Przejdź do treści Wyszukiwarka

ETF i ITF wzywają do finalizacji prac nad dyrektywą w sprawie należytej staranności (CSDD)

  • środa, 21 Lutego 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. pixabay.com


Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) i jej międzynarodowy odpowiednik, Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF), wezwały stałe przedstawicielstwa państw członkowskich UE do zdecydowanego poparcia dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD) podczas głosowania w Radzie.

Dyrektywa CSDD stanowi krytyczny krok w kierunku zapewnienia odpowiedzialnych praktyk biznesowych w złożonych łańcuchach dostaw” – powiedziała Livia Spera, sekretarz generalna ETF. – Dyrektywa w sprawie należytej staranności (due diligence) jest kluczem do zajęcia się podstawową przyczyną niedoboru pracowników w Europie: brakiem dobrych miejsc pracy w transporcie. Wzywamy państwa członkowskie UE do skorzystania z tej okazji i głosowania za przyjęciem tego kluczowego prawodawstwa –podkreśliła szefowa ETF.

List,  wysłany 15 lutego 2024 r. do wszystkich państw członkowskich UE, podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia obowiązkowych wymogów należytej staranności, zwracając uwagę na wyzwania stojące przed pracownikami transportu w złożonych i często nieprzejrzystych łańcuchach dostaw. W obliczu presji związanej z podwykonawstwem i cięciem kosztów, ETF i ITF podkreślają potencjał dyrektywy w zakresie zapobiegania wyzyskowi i nadużyciom w całym łańcuchu dostaw.

-Doświadczenia w Niemczech, gdzie istnieje prawo dotyczące należytej staranności (due diligence), pokazują skuteczność prawnie wiążących przepisów w stymulowaniu pozytywnych zmian w postępowaniu biznesowym i zakończeniu bezkarności za łamanie praw człowieka przez korporacje – wskazuje  Stephen Cotton, sekretarz generalny ITF. W jego ocenie  ogólnounijna dyrektywa CSDD nie tylko zapewni równe szanse dla odpowiedzialnych przedsiębiorstw, ale także wyśle silny sygnał, że prawa człowieka nie podlegają negocjacjom, a pracownicy zasługują na godność i szacunek.

ETF i ITF podkreślają gospodarcze, społeczne i środowiskowe korzyści płynące z dyrektywy, podkreślając jej potencjał w zakresie:

– Stworzenia równych szans dla odpowiedzialnych przedsiębiorstw: Ogólnounijny standard zapewnia uczciwą konkurencję i zapobiega rozdrobnieniu na rynku wewnętrznym.

– Wzmocnienie zaufania konsumentów: Opowiadając się za etycznymi praktykami, UE może odbudować zaufanie do podmiotów gospodarczych i przyciągnąć odpowiedzialnych inwestorów.

– Promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych: Dyrektywa zachęca do długoterminowego zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie praw człowieka i kwestii środowiskowych do podstawowych modeli biznesowych.

– Poprawa warunków pracy i spójności społecznej: Obowiązkowa należyta staranność zapewnia godne warunki pracy w łańcuchach dostaw, przyczyniając się do stabilności gospodarczej i społecznej.

Ponieważ Parlament Europejski wyraził już silne poparcie dla dyrektywy, głosowanie w Radzie stanowi kluczowy moment. ETF i ITF wzywają państwa członkowskie UE do priorytetowego traktowania zrównoważonych i etycznych praktyk poprzez głosowanie za przyjęciem dyrektywy CSDD.

– Dyrektywa CSDD będzie ważną częścią budowania odpowiedzialności korporacyjnej-  komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. -Trzeba równocześnie pamiętać o pracach toczących się w ONZ w sprawie traktatu dotyczącego biznesu i praw człowieka. Uzyskanie takiego globalnego podejścia jest ostatecznym celem ruchu związkowego.

Z listem (w języku angielskim) można zapoznać się tutaj.

bs