Przejdź do treści Wyszukiwarka

Efektywność Dialogu Społecznego w dobie pandemii na przykładzie porozumień zawartych przez Partnerów Dialogu Autonomicznego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z dniem 01.09.2021 r. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Efektywność Dialogu Społecznego w dobie pandemii na przykładzie porozumień zawartych przez Partnerów Dialogu Autonomicznego”.

logotypy razem

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19, poprzez monitorowanie wpływu pandemii na losy pracowników by zidentyfikować  trudności i zaprojektować działania naprawcze , które mogą zminimalizować negatywne skutki pandemii w oparciu o porozumienia powstałe w efekcie dialogu społecznego  w powiązaniu z wykorzystaniem ZFŚS.

Za pomocą kwestionariusza ankiety zostanie przeprowadzona diagnoza najsłabszych ekonomicznie grup pracowników w zakładach pracy, w których funkcjonują organizacje związkowe oraz prowadzona jest przez pracodawców działalność socjalna oparta o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Badanie będzie dotyczyło sposobu wykorzystania środków Funduszu w perspektywie 3-letniej: 2018, 2019 i 2020 roku. Wynikiem badania będzie analiza zmiany struktury wydatków Funduszu w roku dotkniętym pandemią, co powinno dać obraz największych potrzeb pracowników otrzymujących wsparcie (min. czy wzrosła liczba udzielanych zapomóg)

Z drugiej strony badanie ma pokazać w jakiej skali przedsiębiorstwa zdecydowały się na zawieszenie działania Funduszu lub odpisu na Fundusz i czy ewentualne decyzje wpłynęły na kondycję dochodową pracowników tych przedsiębiorstw.

Wyniki badania pozwolą na określenie dalszych kierunków działań w zakresie walki z zagrożeniem ubóstwem wśród osób pracujących w czasie pandemii. Badanie może być także pomocne w diagnozie istotności wprowadzonych w ramach tzw. Tarcz Antycovidowych rozwiązań w zakresie zwolnień z tworzenia Funduszu lub z odpisów na ten Fundusz.

Liczba zawieranych porozumień może zobrazować jakość dialogu autonomicznego w badanych zakładach pracy.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony pilotaż na wycinku branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii: hotelarstwo, usługi publiczne, transport publiczny, handel. Planujemy objąć badaniem ankietowym co najmniej 40 organizacji związkowych ;zebrane informacje zostaną przedstawione w Raporcie z badań.

Przygotowany Raport zostanie przedstawiony podczas seminarium on-line , w którym uczestniczyć będą przedstawiciele struktur regionalnych i branżowych NSZZ „Solidarność” , a także przedstawiciele organizacji związkowych, które uczestniczyły w badaniu.

Czas realizacji projektu: 01.09.2021- 30.04.2022 r.

Wartość projektu: 114 217,25 zł, wkład Funduszy Europejskich: 96 262,20 zł.