Menu

Pozorne rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe?

  • Kategoria: Kraj

Po wielu miesiącach oczekiwania, do Komitetu Stałego Rady Ministrów ma trafić dyskutowany wcześniej w RDS projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zawiera on szereg pozytywnych zapisów.  Problem w tym, że wprowadzono w nim poprawki które wydają się podważać skuteczność rozszerzenia prawa koalicji.

W ubiegłym roku   w Zespole ds. prawa pracy RDS partnerzy społeczni dyskutowali z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad zmianami w ustawie o związkach zawodowych, które umożliwiłyby przyznanie praw związkowych osobom, które świadczą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie czy samozatrudnienie). Miało to na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (K1/ 13). Prace zostały zakończone jesienią 2016 r. i choć w wielu punktach stanowiska strony pracodawców i związków zawodowych były zdecydowanie rozbieżne, to zgadzano się co do kwestii kluczowej –potrzeby efektywnego rozszerzenia prawa koalicji. Okazało się jednak, że wersja projektu, która po długotrwałej „obróbce” w Rządowym Centrum Legislacyjnym  została przekazana 21 lipca do Komitetu Stałego Rady Ministrów zawiera zapis budzący liczne pytania.

-Rząd zobowiązany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego powinien rozszerzyć prawo koalicji na wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową. I takie były ustalenia z partnerami społecznymi –zwraca uwagę Sławomir Adamczyk, przedstawiciel NSZZ Solidarność w Zespole ds. prawa pracy RDS. – A tymczasem propozycja która wyszła z RCL czyni to uprawnienie iluzorycznym –dodaje.

W stosunku do wcześniejszej wersji projektu (po zakończeniu prac w Radzie Dialogu Społecznego)  zmieniono definicję osoby wykonującej pracę zarobkową, która zawarta jest w projektowanym art. 1 (1).  Według uzgodnień z partnerami społecznymi,  obok pracowników miały to być osoby świadczące osobiście pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyłączeniem stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, niezatrudniające do tej pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.  Według nowej interpretacji, osobie niebędącej pracownikiem, przysługuje prawo zrzeszania się jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia; nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy; ma takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się, że przesłanka ryzyka gospodarczego wiąże się z prawdopodobieństwem nieuzyskiwania przewidywanych wyników ekonomicznych- finansowych a także sytuacją, gdy wielkość wynagrodzenia uzależniona jest od efektów pracy.  Co więcej, ryzyko gospodarcze występuje w sytuacji, w której zleceniobiorca lub samozatrudniony nie mają gwarancji ciągłości otrzymywania zleceń.

- Zdefiniowanie osoby wykonującej pracę zarobkową jako nie ponoszącej ryzyka gospodarczego, w dużym stopniu ograniczy realne prawo do zrzeszania się osób samozatrudnionych lub zleceniobiorców. Wydaje się, że brak gwarancji ciągłości zleceń dotyczy zdecydowanej większości takich osób.  To rodzi obawę, że efektywne prawo koalicji zostanie rozciągnięte wyłącznie na osoby fałszywie samozatrudnione, które i tak powinny mieć umowę o pracę - komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK.  -Rodzi się proste pytanie – czy przykładowo samozatrudniony taksówkarz będzie mógł się zrzeszać - dodaje.

W ramach prac nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych przygotowano też szereg zmian porządkujących funkcjonowanie związków zawodowych i regulujących zasady reprezentatywności.

- Nie wszystkie nasze ważne postulaty zostały uwzględnione jak np. przyznanie organizacjom związkowym na wyższych uczelniach prawa do uzgadniania podziału środków na wynagrodzenia–przyznaje Andrzej Kuchta, przedstawiciel NSZZ Solidarność w Zespole ds. prawa pracy RDS. – Nie zmienia to faktu, że nowelizacja zawiera wiele oczekiwanych i potrzebnych zmian, które zdecydowanie wzmocnią organizacje reprezentatywne. Dlatego proces legislacyjny w parlamencie powinien zostać przeprowadzony jak najszybciej – dodaje.

Projekt wraz z uzasadnieniem w wersji skierowanej na Komitet Stały Rady Ministrów dostępny jest tutaj.

 

 

Czytaj całość...

Wyrównanie dla najuboższych emerytów

Polski pracownik coraz bardziej zadowolony, a jednak niepewny

Spór zwolenników i przeciwników reformy edukacji

Spór zbiorowy w spółce Yazaki w Mikołowie

21 lipca w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie rozpoczął się spór zbiorowy. Zakładowa Solidarność domaga się podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników firmy o kwotę 500 zł brutto. Przedstawiciele „S” nie wykluczają przeprowadzenia akcji protestacyjnych, jeżeli postulaty zgłoszone przez stronę związkową, nie zostaną zrealizowane.
 
Związkowcy domagają się także m.in. wprowadzenia rocznej premii frekwencyjnej oraz zwiększenia premii świątecznej do 1500 zł na rękę. Jeden z postulatów dotyczy ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób, które przepracowały w firmie co najmniej 2 lata, na poziomie 120 proc. płacy minimalnej. Kolejne żądania odnoszą się do objęcia wszystkich pracowników miesięczną premią frekwencyjną, wydłużenia kodeksowej przerwy w pracy do 20 minut oraz ustanowienia 24 i 31 grudnia dniami wolnymi w firmie. 
 
Jak informuje Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności YAPP, negocjacje płacowe rozpoczęły się spółce w grudniu ubiegłego roku. Przez ponad pół roku stronom nie udało się osiągnąć kompromisu, mimo że zgodnie z zapisami porozumienia płacowego z 28 lipca 2016 roku, podwyżki powinny wejść w życie 1 lipca. - Rozmowy były bardzo trudne. Pracodawca nie zgadzał się na realizację naszych postulatów i przedstawiał rozwiązania, których nie mogliśmy my zaakceptować. Proponowana przez przedstawicieli zarządu wysokość podwyżek była nieadekwatna do oczekiwań pracowników. W dodatku wzrostem wynagrodzeń nie zostałyby objęte osoby, które przepracowały w spółce mniej niż 2 lata, czyli połowa załogi – mówi Katarzyna Grabowska.
 
W piątek 21 lipca doszło do pierwszych rokowań związkowców i przedstawicieli dyrekcji w ramach sporu zbiorowego. - Pracodawca podtrzymał jedynie swoje wcześniejsze propozycje. Dotyczą one podwyższenia płac zasadniczych o 100 zł brutto dla pracowników, którzy przepracowali w firmie co najmniej 2 lata oraz podniesienia dodatku stażowego z 70 do 90 zł brutto dla osób o stażu pracy wynoszącym przynajmniej 10 lat – dodaje przewodnicząca zakładowej Solidarności.
 
27 lipca pracodawca ma przedstawić stronie związkowej swoje ostateczne propozycje, natomiast 28 lipca odbędzie się kolejna runda rozmów. Jak informuje Katarzyna Grabowska, jeżeli propozycje pracodawcy w dalszym ciągu  będą odległe od oczekiwań pracowników, 28 lipca zostanie podpisany protokół rozbieżności i rozpocznie się następny etap sporu zbiorowego, czyli mediacje. Zaznacza, że „S” nie wyklucza przeprowadzenia akcji protestacyjnych przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, od oflagowania zakładu, po dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 
 
Spółka Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. Firma zatrudnia ok. 2200 osób. Do Solidarności należy ponad 980 pracowników.

 
www.solidarnosckatowice.pl
 
 
 
Czytaj całość...

Największe podwyżki od trzech lat

Jednorazowe premie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie

74 rocznica rzezi wołyńskiej w Gdańsku

X edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Trwa dziesiąta edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. 
 
Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 października 2017 r.   
 
Zgłoszenia będa rozpatrywane przez Komisję Certyfikacyjną według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 
Aktualny Regulamin konkursu, który zawiera również harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ.
 
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu tego okresu. 
 
Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP.
 
hd
 
 
 
Czytaj całość...

Święto Policji. Życzenia od szefa Związku

Rządowy projekt ustawy o PIBŻ został wycofany

Protest pracowników gospodarki wodnej

Młodzi ludzie na stażu - "Kampania na rzecz wzrostu płac"

Staże zawodowe mają ułatwić drogę od edukacji do pracy i powinny mieć silny komponent szkolenia lub nauki. W rzeczywistości są często wykorzystywane do zapewnienia taniej, a nawet niepłatnej pracy.

Około 61% absolwentów szkół wyższych w Europie odbyło co najmniej jeden staż. Niektóre zapewniają użyteczne szkolenie, a niektóre są połączone z nauką. Jednak tylko w 20% przypadków stażystom płaci się na tyle wystarczająco, aby byli oni w stanie pokryć podstawowe koszty utrzymania. Ten odsetek spada w Hiszpanii nawet do 12%. Tylko 27% staży kończy się otrzymaniem przez stażystę ofertą pracy. Praktyki zbyt często stanowią niepłatny okres próbny, który kończy się niczym, ponieważ stażystę zastępuje się innym stażystą.

Dodatkowe informacje na temat staży

Specyficzną formą niepewnej pracy dla młodych ludzi jest niewłaściwe wykorzystanie staży - zarówno dlatego, że są one wykorzystywane jako zapewnienie taniej siły roboczej (jako substytut standardowego zatrudnienia), albo są całkowicie niepłatne.

Badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2013 r., w oparciu o wywiady z 12 921 młodymi osobami wykazało, że 46% z nich odbyło co najmniej jeden staż, z czego 61% jako absolwenci szkół. Staże mogą być krótkie, połączone ze szkoleniem, jednak często stanowią niepłatny lub źle wynagradzany okres próbny. Liczba młodych osób odbywających praktyki po ukończeniu studiów różni się w poszczególnych krajach, ale stanowi większość w Hiszpanii, Słowenii i Chorwacji.

Tylko 27% przechodzi do pracy, a 23% oferuje się kolejne staże. Tylko 40% staży jest płatne, a tylko 46% jest wynagradzanych w stopniu wystarczającym, aby pokryć podstawowe koszty utrzymania. W Hiszpanii jedynie 29% osób spośród  42% osób, które otrzymały zapłatę, stwierdziło, że wystarczy to na codzienne życie. W 10 krajach UE stażyści stwierdzili, że ich wynagrodzenie nie pokrywa kosztów utrzymania. Były to: Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Węgry, Holandia, Polska i Chorwacja.

Tutaj więcej: "Kampania na rzecz wzrostu płac"

 

Czytaj całość...

Ukraińcy pracujący w Polsce i żądają wyższych zarobków

Niepewne warunki pracy dla młodych. Europejska kampania na rzecz podwyżek.

"Młodzi na rynku pracy". Seminarium EZA

Związkowcy z Podlasia, aktywizujcie się!

Uprzejmie informujemy, iż Region Podlaski NSZZ „Solidarność” rozpoczął działania związane z utworzeniem Sekcji Młodych, jak również Sekcji Kobiet. Sekcje tworzone są w celu reprezentowania i ochrony interesów materialnych i socjalnych członków naszego Związku, odpowiednio kobiet oraz ludzi młodych.

Członkowie Sekcji będą mieli możliwość między innymi opiniowania aktów prawnych, inicjowania i podejmowania działań, współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami dotykającymi ich grup oraz współuczestniczenia w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnokrajowych. Co szczególnie ważne, członkowie Sekcji reprezentując swoje interesy na forum związkowym i publicznym, będą mieli realny wpływ na wszelkie zmiany w zakresie warunków pracy i życia.

Zachęcamy członków naszego Związku do podniesienia swojej aktywności związkowej oraz czynnego angażowania się w działalność nowopowstałych struktur. W calu uzyskania dodatkowych informacji wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Zarządu Regionu odpowiedzialnymi za utworzenie Sekcji: Izabelą Żmojdą – tel. 85/ 748 11 09 i Anetą Śliwowską – tel. 85/ 748 11 07.

Serdecznie zapraszamy!

http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/

Czytaj całość...

„S” w Zakładzie Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku

Podlasie ciągle chce się rozwijać

Nowe organizacje w wielkopolskich oddziałach Velux i Arel

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.