Przejdź do treści Wyszukiwarka

TransFair

Międzynarodowy projekt pt.: „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair” nr VS/2019/0401

Uczciwe wynagrodzenie w międzynarodowym transporcie drogowym i jego egzekwowanie jest jednym z głównych priorytetów europejskich debat na temat równych praw dla pracowników w ruchu w Europie. Z jednej strony nieuczciwe praktyki firm, w tym sztuczne rozwiązania, w międzynarodowym transporcie drogowym, łamiące przepisy dotyczące delegowania, prawa pracownicze, prawa socjalne, a nawet prawa człowieka, zagrażają uczciwej konkurencji, a w szczególności godności pracowników. Z drugiej strony firmy muszą radzić sobie ze złożonymi przepisami dotyczącymi m.in. dostępu do rynku, warunków pracy kierowców i wynagrodzenia transgranicznego. Ponadto właściwe inspektoraty muszą zapewnić egzekwowanie szeregu przepisów zainteresowanym stronom.

Jednym z kluczowych wyzwań w europejskim transporcie drogowym jest zintegrowanie wszechstronnych przepisów obowiązujących na szczeblu UE w celu harmonizacji europejskiego rynku przewozów drogowych z regulacjami dotyczącymi pracy i spraw społecznych na szczeblu krajowym. Pakiet mobilności zmieniający zasady delegowania, zasady kabotażu i zasady zakładania przedsiębiorstw, jak również rozszerzenie istniejących przepisów na lekkie samochody dostawcze był pierwszym ważnym krokiem w kierunku znalezienia odpowiedniego dla sektora rozwiązania dla uporczywych trudności w ochronie standardów pracy w europejskim transporcie drogowym. Innym ważnym punktem odniesienia jest zdefiniowanie zadań Europejskiego Urzędu Pracy, którego zadaniem powinno być koncentrowanie się na egzekwowaniu prawa w europejskich przewozach drogowych.

Projekt przyjmuje podejście sektorowe, koncentrując się na badaniach, współpracy interesariuszy i poprawie informacji w sektorze transportu drogowego. Przyczyni się również do trwającego procesu legislacyjnego wdrażania pakietu mobilności, a także debat na temat utworzenia Europejskiego Urzędu Pracy i zakresu jego zadań w sektorze transportu.

Projekt ma na celu:
– Lepsze zrozumienie struktur biznesowych i praktyk zatrudnienia w europejskim transporcie drogowym.
– Lepsze zrozumienie skomplikowanych regulacji społecznych i sektorowych.
– Upowszechnienie informacji o obowiązujących przepisach, o pracownikach transportu – ich prawach, a także obowiązkach firm transportowych.
– Wymianę dobrych praktyk i nawiązanie współpracy między inspektoratami pracy i właściwymi organami kontrolnymi w celu ochrony i egzekwowania standardów pracy
– Promowanie wspólnych działań związków zawodowych w celu informowania i wspierania międzynarodowych kierowców o ich prawach i uprawnieniach.

Projekt przewiduje trzy działania:
– Ilościową ocenę praktyk firm w międzynarodowym transporcie drogowym (baza danych ORBIS) oraz ocena jakościowa, zorientowana na problemy dotyczące praktyk firm i zatrudniania w sektorze transportu w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Słowenii, Austrii, Czechach i Belgi.   

– Wspólne działania związków zawodowych, które rozpoczną i zintensyfikują współpracę i wymianę praktyk między związkami i/lub organizacjami wspierającymi w krajach partnerskich.

– Wymianę istniejących wyzwań i  dobrych praktyk inspektoratów pracy oraz władz na szczeblu krajowym i ponadnarodowym, w tym systematyczną i aktualną dyskusję na temat odpowiednich regulacji socjalnych i sektorowych w europejskim transporcie drogowym.

Metodologia:

Badania, działania i wymiana informacji będą oparte na dogłębnej współpracy zainteresowanych stron z dwóch krajów, tj. W Polsce i Niemczech, w Austrii i Słowenii, w Belgii i Republice Czeskiej, w celu:
– generowania informacji, wiedzy o firmach i praktykach zatrudnienia specyficznych dla międzynarodowego transportu drogowego oraz o potencjalnie nieuczciwej konkurencji i podważania standardów pracy w kontekście ponadnarodowym.

– zintensyfikowania współpracy w zakresie ochrony standardów pracy dla międzynarodowych kierowców, uruchomienie i wzmocnienie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu konkretnych przypadków naruszeń.

Ta „tandemowa” współpraca będzie wdrażana w różnych pakietach roboczych i ma charakter pilotażowy dla przyszłej współpracy z innymi krajami. Koncentracja na praktykach biznesowych, przepisach dotyczących zatrudnienia, kompetencjach inspektoratu w „tylko” dwóch krajach ułatwia bardziej ukierunkowane znajdowanie i ustalanie rozwiązań przeciwdziałających naruszaniu prawa.

Spotkania ponadnarodowe, konferencja końcowa i publikacje projektowe zapewnią wymianę i rozpowszechnianie informacji i praktyk wśród konsorcjum, a następnie szerszej publiczności.


Okres realizacji projektu: 1.01.2020 – 31.12.2021

Projekt finansowany z linii budżetowej Komisji Europejskiej, w partnerstwie z 14 organizacjami związkowymi, naukowymi i badawczymi z 6 krajów UE.


Wydarzenia:Kontakt

Karol Nosal
Stanowisko
Koordynator projektu


Numer Projektu: VS/2019/0401
Oryginalny tytuł projektu: “The Road to Transparent and Fair Remuneration and Working Conditions in the Transport Sector (TransFair)”.
Projekt jest realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych nr VP/2019/0401 „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair”

ke