Menu

Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych

  • Kategoria: Kraj

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Urzędem Zamówień Publicznych opublikowało długo wyczekiwany dokument pt.: Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych. Materiał ten stanowi wynik konsultacji z uczestnikami rynku zamówień publicznych oraz zapoczątkowuje dalszą, pogłębiona dyskusję nad niezbędnymi zmianami w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Obecnie, zamówienia publiczne stanowią bowiem duże wyzwanie zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Analiza zgłaszanych postulatów uczestników rynku pozwoliła na identyfikację głównych problemów:

•    brak powiązania wydatków z realizacją polityk oraz celów strategicznych państwa,
•    zbyt mała liczba ofert składanych w postępowaniach,
•    niewystarczające zainteresowanie zamówieniami MŚP w stosunku do ich potencjału,
•    niewystarczające instrumenty wspierające innowacyjne produkty i usługi,
•    skomplikowane procedury udzielania zamówienia publicznego,
•    przywiązywanie przez zamawiających zbyt małej wagi do jakości przedmiotu zamówienia; koncentracja na wymogach formalno-proceduralnych,
•    brak pewności prawa zamówień publicznych (nieprzejrzyste przepisy, niejednolite orzecznictwo),
•    przerzucanie zbyt dużego ryzyka w realizacji umowy na wykonawcę i brak skutecznego zarządzania realizacją kontraktu,
•    nieefektywny system kontroli prawidłowości udzielania i wykonania zamówień publicznych.

Identyfikacja ww. problemów i potrzeb, a także celu, jaki mają realizować zamówienia publiczne, wyznaczyła kierunek prac nad koncepcją nowego Prawa zamówień publicznych. Nowe Prawo zamówień publicznych powinno umożliwić realizację strategicznych celów państwa, uczynić zamówienia bardziej efektywnymi, ułatwić zamawiającym proces zakupowy i korzystanie z dostępnych narzędzi oraz sprawić, żeby wykonawcy widzieli w postępowaniach o udzielenie zamówienia przede wszystkim szanse, a nie zagrożenia.
Celem nowej regulacji jest stworzenie warunków do realizacji Polityki Zakupowej Państwa oraz efektywne i zrównoważone udzielanie zamówień publicznych. W ramach celów szczegółowych wyróżniono następujące priorytety:

•    identyfikacja zamówień strategicznych,
•    zwiększenie ilości zamówień innowacyjnych, zielonych, społecznych,
•    zwiększenie konkurencyjności postępowań,
•    większa transparentność postępowań,
•    większy dostęp do rynku zamówień dla MŚP,
•    usprawnienia proceduralne, w tym wyodrębnienie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
•    zwiększenie roli współpracy zamawiających z wykonawcami,
•    lepsze zarządzanie procesem oraz realizacją umowy,
•    sprawny i dostępny proces odwoławczy,
•    usprawnienie systemu kontroli.

Zaproponowane w koncepcji zmiany obejmują wszystkie obszary, w których zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań optymalizujących proces udzielania zamówień.

Celem ułatwienia przedsiębiorcom, w szczególności z sektora MŚP, dostępu do zamówień zaproponowano wyodrębnienie i znaczące uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych poprzez odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych i zwiększenie autonomii zamawiającego w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy. Wprowadzona zostanie zasada koncentracji ogłoszeń w jednym miejscu publikacji w celu zwiększenia dostępności informacji dla wykonawców (zasadą będzie publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych). Ponadto utrzymana i doprecyzowana zostanie regulacja dotycząca dzielenia zamówienia na części. Zachętą dla przedsiębiorców do udziału w postępowaniu może być również wprowadzenie obowiązku częściowych płatności w umowach trwających dłużej niż 12 miesięcy.

Wśród uproszczeń proceduralnych przewidziano zmiany w podstawach wykluczenia (w tym znaczące ograniczenie przesłanek obligatoryjnych) i warunkach udziału w postępowaniu (uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów) oraz uelastycznienie trybów negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa innowacyjnego, w ramach którego przewidziano nowe rozwiązania zachęcające potencjalnych wykonawców do angażowania się w proces tworzenia innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej.

W zakresie umów w sprawach zamówień publicznych zaproponowane zostało między innymi wprowadzenie obowiązku kształtowania umów zgodnie z zasadą proporcjonalności. Skuteczność realizacji tej zasady ma zapewnić wprowadzenie otwartego katalogu klauzul abuzywnych, który będzie zawierał postanowienia szczególnie negatywnie oddziałujące na uczestników rynku zamówień publicznych. Powyższe rozwiązania służą zrównoważeniu pozycji stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za niezbędne uznano ponadto zwiększenie troski o monitorowanie procesu realizacji umowy poprzez przeprowadzenie ewaluacji wykonania zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w przepisach ustawy.

W odniesieniu do zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (zamówienia sektorowe) zaproponowano regulacje, które w większym stopniu uwzględniają specyfikę tego rodzaju zamówień, umożliwiając wykorzystanie ich potencjału dla zwiększenia efektywności zamówień publicznych oraz realizacji celów strategicznych państwa.

W nowej regulacji przewidziane zostaną skuteczne narzędzia umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w procesie udzielania zamówienia publicznego, w szczególności zamówienia zastrzeżone, przesłanki wykluczenia, społeczne warunki realizacji zamówienia, w ramach których nadal będzie wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, mające charakter świadczenia pracy. Dodatkowo wprowadzone zostaną regulacje usprawniające udzielanie zamówień w ramach specjalnego reżimu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wzmocnione zostaną również mechanizmy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Znaczące zmiany zaproponowano również w zakresie środków ochrony prawnej. Zaproponowane rozwiązania będą dawały przedsiębiorcom jeszcze większe gwarancje ochrony ich interesów związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego. Za uzasadnione uznano uregulowanie kwestii dopuszczalności składania odwołań w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, analogicznie do postępowań o wartości równej lub wyższej od progów stosowania dyrektyw. Wprowadzone zostaną mechanizmy służące ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych m.in.: zasady rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) odwołań w składzie trzyosobowym, wprowadzenie do nowej ustawy Pzp przepisów przyznających możliwość podejmowania wiążących uchwał przez Zgromadzenie Ogólne członków KIO co do kierunków orzeczniczych czy ustanowienie jednego sądu wyłącznie właściwego rzeczowo i funkcjonalnie do rozpoznawania skarg na orzeczenia KIO. Jednocześnie zaproponowano obniżenie opłat sądowych od skarg na orzeczenia KIO do wysokości trzykrotności wpisu wnoszonego w trakcie składania odwołania do KIO. Zmiana ma na celu zwiększenie dostępu do środków ochrony prawnej. W koncepcji przedstawiono również nowe propozycje pozwalające na bardziej efektywne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z nieuzyskaniem zamówienia na skutek nieprawidłowości popełnionych w procesie udzielenia zamówienia publicznego, niezależnie od roszczeń rozpoznawanych w świetle Kodeksu postępowania cywilnego, również w ramach procedury odwoławczo-skargowej.

W koncepcji przewidziano wprowadzenie ogólnych przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych. Regulacje te będą zawierały zasady współpracy i współdziałania organów, których celem jest spójny, czytelny dla rynku system kontroli zamówień publicznych. Zaproponowano również wprowadzenie zmian w ustawach regulujących działanie poszczególnych instytucji, obejmujących jasny podział zadań zgodnie z obszarami kompetencji.

Zmiany prawne zostaną wsparte działaniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którego głównym zadaniem stanie się merytoryczne wsparcie zamawiających w organizacji postępowań, tworzenie bazy danych o zamówieniach, opracowywanie dobrych praktyk, standardowych dokumentów, organizacja szkoleń dla zamawiających i kontrolerów.

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej zaprasza do składania uwag do Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, kontakt: s.szczepanska@solidarnosc.org.pl

Tutaj całość dokumentu

Uchwała nr 58 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.

Decyzja Prezydium Komisji Krajowej nr 162/2017

 

ssz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj całość...

XXIV ORLEN Maraton Solidarności - zapisy

Krok w kierunku sprawiedliwego rynku pracy

Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego po pierwszym czytaniu

Porozumienie płacowe w JSW

Podwyższenie funduszu płac i ujednolicenie zasad wypłacania dodatku stażowego to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego podpisanego 11 czerwca przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i związki zawodowe.

Porozumienie z pracodawcą podpisały reprezentatywne organizacje związkowe: NSZZ Solidarność, Federacja ZZ Górników JSW oraz Kadra. Zgodnie z jego zapisami fundusz płac będzie wyższy o 7 proc. Pieniądze przeznaczone zostaną na podniesienie stawek zasadniczych wszystkich pracowników spółki oraz ujednolicenie zasad naliczania dodatku stażowego tzw. Karty Górnika.

Jak poinformowali związkowcy w komunikacie wydanym po podpisaniu porozumienia, płace zasadnicze zostaną podwyższone z wyrównaniem od 1 czerwca. Wzrost stawek zasadniczych przełoży się także na podwyższenie innych składników wynagrodzeń. Wyższa będzie m.in. dniówka urlopowa, wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy. Wzrosną także m.in. 14-ta pensja i Barbórka oraz nagrody jubileuszowe.

Uzgodniono również, że reguły dotyczące wypłaty dodatku stażowego tzw. Karty Górnika będą jednakowe we wszystkich zakładach wchodzących w skład JSW. Wprowadzone zostaną m.in. jednakowe zasady wliczania okresu nauki do okresów zatrudnienia.

W ocenie związkowców wprowadzenie zmian do Karty Górnika stanowi pierwszy krok w kierunku ujednolicenia systemu wynagradzania w spółce – Porozumienie w zdecydowanej części realizuje nasze oczekiwania. Wprowadza wzrost miesięcznych wynagrodzeń oraz przywraca świadczenia, które w ramach programu oszczędnościowego nie zostały pracownikom wypłacone – mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Zgodnie z zapisami porozumienia do 20 lipca pracownicy otrzymają nadpłatę 14-tej pensji za 2016 rok. Natomiast po analizie finansowej wyników spółki za III kwartał tego roku wypłacony zostanie zaległy deputat węglowy za 2016 rok. Pieniądze za deputat powinny wpłynąć na konta pracowników do końca października. Są to uprawnienia, które zostały wstrzymane tzw. porozumieniem oszczędnościowym podpisanym w JSW 16 września 2015 roku. Na mocy tego porozumienia, żeby ratować spółkę przed upadłością, pracownicy zgodzili się oddać od 20 do 30 proc. swojego rocznego uposażenia. Związkowcy podkreślali wówczas, że gdyby takie porozumienie nie zostało podpisane, najprawdopodobniej doszłoby do upadłości spółki i likwidacji miejsc pracy. – Zawsze mówiliśmy, że uprawnienia typu 14-ta pensja, czy deputat węglowy są jedynie czasowo zawieszone i będą przywrócone tak szybko, jak to tylko możliwe – czytamy w komunikacie wydanym przez reprezentatywne związki zawodowe JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Polsce i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Firma zatrudnia przeszło 20,8 tys. pracowników.

www.solidarnosckatowice.pl / aga

Czytaj całość...

Pierwsza premia od pięciu lat

Zwycięzcy V edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Prawa Polaków na Wyspach Brytyjskich będą zachowane

Apel o dialog na rzecz godnych warunków pracy!

Krajowa Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” apeluje o rzeczywisty dialog na rzecz godnych warunków pracy polskich kierowców transportu międzynarodowego.

LIST OTWARTY:
Trwa obecnie procedura dialogu trójstronnego prowadzonego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską w celu przyjęcia ustaleń dotyczących ostatecznego kształtu Pakietu Mobilności. Prace prowadzone w komisjach Parlamentu Europejskiego potwierdzają, że temat sytuacji socjalnej wysoce mobilnych pracowników jakimi są kierowcy międzynarodowego transportu drogowego, budzi poważne kontrowersje, a interesy poszczególnych państw, obszarów, a także pracowników i pracodawców tego sektora oraz organizacji je reprezentujących,  wydają się bardzo zróżnicowane.

NSZZ „Solidarność”, realizując swoje uprawnienie wynikające z art. 5 ustawy o związkach zawodowych skierował w dniu 12 czerwca pismo do polskich Europarlamentarzystów, wyrażające nasze głębokie zaniepokojenie potencjalnymi skutkami dla pracowników propozycji przyjętej przez jedną z komisji Parlamentu Europejskiego. Dlatego zwróciliśmy się o nieudzielanie mandatu komisji TRAN do reprezentowania Parlamentu Europejskiego w dalszych ustaleniach trójstronnych.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że skorzystanie z ustawowego uprawnienia do reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym spotkało się z bezprzykładnym atakiem ze strony stowarzyszenia „Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” (ZMPD) które w liście otwartym zarzuciło nam, że stanowi to wyraz cynicznej postawy polskich związków zawodowych, które przy pomocy sloganów i populistycznych haseł przygotowanych przez zachodnich działaczy i polityków próbują wpływać na działanie Parlamentarzystów oraz działają wbrew polskim interesom.

Nie zamierzamy podejmować polemiki w zaproponowanym nam konfrontacyjnym stylu. Odpowiemy tylko, że Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” zawsze będzie wspierać wszelkie działania naszych europejskich struktur, które doprowadzą do tego, żeby polskim kierowcom wykonującym swoje obowiązki poza granicami kraju  przysługiwały takie same standardy jakie ich zachodnim kolegom. Co do absurdalnej tezy zaprezentowanej w liście ZMPD, że powszechne oczekiwania polskich kierowców w odniesieniu do tygodniowego wypoczynku sprowadzają się do spędzania go w pojazdach, byle były one zaparkowane w bezpiecznym miejscu, chętnie zapoznamy się z potwierdzającymi to obiektywnymi badaniami.

W naszej ocenie istota problemu związanego z sytuacją polskich kierowców międzynarodowego transportu drogowego, tkwi gdzie indziej –a mianowicie w naszym kraju. Chodzi tu o patologiczną strukturę wynagradzania, co w efekcie prowadzi do uszczuplenia przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a samym kierowcom zapewnia głównie niepewność ich bytu w przypadku urlopu, długotrwałej choroby oraz głodową emeryturę po zakończeniu aktywności zawodowej.

Wynagrodzenie kierowców w sensie ekonomicznym jest na tyle wysokie, że ZMPD może z dumą twierdzić, że niemiecka płaca minimalna nie stanowi problemu dla polskich przewoźników. Spójrzmy jednak na mroczną stronę tego samozadowolenia. Strona związkowa wielokrotnie w ciągu ostatnich lat wskazywała, iż postrzega jako podstawowy problem strukturę wynagradzania polskich kierowców – w praktyce składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzana jest od kwoty zbliżonej do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Powoduje to brak realnego zabezpieczenia społecznego kierowców (wysokość zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego stanowi odzwierciedlenie oskładkowanej części wynagrodzenia), brak realnego prawa do urlopu (ze względu na wysokość wynagrodzenia urlopowego), a w końcu co najważniejsze -niskie świadczenia zabezpieczające na starość (emerytury czy renty). Świadczenie emerytalne jest w tzw. nowym systemie, zależne wyłącznie od wartości kapitału zaksięgowanego na indywidualnym koncie danego ubezpieczonego- kwoty otrzymywane z ZUS  w okresie poprodukcyjnym (emerytura) w tym sensie stanowią odroczoną w czasie część wynagrodzenia w znaczeniu ekonomicznym. Pewne zrozumienie potrzeby poprawy tej niepokojącej sytuacji można zaobserwować w podejściu organizacji pracodawców TLP. Natomiast, lekceważące podejście zarówno stowarzyszenia ZMPD jak też polskiego rządu oceniamy rozczarowująco. Mimo powołania ponad rok temu Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego, związkowe wezwania do podjęcia tematu są wciąż ignorowane.

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, co oczywiste, jest dumna z faktu że udział polskich przewoźników w unijnym rynku transportowym rośnie (w tym w przewozach cross trade) i że Polska jest ważnym podmiotem na tym rynku. Uważamy jednak, i nie zmieniamy w tym zakresie swojego poglądu, że odbywa się to w dużej mierze dzięki zasadom powodującym, iż praca kierowców jest tańsza niż innych kategorii pracowników.  Nie tędy droga do dalszego i stabilnego rozwoju branży. Jesteśmy gotowi do rozmów na rzecz wypracowania wspólnego z pracodawcami stanowiska wobec  instrukcji unijnych o kabotażu, oczekiwaniach dotyczących inwestycji w infrastrukturę drogową,
socjalną (miejsca noclegowe, stołówki), bezpiecznych parkingów i innych kwestiach, które łączą środowisko polskich pracowników i pracodawców w tej branży. Warunkiem jest jednak gotowość drugiej strony do rozpoczęcia nieudawanego efektywnego dialogu na temat zasadniczego wyzwania dla polskich pracowników transportu drogowego.

Jeżeli nasi przedsiębiorcy transportu drogowego nie zrozumieją tego warunku sine qua non, to będą sami musieli stawiać czoła firmom letter-box zakładanych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej przez ich zachodnich konkurentów, a polscy partnerzy społeczni w tej branży nigdy nie będą w stanie skutecznie wspólnie działać wobec Unii Europejskiej i jej instytucji.              

Wzywamy ZMPD do zawrócenia z tej drogi. Wzywamy do dialogu!


Gerard Skroński, sekretarz Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"
Tadeusz Kucharski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"

  

Czytaj całość...

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Przygotowania do wdrożenia nowego porozumienia europejskiego

Krótki przewodnik po Europejskim filarze praw socjalnych, punkt 20: dostęp do podstawowych usług

Sesja plenarna Międzynarodowej Organizacji Pracy

Delegatka zwracając się do Dyrektora Generalnego, Przewodniczącego Konferencji i Delegatów 107 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy nawiązała do głównych tematów tegorocznej Sesji tj. dialogu trójstronnego i dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. Trójstronny dialog społeczny to iskra, która buduje dobrą atmosferę wśród partnerów społecznych. Dialog pozwala tworzyć nowe przepisy w oparciu o zasady godnej, bezpiecznej pracy oraz przede przyczynia się do rozwiązywania problemów osób pracujących na umowach o pracę oraz pracowników prekaryjnych – powiedziała Podgórska-Rakiel.

Następnie wspomniała o negatywnym przykładzie legislacji w naszym kraju, który jest przeciwieństwem godnej pracy. Chodzi o wprowadzony w ostatnim miesiącu do polskiego porządku prawnego nowy typ umowy o pomocy przy zbiorach w rolnictwie. Pomocnik rolny nie jest objęty Kodeksem pracy, a przez to praca wykonywana przy zbiorach pozostaje poza zakresem regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie zapewnia płacy minimalnej. Spowoduje to w przyszłości, że emerytury pomocników rolnych będą bardzo niskie.

Będący tematem Sesji MOP dialog trójstronny musi być w istocie trójstronny ponieważ żadna władza, żaden pracodawca i żadna organizacja związkowa nie będą posuwały się na przód w kierunku rozwoju i polepszania standardów pracy. Niestety w Polsce nie wszystkie standardy związane z dialogiem trójstronnym są w pełni realizowane w drodze pełnej współpracy i dialogu trójstronnego. Niektóre akty prawne procedowane są w pośpiechu, trafiają do partnerów społecznych zbyt późno. Związki zawodowe muszą interweniować domagając się przestrzegania terminów konsultacji – podkreśli w swoim wystąpieniu Delegatka.

Dr Ewa Podgórska-Rakiel podziękowała w swoim wystąpieniu Dyrektorowi Generalnemu za zwrócenie uwagi na problematykę kobiet w zatrudnieniu. W swoim raporcie Dyrektor zwraca bowiem uwagę, że nie może być w miejscu pracy przestrzeni dla przemocy i dyskryminacji kobiet. Szczególnie ważna jest w tym względzie działalność normotwórcza MOP. Jednym z celów podstawowych Międzynarodowej Konferencji Pracy powinna być szeroka dyskusja i przyjęcie Konwencji wraz z zaleceniem, która całościowo poświęcona będzie temu tematowi, o co niniejszym do Państwa apeluję. Jak dotąd nie udało się takiej Konwencji przyjąć, a niewątpliwie są kraje, w których kobiety wykorzystuje się do pracy przymusowej, są dyskryminowane płacowo, gwałcone i poniżane w pracy. Choć skala zjawiska w mniejszym stopniu dotyka kobiety pracujące w państwach europejskich, to patrząc na problem globalnie, takie sytuacje docierają do opinii publicznej za pośrednictwem mediów i raportów międzynarodowych, i są to przykłady drastycznego zachowania wobec pracownic. Nie wolno się temu biernie przyglądać, stąd wniosek, że działalność normotwórcza MOP byłaby w tym zakresie wskazana.     

Na koniec, odnosząc się do złożonej w 2011 r. skargi NSZZ „Solidarność” do Komitetu Wolności Związkowych MOP, Delegatka wyraziła zadowolenie z działalności ustawodawcy w zakresie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która aktualnie ma miejsce w związku z rozszerzeniem prawa koalicji związkowej na osoby mające umowy cywilnoprawne i osoby samozatrudnione. To ważne, że po 7 latach od rekomendacji Komitetu, które nakazały zmianę przepisów, nowelizacja staje się faktem. Wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową bez względu na to czy mieszczą się w definicji pracownika zawartej w Kodeksie pracy czy też nie, jeszcze w tym roku będą mogły skorzystać z wolności koalicji związkowej. To przełomowa nowelizacja dla Polski i życzę wielu innym państwom – członkom MOP, aby w pełni realizowały standardy MOP, które zobowiązały się przestrzegać jako członkowie.

Jeszcze raz dziękuję Dyrektorowi Generalnemu i wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju dialogu trójstronnego, sprawiedliwych zasad zatrudniania i wynagradzania. Oby tegoroczne obrady służyły polepszeniu losu ludzi pracy na całym świecie – powiedziała Podgórska-Rakiel.

 

6th June_POLAND_Ewa Podgórska-Rakiel

 
 
 
 

 

Czytaj całość...

Zaproszenie: dialog wokół Filaru praw socjalnych

Kongres FGTB/ ABVV – pożegnanie charyzmatycznego przywódcy Rudiego De Leeuw

Dialog odpowiedzią na kryzys! Międzynarodowa Konferencja Pracy

Połowa OZ na Podlasiu przeszkolona z rozwoju

Budowanie świadomości wśród członków NSZZ „Solidarność” z zakresu rozwoju zakładowych struktur Związku powinno być niewątpliwie istotnym działaniem prowadzonym przez wszystkie Organizacje Zakładowe.

Szkolenie pn. „Rozwój Związku”, które odbyło się w dniach 15-16 maja 2018 r., umożliwiło kolejnym członkom naszego Regionu poznać propozycję ulepszenia dotychczasowej pracy związkowej w zakładzie pracy. Prowadzący Janusz Zabiega – szef i trener Działu Szkoleń i Rozwoju Związku KK, po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia działań rozwojowych, opartych na rozmowach indywidulanych, pracy zespołowej i planowaniu długofalowych działań. Zadowalający jest fakt, iż w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Organizacji Zakładowych, których członkowie dotychczas nie uczestniczyli w tego typu spotkaniu. Część z uczestników również po raz pierwszy odwiedziła, po rozbudowie budynku przy ul. Suraskiej 1, odnowioną siedzibę Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. W mijającej kadencji 2014-2018 było to kolejne z kilkunastu szkoleń z zakresu rozwoju Związku, zorganizowanych przez Region Podlaski, cieszące się nieprzerwanie bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie, we wszystkich spotkaniach uczestniczyło blisko 50% Organizacji Zakładowych zarejestrowanych w naszym Regionie.


www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego

Czytaj całość...

Starogard stawia na rozwój Związku

"S" w opolskim Polarisie!

Związek to praca zespołowa

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.