Przejdź do treści Wyszukiwarka
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – EKES
European Economic and Social Committee – EESC
Adres
Rue Belliard / Belliardstraat 99‑101
1040 Brussels
Telefon
+32 2 546 90 11
Strona internetowa
www.eesc.europa.eu/pl

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) został założony na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957r. Należy do niego 329 przedstawicieli trzech grup interesów gospodarczych i społecznych w Europie:

 • I Grupa – pracodawcy
 • II Grupa – pracownicy
 • III Grupa- organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Na każde z państw członkowskich przypada liczba członków określona na podstawie populacji danego kraju. Przedstawiciele na wniosek państwa członkowskiego mianowani są przez Radę na 5-letnią kadencję. Na Polskę przypada 21 członków, z czego 7 osób to przedstawiciele związków zawodowych należący do Grupy II. Z ramienia „Solidarności” w obecnej kadencji w EKES zasiadają Tadeusz Majchrowicz, Mateusz Szymański i Marcin Zieleniecki.

Przewodniczącym Komitetu są rotacyjnie szefowie poszczególnych Grup interesów. Sprawują oni tę funkcję przez połowę kadencji Obecnie przewodniczącą jest Christa Schweng, która reprezentuje Grupę I – Pracodawców. Kolejnym przewodniczącym będzie Oliver Röpke z Grupy Pracowników.

Członkowie organizacji związkowych zasiadają w Grupie II. Priorytetami w ich pracy w EKES są pełne zatrudnienie, poprawa warunków pracy w Europie oraz dobrobyt pracowników. Dążą do zagwarantowania pracownikom rzeczywistego udziału w podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim.


Działania

EKES jest organem doradczym. Zapewnia przedstawicielom organizacji społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich Unii Europejskiej możliwość wyrażania opinii w kwestach z nią związanych. Zadaniem EKES-u jest wyrażanie stanowiska, które następnie jest przekazywane Radzie, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. Jako instytucja EKES ma trzy podstawowe zadania:

 • przyczynia się do tego, by polityki i prawodawstwo europejskie były lepiej dostosowane do sytuacji gospodarczej, społecznej i obywatelskiej w terenie, wspomagając Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską dzięki doświadczeniu swych członkiń i członków, mandatowi przedstawicielskiemu, dialogowi i poszukiwaniu porozumienia w imię interesu ogólnego,
 • działa na rzecz rozwoju Unii Europejskiej w większym stopniu opartej na uczestnictwie i pozostającej w bliższym kontakcie z opinią publiczną, sprawując funkcję forum instytucjonalnego reprezentującego zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, informującego go, wyrażającego jego poglądy i zapewniającego dialog z nim,
 • propaguje wartości, które są fundamentem integracji europejskiej, i przyczynia się do postępu demokracji – również uczestniczącej – i do umocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na świecie.

Członkowie EKES wypracowują opinie w konsensusie i pracują w ramach sześciu sekcji.


Sekcje

 • Unia Gospodarcza i Walutowa oraz Spójność Gospodarcza i Społeczna (ECO)
 • Jednolity Rynek, Produkcja i Konsumpcja (INT)
 • Transport, Energia, Infrastruktura i Społeczeństwo Informacyjne (TEN)
 • Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Obywatelstwo (SOC)
 • Rolnictwo, Rozwój Wsi i Środowisko Naturalne (NAT)
 • Stosunki Zewnętrzne (REX)

W ramach EKES działa także szereg różnych ciał tematycznych, współpracy bilateralnej oraz specjalistycznych obserwatoriów.