Przejdź do treści Wyszukiwarka

Afiliacje i przedstawicielstwa

Coraz częściej problemy pracowników wykraczają poza granice państw, a decyzje w naszych sprawach zapadają poza granicami Polski. Często sytuacja pracowników zależy od decyzji polityków w Brukseli, czy szefa międzynarodowego koncernu w Nowym Jorku. Warto mieć na nich wpływ, a przynajmniej wiedzieć co zamierzają.

Pracownicy organizują się w związki zawodowe na poziomie krajowym. Ponieważ wiele problemów pracowników wykracza poza granice państw, związki zawodowe tworzą międzynarodowe organizacje i współpracują ze sobą. Dzięki temu, na przykład pracownicy w Polsce mogą otrzymać pomoc swoich kolegów z innych krajów.

NSZZ „Solidarność” od lat współpracuje ze związkami na całym świecie. Jesteśmy członkami (afiliantami) międzynarodowych organizacji związkowych, które reprezentują miliony pracowników z całego świata. Największe z nich to Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.


Afiliacja – to nawiązanie względnie trwałej współpracy pomiędzy zbiorowymi podmiotami, w tym wypadku związkami zawodowymi. Współpraca obejmuje realizację celów o podobnym bądź identycznym charakterze, przy zachowaniu samodzielności i niezależności organizacyjno-programowej. Afiliowane organizacje zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań w postaci konsultowania ważnych kwestii publicznych, forsowania określonych projektów aktów prawnych, itp.

Wspólna manifestacja europejskich związków zawodowych afiliowanych w EKZZ, Lubljana, kwiecień 2008

NSZZ „Solidarność” od początku swojego istnienia jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowego ruchu związkowego. 

W 1986 roku został afiliowany do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) i Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP), które po połączeniu w 2006 r. utworzyły Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (MKZZ) z NSZZ „Solidarność” jako jej członkiem-założycielem. 

W 1995 roku stał się członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ)

Współpraca w ramach tych dwóch organizacji związkowych, światowej i europejskiej, stanowi główną część działań międzynarodowych Związku, jednak nasi przedstawiciele aktywnie działają również w wielu innych instytucjach, nie tylko stricte związkowych. 

Pracują w ramach Grupy Związkowej w Międzynarodowej Organizacji Pracy, której Polska jest członkiem od czasu jej powstania w 1919 r. Od roku 2004, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej uczestniczymy też w pracach różnych organów doradczych Unii, w tym w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Jesteśmy również członkiem Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) oraz bierzemy udział w pracach Związkowego Komitetu Doradczego TUAC przy OECDSieci Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego BASTUN. NSZZ „Solidarność” i inne reprezentatywne związki zawodowe mają też swoich przedstawicieli w różnego rodzaju tematycznych komitetach doradczych na poziomie UE oraz w Radach Zarządzających trzech ważnych agencji unijnych: Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND w Dublinie), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA w Bilbao) i Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP z siedzibą w Salonikach).