Przejdź do treści Wyszukiwarka

Archiwum projektów aktów prawnych

18 Maja 2023
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MRIPS W SPRAWIE PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ (NR 129)
04 Maja 2023
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH I ICH WYNAGRADZANIA (RD694)
17 Kwietnia 2023
PROJEKT WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH SPOSOBU KORYGOWANIA NIEPRAWIDŁOWYCH WYDATKÓW NA LATA 2021-2027
14 Kwietnia 2023
PROJEKT USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ULEPSZENIA ŚRODOWISKA PRAWNEGO I INSTYTUCJONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (UD497)
04 Kwietnia 2023
PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, USTAWY– KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
30 Marca 2023
PROJEKT KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2023 (KPDZ 2023)
28 Marca 2023
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
28 Marca 2023
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTWA PRACY
28 Marca 2023
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM ORAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO TAKICH WNIOSKÓW
27 Marca 2023
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ ORGANY UPOWAŻNIONE DO KONTROLI NA PODSTAWIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRA
08 Marca 2023
MRiPS-projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie ws. przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
08 Marca 2023
MRiPS-projekt rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie ws. algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym
06 Marca 2023
Projekt Krajowego Programu Reform 2023/2024
22 Lutego 2023
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe
22 Lutego 2023
Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy
22 Lutego 2023
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (KO)
22 Grudnia 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (UD470)
22 Grudnia 2022
Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2023 r. – COM(2022) 780 final
20 Grudnia 2022
Sejm-poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
20 Grudnia 2022
Sejm- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (KO)