przez podmiot prawny procedury zgłoszeń wewnętrznych powinno uwzględniać rolę związków zawodowych w systemie ujawniania nieprawidłowości w zakładzie pracy.
W literaturze postuluje się, aby związki zawodowe, czy też rady pracowników miały prawo do informacji i konsultacji na temat liczby zgłoszeń oraz wyniku przeprowadzonych dochodzeń w sprawach mieszczących się w zakresie zadań wspomnianych organów, takich jak w szczególności naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyki antydyskryminacyjne, mobbing czy przemoc w miejscu pracy. Natomiast przedstawiciele związków zawodowych czy też inni przedstawiciele pracowników są uważani za pomocników, chronieni przed odwetem, jak również związani obowiązkiem poufności (zob. Z Hajn, D. Skupień, Ochrona sygnalistów’ w’ miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii-propozycje zmian, Łódź-Kraków 2021, s. 35).
Negatywnie należy ocenić również zakreślenie terminu końcowego przy tworzeniu procedury zgłoszeń wewnętrznych przez podmiot prawny. Według projektowanego art. 24 ust. 4. Konsultacje ze stroną społeczną trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych. Wydaje się, że zbędne jest określanie terminu końcowego konsultacji. W praktyce podmiot prawny wprowadzający procedurę zgłoszeń wewnętrznych może odczekać 10 dni i podjąć samodzielnie decyzję w zakresie kształtu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
Wreszcie należy zauważyć, że ustawodawca wydaje się nie dostrzega pozorności dialogu społecznego prowadzonego z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Zatem kolejny już raz należy stanowczo skrytykować promowane przez ustawodawcę rozwiązanie jako wadliwe i sprzeczne z unormowaniami międzynarodowymi tj. z konwencją nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Instytucja przedstawicieli pracowniczych ad hoc nasuwa wiele problemów prawnych sygnalizowanych w literaturze prawa pracy. Wspomnieć wypada chociażby o braku uregulowania szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przedstawicieli ad hoc (zob. J. Wratny, [w:] System Prawa Pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy, red. K. W. Baran, pkt 13.8, Warszawa 2014).

Uchwała KK nr 13/24 ws. powołania Sztabu Akcji Protestacyjnej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje Sztab Akcji Protestacyjnej w składzie:

 1. Grzegorz Adamowicz
 2. Marek Bogusz
 3. Krzysztof Dośla
 4. Piotr Duda
 5. Jarosław Grzesik
 6. Wojciech Ilnicki
 7. Jerzy Jaworski
 8. Kazimierz Kimso
 9. Maciej Kłosiński
 10. Dominik Kolorz
 11. Waldemar Krenc
 12.  Bartłomiej Mickiewicz
 13.  Dariusz Paczuski
 14. Tomasz Zaborowski

Zadaniem Sztabu będzie ustalenie harmonogramu i koordynacja przygotowań oraz przeprowadzenia manifestacji protestacyjnej planowanej na 10 maja br.

Uchwała KK nr 12/24 ws. realizacji Uchwały KK nr 7/24 ws. referendum ogólnokrajowego i protestu przeciwko polityce klimatycznej UE

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia podjąć działania mające na celu złożenie do Marszałka Sejmu RP wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dotyczącej ograniczenia przez Polskę obecnych przepisów strategii „Zielonego Ładu” i obecnej polityki klimatycznej UE.

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zobowiązuje:

 • Prezydium Komisji Krajowej do podjęcia wszelkich działań organizacyjnych i formalnych dla realizacji tego celu,
 • wszystkie struktury organizacyjne i działaczy Związku do czynnego uczestnictwa w organizowaniu kampanii zbierania podpisów popierających wniosek;
 • członków Związku do podpisywania list poparcia wniosku i udziału w kampanii zbierania podpisów.

Stanowisko KK nr 3/24 ws. zapowiadanych zmian w polskiej edukacji

Liczne zapowiedzi ze strony obecnej ekipy rządowej, dotyczące zmian w edukacji, muszą budzić zaniepokojenie. Zapowiadane są: reforma podstaw programowych, ograniczenia w autonomii nauczycieli odnośnie do prac domowych, ograniczanie nauczania lekcji religii oraz wprowadzenie nowych przedmiotów.

Najbardziej zaawansowane są prace dotyczące prac domowych – zakończony został etap konsultacji ustawowych. KSOiW NSZZ „Solidarność” w swojej opinii wskazała wyraźnie, że przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, jest wyraźnie sprzeczny z zapisami ustawowymi Karty nauczyciela § 12 oraz Ustawy o systemie oświaty § 44b. Oczekujemy wycofania przedłożonego projektu rozporządzenia i rozpoczęcia prac legislacyjnych w racjonalnym tempie, niepodyktowanym doraźną potrzebą polityczną.

Nadmienić należy także, że w ww. rozporządzeniu wykreślono nazwy przedmiotów religia i etyka, co może być przygotowaniem do usunięcia/redukcji godzin lekcji religii, co w naszym odczuciu przygotowuje podłoże do wprowadzenia innych przedmiotów, mających na celu kształtowanie naszej młodzieży w duchu paneuropejskiej „moralności”.

Zapowiadana jest także redukcja treści podstaw programowych. Odbyły się w pozaustawowym trybie prekonsulacje które mogą posłużyć za pretekst-uzasadnienie do wprowadzanych zmian. Najgłośniejsze były zapowiedzi zmian w przedmiotach humanistycznych, których kierunek można interpretować jako próbę rozmontowania tożsamości narodowej. Nie mniej jednak równie ważne są zapowiadane redukcje podstaw w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych, tak ważnych przecież dla rozwoju gospodarczego Polski.

Opisane działania wskazują na wielki pośpiech niepodyktowany racjonalnymi przesłankami, a w sprawach edukacji należy działać roztropnie, mając na uwadze dobro wspólne. Niedopuszczalne jest też kierowanie się krótkotrwałym zyskiem politycznym z pominięciem długotrwałych skutków wprowadzanych zmian. Zachodzi obawa, że jest to przygotowanie Polski do uczestnictwa w Europejskim Obszarze Edukacji, czego wstępem jest zamiar sformalizowania projektu Europejskiej Akademii Kształcenia Nauczycieli i stworzenie jednolitego systemu kształcenia w Europie, z pominięciem narodowych aspiracji i potrzeb. Stoimy na stanowisku,  że polski system edukacji  jest dobry, choć z pewnością należy go ulepszyć, ale z wyraźnym wskazaniem na interes państwa polskiego, a nie UE.

Stanowisko KK nr 2/24 ws. programów środowiskowych UE

Unia Europejska podjęła kolejne kroki wprowadzające najbardziej niebezpieczne eksperymenty ekologiczne w historii globu.

W ocenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność koncepcje, na podstawie których podejmowane są te działania, nie mają naukowej oceny skutków ich wdrożenia oraz nie tylko nie uzyskały akceptacji społecznej, przeciwnie wzbudzają sprzeciw wyrażający się dobitnym określeniem dyktatury zielonego ładu.

Biorąc pod uwagę, jak wielkie szkody społeczno-gospodarcze przynoszą nieprzemyślane decyzje wprowadzone w Lasach Państwowych Polski, na początku 2024 roku, uważamy, że wszelkie zmiany dotyczące środowiska, w tym polskich lasów, powinny być poprzedzone wolnym od ideologii planowaniem, konsultacjami z uczestnictwem wszystkich zainteresowanych stron i niezależnych ekspertów. Plany te muszą uwzględniać potrzeby Lasów Państwowych, przemysłu drzewnego, lokalnych społeczności i samorządów. Zmiany, o ile okaże się to konieczne, w Polskich Lasach Państwowych powinny odbywać się w oparciu o obowiązujące prawo, a nie na żądanie aktywistów tzw. organizacji ochrony środowiska.

Nie zgadzamy się na odchodzenie od wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, która ulegała ewolucji, będącej wynikiem wielopokoleniowej pracy naukowców i praktyków. Nie do przyjęcia jest też ujednolicenie zasad wprowadzania tzw. Zielonego Ładu bez uwzględnienia specyfiki gospodarki leśnej w poszczególnych krajach UE, położenia geograficznego, różnorodności siedliskowej i klimatycznej oraz zaspokojenia potrzeb społecznych.

Uchwała KK nr 8/24 ws. wniosku do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o uruchomienie środków na pokrycie kosztów akcji organizowanych w okresie od marca do czerwca  2024 r. przeciwko forsowaniu przez Komisje Europejską wprowadzaniu kolejnych zapisów „Zielonego ładu” i związanych z tym zagrożeń dla polskiego przemysłu i rolnictwa.

Uchwała KK nr 7/24 ws. referendum ogólnokrajowego i protestu przeciwko polityce klimatycznej UE

Radykalna i nieodpowiedzialna polityka klimatyczna Unii Europejskiej uderza przede wszystkim w pracowników. Zniszczy przedsiębiorstwa energochłonne, doprowadzi do upadku pośrednio lub bezpośrednio wszystkie branże gospodarcze. Spowoduje nieodwracalnie negatywne skutki dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

NSZZ „Solidarność” od początku wprowadzenia przez Unię Europejską polityki klimatycznej ostrzegała przed zagrożeniami związanymi z tą polityką. W przeszłości bywała w tej walce osamotniona, a często wręcz zagłuszana przez zwolenników tej ideologii. Obywatele muszą wiedzieć, z jakimi konsekwencjami wiążą się kolejne wprowadzane dyrektywy. NSZZ „Solidarność” jednoznacznie stwierdza, że za politykę klimatyczną i jej skutki odpowiedzialna jest  cała klasa polityczna RP.

Rozwiązania wdrażane w ramach Zielonego Ładu w przyszłości przełożą się m.in. na podwyżki opłat za prąd, ciepło, nowe podatki za energię i paliwo, zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi a także wzrostu cen żywności i zagrożenia żywnościowego kraju.

NSSZ „Solidarność” postanawia głośno wyrazić swój sprzeciw wobec takiej polityki organizując protest 10 maja 2024 roku, a podczas tego protestu będziemy domagać się głębokiej rewizji polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

NSZZ „Solidarność”, która w przeszłości wywalczyła Polsce wolność, a później wielokrotnie korzystała z niej w słusznych sprawach, ponownie postanawia sięgnąć po najwyższą formę demokracji bezpośredniej, jaką jest referendum ogólnokrajowe w którym zapytamy obywateli o kontynuację wprowadzenia w życie zielonego ładu. Referendum zostanie poprzedzone kampanią informacyjną. Pozwoli to na szeroką budującą świadomość publiczną debatę dotyczącą rzeczywistych skutków polityki klimatycznej UE, tak by każdy obywatel Polski mógł w oparciu o rzetelną wiedzę wyrazić swoje zdanie na ten temat. Polityka Unii Europejskiej nie powinna być bowiem ustalana przez urzędników w Brukseli, ale w oparciu o zgodę obywateli państw członkowskich.

Uchwała KK nr 6/24 ws. powołania zespołu KK ds. pakietu klimatycznego – tzw. Zielonego Ładu

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje zespół ds. pakietu klimatycznego (tzw. Zielonego Ładu) w składzie:

 1. Marek Balkowski,
 2. Marek Bogusz,
 3. Marek Boiński,
 4. Włodzimierz Broda,
 5. Eugeniusz Formejster,
 6. Andrzej Gębara,
 7. Adam Golec,
 8. Jarosław Grzesik,
 9. Bogusław Hutek,
 10. Wojciech Ilnicki,
 11. Andrzej Karol,
 12. Dominik Kolorz,
 13. Wojciech Krasuski,
 14. Zbigniew Kuszlewicz,
 15. Piotr Łusiewicz,
 16. Bartłomiej Mickiewicz,
 17. Marek Mrozkowiak,
 18. Radosław Pyszczek,
 19. Zbigniew Sikorski,
 20. Tomasz Wójcik.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.