Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kontakt

EUROPEJSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – EKZZ
EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION – ETUC
Adres
European Trade Union Confederation
Boulevard du Jardin Botanique, 20
BE-1000 Brussels
Belgium
Telefon
+32-(0)-475 60 15 01
Strona internetowa
www.etuc.org

Sekretarz Generalna: Esther Lynch

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation – ETUC) została założona w 1973 r. Należą do niej 93 krajowe konfederacje związkowe (z 41 krajów europejskich) oraz 10 europejskich federacji branżowych, w sumie 45 mln pracowników. NSZZ „Solidarność” został afiliowany do EKZZ w 1995 roku, jako pierwsza i wówczas jedyna polska organizacja związkowa. 

EKZZ reprezentuje wszystkich pracowników na poziomie europejskim. Udało jej się połączyć poziom ponadbranżowy i branżowy, co stanowi wyraźny kontrast dla świata biznesu, który jest reprezentowany w sposób bardziej podzielony. Europejskie federacje branżowe reprezentują pracowników w różnych sektorach przemysłu, od dziennikarstwa i produkcji do usług publicznych i policji. Federacje związków zawodowych są odpowiedzialne za europejski dialog społeczny na poziomie sektorowym.

Celem EKZZ jest zapewnienie, aby Unia Europejska była nie tylko jednym rynkiem towarów i usług, lecz również aby była Europą socjalną, gdzie dobre samopoczucie pracowników i ich rodzin jest równie ważne.

EKZZ staje w obronie podstawowych wartości społecznych, takich jak: równość, demokracja, sprawiedliwość.

Walczy o:

 • Podwyżki płac dla pracowników
 • Wdrożenie w życie Europejskiego Filara Praw Socjalnych
 • Wysokiej jakości miejsca pracy dla wszystkich
 • Wysoki poziom ochrony socjalnej
 • Równość płci i sprawiedliwe wynagrodzenie
 • Dobre warunki pracy
 • Swobodny przepływ pracowników europejskich i położenie kresu dumpingowi społecznemu
 • Wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich
 • Europejskie ramy służące podniesieniu standardów krajowego ustawodawstwa socjalnego
 • Działania na rzecz zwalczania zmian klimatycznych przy jednoczesnym wspieraniu sprawiedliwych przemian dla pracowników
 • Promowanie tych europejskich wartości społecznych w innych częściach świata

Podczas ostatniego kongresu w Wiedniu w 2019, przyjęto Manifest, w którym określono postulaty w zakresie zarządzania gospodarczego i polityki zatrudnienia, praw związków zawodowych i dialogu społecznego, ambitnych standardów społecznych i sprawiedliwej globalizacji.

Działania

Problemy takie jak zmiany klimatu, dostawy energii, mobilność pracowników i migracja należą do kwestii, z którymi poszczególne kraje nie poradzą sobie w pojedynkę. Istnieje pilna potrzeba zbiorowego działania na szczeblu europejskim, co zmieniło również sposób pracy związków zawodowych. Koordynacja na poziomie UE jest niezbędna dla skutecznego udziału związków zawodowych w kształtowaniu polityki. EKZZ podejmuje działania na wiele sposobów: poprzez naciski polityczne i negocjacje z instytucjami UE, dialog społeczny oraz demonstracje na dużą skalę.

Rada Europejska: od 2001, EKZZ bierze udział w trójstronnym szczycie społecznym, który skupia europejskich partnerów społecznych, głowy państw i rządów z obecnej oraz dwóch przyszłych prezydencji Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską. Jest to okazja dla związków zawodowych, aby ich głos został usłyszany na najwyższym szczeblu unijnego procesu decyzyjnego. EKZZ odbywa również regularne spotkania z członkami Rady.

Komisja Europejska: Traktat Unii Europejskiej zobowiązuje komisję do konsultowania z europejskimi partnerami społecznymi wszystkich propozycji dotyczących zatrudnienia oraz polityki społecznej.

Parlament Europejski: EKZZ utrzymuje kontakty z posłami Parlamentu Europejskiego z różnych ugrupowań politycznych, w szczególności poprzez międzypartyjną Intergrupę Związków Zawodowych. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego rosną, dlatego kluczowe znacznie dla EKZZ ma przedstawienie punktu widzenia związków zawodowych i wpływanie na europejski proces legislacyjny.EKZZ koordynuje również udział związków zawodowych w licznych organach doradczych takich jak np. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Europejski dialog społeczny skupia przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców i obejmuje on dyskusje, negocjacje i wspólne działania. Dialog partnerów społecznych odbywa się zarówno na poziomie sektorowym, jak i międzysektorowym. Uczestnicy dialogu międzysektorowego podpisali na przestrzeni lat szereg porozumień ramowych dotyczących:

 • urlopu rodzicielskiego (1996), znowelizowane w 2009 r.
 • pracy w niepełnym wymiarze godzin (1997)
 • pracy na czas określony (1999)

Porozumienia te zostały ratyfikowane przez Radę Unii Europejskiej i są teraz częścią unijnego prawodawstwa. Dodatkowo partnerzy społeczni zawarli „autonomiczne” porozumienia nowej generacji, za których wdrożenie na poziomie krajowym, sektorowym i zakładowym odpowiadają oni sami:

 • telepraca (2002)
 • stres związany z pracą (2004)
 • nękanie i przemoc w miejscu pracy (2007)
 • integracyjne rynki pracy (2010)
 • aktywne starzenie się i podejście międzypokoleniowe (2017).

GŁÓWNE ORGANY EKZZ

KONGRES – wytycza strategię organizacji oraz priorytety dotyczące jej polityki. Odbywa się co cztery lata i biorą w nim udział delegaci konfederacji krajowych i europejskich federacji związków zawodowych. Wybiera członków Komitetu Wykonawczego, przewodniczącego, sekretarza generalnego, dwóch zastępców sekretarza generalnego oraz czterech sekretarzy konfederalnych.

KOMITET WYKONAWCZY – składa się z przedstawicieli organizacji członkowskich EKZZ, proporcjonalnie do liczby ich członków. Spotyka się on cztery razy w roku i może przyjmować wspólne stanowiska oraz uzgadniać działania wspierające jego postulaty. Komitet Wykonawczy ma również uprawnienia do decydowania o mandacie i składzie delegacji, które prowadzą negocjacje z europejskimi organizacjami pracodawców.

KOMITET STERUJĄCY – decyduje o środkach służących realizacji polityk przyjętych przez Komitet Wykonawczy. Jego posiedzenia odbywają się osiem razy w roku.

SEKRETARIAT – czyli wybrani przez Kongres liderzy, zarządza codzienną działalnością EKZZ. Jest odpowiedzialny za stosunki z instytucjami europejskimi i organizacjami pracodawców. Proponuje i planuje działania europejskich związków zawodowych oraz zarządza pracownikami EKZZ i ich pracą.

EKZZ utworzyła szereg specjalnych struktur w celu reprezentowania interesów określonych grup pracowników. Organy te są ściśle zaangażowane w działalność EKZZ. Organizacje członkowskie są zaangażowane w działania EKZZ poprzez uczestnictwo w pracach różnych komitetów oraz grup roboczych zajmujących się głównymi dziedzinami polityki EKZZ.

KOMITETY STAŁE, GRUPY ROBOCZE oraz MIĘDZYREGIONALNE RADY ZWIAZKOWE – zajmują się obszarami polityki EKZZ w tym zagadnieniami związanymi ze stosunkami pracy, polityką socjalną, polityką zatrudnienia oraz edukacją i szkoleniami.

KOMITETY TEMATYCZNE pracują nad specyficznymi zagadnieniami, takimi jak: demokratyzacja gospodarki, zmiany klimatu, polityka przemysłowa, badania oraz środowisko pracy. EKZZ powołuje też grupy robocze ad hoc, aby pracowały nad sprawami bieżącymi. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji afiliowanych mianowani przez te organizacje.

Komitet Kobiet, Młodzi EKZZ, Europejska Federacja Emerytów i Starszych Pracowników (FERPA) i EUROCADRES (skupiający kadry kierownicze) reprezentują specyficzne interesy tych grup. Ciała te działają niezależnie, ale wypracowują swoje polityczne żądania we współpracy z Sekretarzem Generalnym EKZZ. Są one reprezentowane na Kongresie i w Komitecie Wykonawczym z prawem do zabierania głosu. Komitet Kobiet posiada również prawo do głosowania w obu ciałach.

MIĘDZYREGIONALNE RADY ZWIĄZKOWE (IRTUC) – sprzyjają współpracy transgranicznej pomiędzy związkami zawodowymi w sąsiednich krajach, w celu obrony wspólnych interesów pracowników.

SEKRETARIAT EKZZ

Esther Lynch – sekretarz generalna, odpowiedzialna za kierowanie i koordynowanie polityki EKZZ. Reprezentuje EKZZ na forach międzynarodowych i unijnych. 

Claes-Mikael Stahl – zastępca sekretarz generalnej, prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie europejskim. Odpowiedzialny za dialog społeczny, protokół postępu społecznego, koordynację współpracy z europejskimi federacjami branżowymi oraz standaryzację. 

Isabelle Schömann – zastępca sekretarz generalnej, z wykształcenia prawnik, zajmuje się kwestiami zrównoważonego rynku wewnętrznego, równości płci, partycypacją pracowniczą, prawami związkowymi oraz cyfryzacją.

Tea Jarc – sekretarz konfederalna, odpowiada za kwestie ekonomiczne, wzmacnianie rokowań zbiorowych, poprawę warunków pracy i zapewnienie miejsc pracy wysokiej jakości, implementację Europejskiego Filara Praw Socjalnych, sprawy młodzieży i poszerzenie Unii Europejskiej.

Giulio Romani – sekretarz konfederalny, zajmuje się m.in. kwestiami BHP, przygranicznymi radami związkowymi, kwestiami równości i zwalczania dyskryminacji oraz migracją.

Ludovic Voet – sekretarz konfederalny, zajmuje się m.in. kwestią szkoleń, podatków, semestru europejskiego, zmianami klimatu i sprawiedliwą transformacją oraz poprawą warunków pracy pracowników platformowych.

Wolfgang Katzian – wybrany przewodniczący EKZZ, Przewodniczący austriackiego ÖGB. 

Rolą przewodniczącego jest przewodniczenie Kongresowi, Komitetowi Wykonawczemu i Komitetowi Sterującemu oraz wykonywanie innych obowiązków na żądanie Sekretarza Generalnego. Rolą wiceprzewodniczących jest wspieranie przewodniczącego lub zastępowanie go w razie potrzeby.

Wybrani wiceprzewodniczący to:

Pepe Àlvarez – Sekretarz Generalny UGT, Hiszpania

Čedanka Andrić – Przewodnicząca NEZAVISNOST, Serbia

Josef Středula – Przewodniczący CMKOS, Republika Czeska

Petra Bolster-Damen – Sekretarz ds. Międzynarodowych, FNV, Holandia

Jarkko Eloranta – Przewodniczący SAK, Finlandia

Inga Ruginienė – Przewodnicząca LPSK, Litwa

Luc Triangle – Wiceprzewodniczący reprezentujący federacje europejskie, Sekretarz Generalny IndustriAll-Europe

EUROPEJSKI INSTYTUT ZWIĄZKOWY (ETUI)

Europejski Instytut Związków Zawodowych jest niezależnym ośrodkiem badawczym i szkoleniowym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. ETUI wykorzystuje swoją wiedzę fachową – zdobytą we współpracy z uniwersytetami, sieciami akademickimi i eksperckimi – w służbie interesów pracowników na szczeblu europejskim oraz w celu wzmocnienia społecznego wymiaru Unii Europejskiej.

www.etui.org