Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kolejny krok w kierunku poprawy jakości staży w UE

  • środa, 27 Marca 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. commission.europa.eu


W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się poprawie warunków pracy dla stażystów w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tym tematem, organizacja postanowiła stworzyć inicjatywę, która ma pomóc osiągnąć ten cel. W dniu 20 marca 2024 roku Komisja Europejska podjęła ważny krok i opublikowała propozycję dyrektywy mającą na celu poprawę jakości staży.

Inicjatywa składa się z dwóch dokumentów:

  • rekomendacja Rady w sprawie rewizji Ramy Jakości Staży.
  • propozycja wiążącej dyrektywy dotycząca poprawy i egzekwowania warunków pracy stażystów oraz zwalczania sytuacji, w których staże zastępują regularne zatrudnienie.

Rekomendacja Rady zawiera wiele elementów, które postulował NSZZ „Solidarność”, m.in. identyfikuje kryteria jakości staży i odnosi się do konieczności zapewnienia uczciwej płacy (choć nie określa jej wysokości), niestety te kluczowe zasady nie zostały uwzględnione w propozycji dyrektywy. Co więcej, można dopatrzeć się w niej jeszcze więcej niepokojących elementów:

  • Ograniczony zakres – Propozycja dyrektywy dotyczy jedynie stażystów w stosunku pracy, co oznacza, że osoby świadczące staże nieodpłatnie lub uczestniczące w stażach w związku z edukacją pozostają poza jej zakresem.
  • Nadmiernie szeroki zakres typów staży – Dyrektywa obejmuje wszystkie rodzaje staży, nawet te realizowane w ramach edukacji, co utrudnia wprowadzenie szczegółowych regulacji dla różnych rodzajów stażów.
  • Brak zdefiniowanych kryteriów jakości staży – Zamiast tego, dyrektywa polega na listach „wskaźników orientacyjnych”, które mogą być trudne do egzekwowania w praktyce.
  • Brak odpowiedzialności państw członkowskich i pracodawców – Dyrektywa kładzie nacisk na inspekcje pracy, które często są niewystarczająco wyposażone w zasoby.
  • Niedobór środków ochrony dla stażystów – Brak równowagi sił między stażystami a pracodawcami sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby stażyści składali skargi na swoich pracodawców.

Jednakże, warto zauważyć, że dyrektywa zawiera również pewne pozytywne elementy, takie jak prawo stażystów do odwołania sięprawo do reprezentacji przez przedstawicieli pracowników.

Należy pamiętać, że obecna inicjatywa stanowi jedynie początek procesu legislacyjnego. Wielu ekspertów zaangażowanych w poprawę warunków staży zwraca uwagę na konieczność dalszej walki o wprowadzenie istotnych zmian w treści dyrektywy. Niestety, biorąc pod uwagę brak zadowalających rozwiązań w zakresie niepłatnych staży, nie można spodziewać się znaczącego postępu w procesie legislacyjnym przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Bieżąca inicjatywa Komisji Europejskiej w sprawie poprawy warunków staży w UE jest ważnym krokiem naprzód, jednakże wymaga ona dalszych wysiłków, aby faktycznie spełnić oczekiwania stażystów i poprawić ich sytuację na europejskim rynku pracy.

ik