Przejdź do treści Wyszukiwarka

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej wchodzi w skład pionu kompetencyjnego członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. Dialogu Ppołecznego i Negocjacji – Henryka Nakoniecznego.

Katarzyna Zimmer-Drabczyk
Stanowisko
Kierownik

W SKŁAD BIURA EKSPERCKIEGO, DIALOGU I POLITYKI SPOŁECZNEJ WCHODZĄ:

 • Zespół Ekonomiczny
 • Zespół Prawny
 • Zespół Polityki Społecznej
 • Zespół Monitoringu i Dialogu Społecznego
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
 • Koordynator ds. Obrony Praw Związkowych

Zespół ekonomiczny

Do przedmiotu działali Zespołu Ekonomicznego należy:

 1. analiza i ocena prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących polityki ekonomicznej,
 2. przygotowanie analiz, opinii dotyczących aktualnej sytuacji ekonomiczno -prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie zleconym przez struktury Związku (przygotowanie do negocjacji placowych, porozumień socjalnych, itp.),
 3. analiza i ocena sytuacji gospodarczej w kraju,
 4. inicjowanie strategii Związku w odniesieniu do polityk gospodarczych,
 5. prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym,
 6. przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zakresu polityki ekonomicznej,
 7. organizowanie spotkań ekspertów i tworzenie zespołów zadaniowych w sprawach zleconych,
 8. monitorowanie listy mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Sekretariat

Mirosława Izdebska
Telefon
58 3084287
Marzena Podolska-Bojahr
Anna Waszczuk

Zespół prawny

Do przedmiotu działań Zespołu Prawnego należy:

 1. analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem statutowych zadań Związku ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych i związkowych,
 2. monitorowanie prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa pracy, praw związkowych, ubezpieczeń społecznych praw pracowniczych,
 3. przygotowanie opinii i projektów decyzji, stanowisk oraz wniosków dla Prezydium KK i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
 4.   doradztwo prawne dla struktur Związku na wniosek Zarządu Regionu lub Rady Sekretariatu Branżowego w zakresie objętym zadaniami Związku,
 5. prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym,
 6. udział w działaniach edukacyjnych,
 7. współpraca z ośrodkami akademickimi, ekspertami zewnętrznymi,
 8. przygotowanie i analizowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,
 9. reprezentowanie stanowisk i opinii Związku na posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich oraz krajowych instytucji dialogu społecznego,
 10. prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym.

Bezpośrednią pomoc prawną pracownicy uzyskują w regionalnych biurach prawnych.

Sekretariat

Telefon
58 308-42-54
dr Anna Reda-Ciszewska
Krzysztof Woźniewski
Ewa Kędzior
dr Jakub Szmit
dr hab. Marcin Zieleniecki

Zespół Polityki Społecznej

Do przedmiotu działań Zespołu Polityki Społecznej należy:

 1. monitorowanie i analiza krajowych i europejskich polityk społecznych,
 2. analiza i ocena prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących polityki społecznej,
 3. monitoring i ocena poziomu życia, skali ubóstwa, rozwarstwienia społecznego, sytuacji dochodowej rodzin, wzrostu kosztów utrzymania, wysokości płacy minimalnej oraz wskaźników makroekonomicznych,
 4. inicjowanie i przygotowywania polityki i strategii Związku ukierunkowanej na poprawę ekonomicznej sytuacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin ubogich, rodzin wielodzietnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 5. przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zakresu polityki społecznej,
 6. przygotowywanie materiałów do negocjacji problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji na poziomie krajowym oraz w związku z funkcjonowaniem instytucji dialogu społecznego,
 7. reprezentowanie stanowisk i opinii Związku na posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich oraz instytucji dialogu społecznego.

Sekretariat

Agata Baranowska-Grycuk
Adres
Gdańsk
Telefon
58 308-42-26
Justyna Skrzypek
Adres
Gdańsk
Telefon
58 308-44-08
Agnieszka Kochańska
Adres
Warszawa
Telefon
22 827-71-90
Barbara Surdykowska
Adres
Warszawa
Telefon
727-570-032

Zespół monitoringu i dialogu społecznego

Do przedmiotu działań Zespołu Monitoringu i Dialogu Społecznego należy:

 1. tworzenie i bieżąca aktualizacja baz danych wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych krajowych, europejskich i światowych,
 2. bieżący monitoring wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych,
 3. wsparcie zespołów Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej oraz ekspertów i członków instytucji dialogu społecznego w zakresie analizy i oceny sytuacji gospodarczej w skali regionów, Polski oraz Unii Europejskiej, zatrudnienia wynagrodzenia i poziomu bezrobocia, poziomu życia, dochodów ludności, skali ubóstwa, rozwarstwienia społecznego, sytuacji dochodowej rodzin, wzrostu kosztów utrzymania, wysokości płacy minimalnej oraz wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych,
 4. monitoring procesów legislacyjnych aktów prawnych pozostających w zainteresowaniu związku,
 5. koordynacja i monitoring funkcjonowania reprezentacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w instytucjach dialogu społecznego i komitetach realizujących umowę partnerstwa.
Magdalena Gryciuk
Telefon
500 416 568


Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzi w skład pionu kompetencyjnego członka Prezydium Komisji Krajowej ds. Dialogu i Społecznego i Negocjacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Do przedmiotu działań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

 1. wsparcie merytoryczne krajowych sekcji problemowych Związku działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. organizowanie Rady Biura Osób Niepełnosprawnych,
 3. monitorowanie i analiza ustawodawstwa krajowego międzynarodowego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
 4. wsparcie merytoryczne opracowywania i realizacji polityk i strategii Związku podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwal i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zakres działania Pełnomocnika.
Krzysztof Rowiński
Telefon
501-552-857


Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu wchodzi w skład pionu kompetencyjnego członka Prezydium Komisji Krajowej ds. Dialogu i Społecznego i Negocjacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Do przedmiotu działań Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Bezrobociu należy:

 1. monitoring i analiza rynku pracy, poziomu zatrudnienia i aktywności gospodarczej ludności oraz prowadzonych krajowych i europejskich polityk zatrudnienia,
 2. analiza programów i podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia w tym efektywności wykorzystania funduszy celowych,
 3. inicjowanie i przygotowywania polityki i strategii Związku ukierunkowanej na rzecz rozwoju rynku pracy, powstawania nowych trwałych i efektywnych miejsc pracy, zwiększaniu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 4. przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zakresu działania Pełnomocnika.


Koordynator Komisji Krajowej ds. Ochrony Praw Związkowych

Koordynator ds. Ochrony Praw Związkowych wchodzi w skład pionu kompetencyjnego członka Prezydium Komisji Krajowej ds. Dialogu i Społecznego i Negocjacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Do przedmiotu działań Koordynatora ds. Obrony Praw Związkowych należy:

 1. tworzenie sieci współpracy koordynatorów regionalnych i branżowych,
 2. monitorowanie przypadków łamania praw związkowych,
 3. przygotowanie raportów o przypadków łamania praw związkowych.
Ewa Kędzior
Telefon
58 308-42-95