postulaty

postulaty

Demonstracja w Katowicach

4 kwietnia br. w Katowicach przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim demonstrowało ponad 3 tys. osób. Z Regionu Podbeskidzie pojechało 5 autokarów z uczestnikami pikiety, której głównym organizatorem był Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”.
Przybyli również związkowcy z Regionu Częstochowskiego. Pikieta rozpoczęła się o godz. 15.00.
NSZZ „Solidarność” domaga się m. in.: podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii i wprowadzenia zasad funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

Delegacja Przewodniczących Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność” w składzie: Dominik Kolorz (Reg. Śląsko-Dąbrowski), Marek Bogusz (Reg. Podbeskidzie) i Jacek Strączyński (Reg. Częstochowski) została przyjęta przez wojewodę Województwa Śląskiego Jarosława Wieczorka oraz jego zastępców – Jana Chrząszcza i Roberta Magdziarza, a także dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Adama Ostaleckiego.
Przewodniczący przekazali Wojewodzie postulaty strony związkowej, omówiono zagrożenia wynikające ze wzrostu energii elektrycznej oraz wymieniono poglądy dot. wzrostu wynagrodzeń w sferze okołobudżetowej.

Zarząd Regionu Podbeskidzie składa podziękowania wszystkim uczestnikom pikiety.

Relacja filmowa »

Proksa: Rząd podjął trzy z czterech postulatów “S.”. Najdłużej głodujący zawieszają protest

Opublikowano dnia 01.04.2019

 

Dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. O ich efekcie rozmawiamy z Ryszardem Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

 


M. Żegliński, Tygodnik Solidarność

Dzisiejsze rozmowy można uznać za konstruktywne. Na cztery nasze postulaty rząd podjął trzy. Skrócono staż, co prawda nie o tyle ile byśmy chcieli, wycofano się z nowego oceniania nauczycieli i w trybie pilnym zmieniono system wynagradzania, który będzie obowiązywał od przyszłego roku. Rozmowa ugrzęzła na ostatnim punkcie – 15 proc. waloryzacji płac, na chwilę obecną rząd oferuje 10 proc., co nas nie zadowala. Rząd poprosił o przerwę do rana, do godziny 8.00. Strona rządowa ma jeszcze przeliczyć pieniądze i przedstawić jutro nową propozycję. Premier Beata Szydło kilkukrotnie prosiła nas o zaprzestanie głodówki w Krakowie, zapewniając, że nasze postulaty zostaną spełnione. Trzy osoby, które najdłużej głodowały na naszą prośbę zawiesiły głodówkę. ZNP stale upiera się przy podwyżce tysiąc złotych, nie składa żadnych negocjacyjnych propozycji

– powiedział w rozmowie z Tysol.pl Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Źródło: Tysol.pl

KK podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów. Powołała swoich przedstawicieli do zespołów roboczych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości oraz Rządem Zjednoczonej Prawicy mających na celu realizację postulatów Solidarności zawartych w stanowisku KK z 11 grudnia 2018 r.


Fot. Marek Lewandowski

Członkowie Komisji Krajowej podczas dzisiejszego posiedzenia w Gdańsku przeanalizowali wyniki wczorajszych rozmów, które odbyły się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Uznali, że w wielu kwestiach możliwe jest porozumienie i należy te rozmowy kontynuować.

Komisja Krajowa powołała swoich przedstawicieli do dwóch zespołów roboczych, które będą negocjowały konkretne porozumienia. Jednocześnie postanowiła nie zawieszać prac sztabu protestacyjno-strajkowego, który 19 marca oceni przebieg negocjacji i podejmie decyzje o dalszych działaniach.

Pełną listę postulatów można przeczytać tutaj>>>

Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

Źródło: www.tysol.pl

Solidarność szykuje się do protestów

Powiększające się dysproporcje wynagrodzeń w budżetówce, brak realizacji obietnic wyborczych w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodu i kwot progów podatkowych, osłabienie dialogu społecznego i pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii i niejasne deklaracje wprowadzenia rekompensat dla odbiorców indywidualnych, to główne powody planowanych przez Solidarność protestów. o ile rząd nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy w stanowisku, które 11 grudnia przyjęła obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Oto pełna treść tego dokumentu.

Stanowisko KK nr 13/18

w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.

Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.

Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.

Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.

Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie członków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie związków zawodowych płacąc składki członkowskie na rzecz swoich organizacji obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:

 • Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
 • Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
 • Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
 • Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
 • Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
 • Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.
 •  Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
 • Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
 • Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
 • Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.Dość dyskryminowania pracowników. 

Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 11 grudnia 2018 roku

Udostępnij na Facebooku »

 • 1
 • 2