Przejdź do treści Wyszukiwarka
Związkowy Komitet Doradczy przy OECD
Trade Union Advisory Committee to the OECD
Strona internetowa
www.tuac.org

Sekretarz Generalna: Veronica Nilsson


Komitet Doradczy Związków Zawodowych (TUAC) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obchodził w 1998 roku 50 rocznicę istnienia. Dzięki członkostwu Polski w OECD od listopada 1996, NSZZ „Solidarność” jest organizacją afiliowaną przy TUAC. Przed przystąpieniem Polski do OECD „Solidarność” była organizacją partnerską TUAC.

TUAC skupia 58 krajowych central związkowych reprezentujących 50 milionów pracowników z 29 krajów członkowskich, a także członków stowarzyszonych w Brazylii, Indonezji i RPA. 

Początkowo TUAC, założony w 1948 roku w Wielkiej Brytanii przez organizacje związkowe z Europy i Ameryki Północnej, był organem doradczym przy Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej (OEEC) powołanej do życia w ramach działań związanych z Europejskim Programem Odbudowy zwanym popularnie Planem Marshalla. Utworzenie TUAC miało na celu aktywne włączenie świata pracy w odbudowę zniszczonej wojną Europy i w najwcześniejsze wysiłki integrowania naszego kontynentu. W roku 1962 OEEC zmieniła się w OECD, a TUAC uznany został za organ konsultacyjno-doradczy reprezentujący ruch związkowy na forum OECD. Kontrpartnerem TUAC na forum OECD jest Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu (BIAC) mający identyczny status jak TUAC.

Poprzez regularnie prowadzone konsultacje z różnymi organami OECD, TUAC koordynuje i reprezentuje opinie związków zawodowych przedstawiane rządom krajów uprzemysłowionych. Wspieranie polityki przez TUAC ma na celu stworzenie wspólnego dobrobytu w krajach i między krajami, w tym wysokiej jakości miejsc pracy oraz potwierdzenie pozytywnej roli związków zawodowych i negocjacji zbiorowych w osiąganiu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dostęp do rozwoju polityki OECD umożliwia TUAC działanie jako „pierwszy gracz” w ramach ruchu pracowniczego w odpowiedzi na nowe i pojawiające się wyzwania polityczne. 

TUAC ściśle współpracuje z innymi międzynarodowymi związkami zawodowymi, w tym z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC), z którą koordynuje wkład związków zawodowych w procesy G20 (poprzez Labour 20) i G7 oraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC). W kwestiach dotyczących poszczególnych branż TUAC współpracuje z Globalnymi Federacjami Związków Zawodowych (GUF) i jest członkiem Rady Światowych Związków Zawodowych. W ostatnim okresie szczególnego znaczenia w pracach TUAC nabrały zagadnienia związane z poszanowaniem praw związkowych i międzynarodowych standardów pracy, problemami wynikającymi z globalizacji, jak też kwestie trwałego rozwoju i ochrony środowiska. 

Na strukturę organizacyjną TUAC składają się następujące organy:

  • Sesje plenarne – mają miejsce dwa razy do roku w siedzibie organizacji w Paryżu, uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich i central międzynarodowych, jak też zaproszeni goście i organizacje partnerskie lub ubiegające się o członkostwo. W trakcie sesji plenarnej podejmowane są najważniejsze decyzje polityczne organizacji, jak też zatwierdzany jest budżet i wysokość składek afiliantów.
  • Komitet Administracyjny tworzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny i 11 przedstawicieli organizacji członkowskich, z czego jeden reprezentuje Radę Nordyckich Związków Zawodowych. Komitet kieruje pracami administracyjnymi organizacji.
  • Grupy robocze przygotowują stanowiska TUAC do dyskusji na Sesjach Plenarnych i do konsultacji z OECD na forum Komitetu Łącznikowego i konsultacjach bezpośrednich, jak też w trakcie sesji ministerialnych OECD czy w trakcie międzynarodowych konferencji na wysokim szczeblu, jak np. szczyty G7, a ostatnio G8. Obecnie TUAC ma trzy stałe Grupy Robocze zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami z zakresu polityki ekonomicznej, edukacji i umiejętności oraz przedsiębiorstw ponadnarodowych.