Sekcja Ochrony Zdrowia

Sekcja Ochrony Zdrowia

Sekcja Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” REGIONU PODBESKIDZIE

SEKCJA-ZDROWIA-SOLIDARNOŚĆ

 • 12 maja 2022. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. To wyjątkowa okazja, by wyrazić to, co myślimy każdego dnia, a nie tylko od święta: jesteśmy bezgranicznie wdzięczni wszystkim pielęgniarkom i położnym za ich codzienną, ofiarną pracę. (więcej…)

 • 21 września 2021 r.

  Warszawa 20.09.2021 r.

   

  Koleżanki i Koledzy

   

  W dniu 16 września odbyło się spotkanie Trójstronnego Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia.

  W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Organizacji Pracodawców, NSZZ “Solidarność”, OPZZ oraz Minister Zdrowia wraz z Zastępcami oraz Kierownictwo NFZ Ustalenia: Rozpoczynamy prace nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

  Pierwsze robocze spotkanie jeszcze w tym miesiącu Minister zaznaczył, że optymalne rozwiązanie to podział środków finansowych w proporcjach 50/50 na płace i pozostały koszt świadczeń.

  Prace nad ustawą mają dotyczyć zarówno zmian w tabeli z grupami zawodowymi jak również wskaźników, Ministerstwo przekazało również informacje dotyczące realizacji aktualnej nowelizacji (z lipca br).

  Obecnie ok. 269 tys. pracowników służby zdrowia (bez Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej), to beneficjenci regulacji wynagrodzeń w oparciu o znowelizowaną od 1.07.2021r. ustawę o sposobie ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych. W przeliczeniu na pełne etaty jest to 15635 et. lekarskich, 104768 et. pielęgniarskich i 143049 et. pracowników we wszystkich pozostałych zawodach działalności podstawowej. Liczba objętych skutkami ustawy ciągle rośnie, choć tempo składania wniosków o środki finansowe już znacznie maleje.

  W Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej na wzroście najniższych wynagrodzeń zasadniczych korzysta ok. 14 tys. pracowników (na ok. 16 tysięcy zatrudnionych).

  Wnioski o wypłatę 5-tysięcznych dodatków covidowych dla pracowników nie wykonujących zawodów medycznych wg stanu na dzień 13.09.2021r. złożyło 718 podmiotów leczniczych, z przeznaczeniem dla 34465 osób.
  Środki finansowe, zabezpieczone na budżecie NFZ a nie wykorzystane zostaną przekazane podmiotom leczniczym w formie zwiększonej wyceny ryczałtu.

  Jednocześnie pragnę zapewnić że w pracach przy nowelizacji ustawy będziemy nadal szukać możliwości skuteczniejszego zabezpieczenia prawa do wzrostu wynagrodzenia dla osób dotychczas nieujętych w taryfikatorze.
  Jednocześnie informujemy że negocjując nowy kształt ustawy – tabelę i wskaźniki – jako priorytet stawiać będziemy zabezpieczenie WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH.

  Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszystkie przesyłane wnioski i opinie, zwłaszcza za te krytyczne bo będziemy starać się wyeliminować błędy.

  Miejmy jednak świadomość że my negocjujemy minima a wszystko ponad to należy do Was,do dialogu w Waszych zakładach pracy…

  Liczę na Waszą aktywną współpracę i wsparcie!

                                                                                                       
  Z poważaniem

  Przewodnicząca
  Sekretariatu Ochrony Zdrowia
  KK NSZZ „Solidarność”
  Maria Jolanta Ochman

  Stanowisko w PDF

 • Warszawa 10.08.2021 r.

   

  KOMUNIKAT

  Koleżanki i Koledzy !

   

           Mija miesiąc od wejścia  Dyrektorzy przesyłają wnioski do oddziałów NFZ i uzyskują środki związane ze skutkami jakie nakłada ustawa.

           W połowie sierpnia NFZ powinien już posiadać dane dotyczące ilości pracowników [i grup zawodowych] których objęła ww. regulacja.

           BARDZO PROSZĘ o przesyłanie na nasz mail – sozmazowsze@wp.pl – informacji na temat nieprawidłowości i wprost oszustw jakich próbują się dopuszczać niektórzy pracodawcy. Proszę o nieprzysyłanie anonimowych maili – na takie nie odpowiadamy. Wszelkie nieprawidłowości w realizowaniu zapisów ustawy proszę zgłaszać do PIP, ale także informować lokalny Oddział NFZ – takie zalecenie przekazał Wiceprezes NFZ Bernard Waśko

           My, zbierając od Was dane, chcemy nie tylko monitorować skuteczność ustawy, ale także przygotować wnioski dla Ministra, Prezesa NFZ i Głównego Inspektora Pracy.

           Powstanie też – o ile będzie konieczna, bo nie zakładamy złej woli – czarna lista pracodawców próbujących oszukać pracowników.

                     Koleżanki i Koledzy!

           W ostatnim czasie nasz Związek stał się przedmiotem bezpardonowych ataków ze strony Forum Związków Zawodowych – branży ochrony zdrowia.

           Prym w atakach publicznych wiedzie przewodnicząca Krystyna Ptok oraz szef OZZL Krzysztof Bukiel.

           Jesteśmy atakowani za prowadzenie dialogu z rządem. Otóż dotąd, dokąd możemy realizować nasze związkowe i pracownicze postulaty, będziemy o nich rozmawiać przy stole a nie na ulicy.

           Rozpoczęliśmy rozmowy o koniecznych zmianach w systemie, o wnioskach po pandemii a także o wzroście wynagrodzeń w następnych latach. 

           Nie oceniając decyzji innych liderów związkowych chcemy i będziemy negocjować jak najlepsze rozwiązaniach dla WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH w opiece zdrowotnej.

           Nie zapominamy o pracownikach Lecznictwa Uzdrowiskowego, DPS -ów czy Sanepidu. Przedmiotem ostatnich rozmów w Zespole Trójstronnym była sytuacja pracowników NFZ, bez których pracy i zaangażowania przejście przez kolejne fale pandemii byłoby niemożliwe.

           Niestety dla niektórych liczą się tylko partykularne interesy wąskich grup zawodowych.

           Zarówno,,dodatek kowidowy” jak i ostatnią nowelizację ustawy nie traktujemy jako sukces ale jako sprawiedliwość.

           W rocznicę Porozumień Sierpniowych w Gdańsku odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

           Odpowiadając na zapytania informuję iż nie planujemy udziału w demonstracji organizowanej przez Forum Związków Zawodowych i Samorządy Zawodowe.

           Jeśli ocenimy iż nasze postulaty nie są realizowane podejmować będziemy stosowne decyzje jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność”.

  Ze związkowym pozdrowieniem

  Przewodnicząca
  Sekretariatu Ochrony Zdrowia
  KK NSZZ ,,Solidarność”
  Maria Ochman

  Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia
  NSZZ „Solidarność”

  01-201 Warszawa, ul. Wolska 46/48
  tel./fax 22 /632 14 86; 22 632 14 81
  e-mail: sozmazowsze@wp.pl

   

 • Prawie 4 mld zł i to w okresie 6 miesięcy ma trafić na podniesienie najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt ministerstwa zdrowia wypracowany wspólnie na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia.

  Jeden z priorytetów planu dla zdrowia wchodzącego w skład Polskiego Ładu staje się faktem. Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zyskał akceptację całej Rady Ministrów i z klauzulą trybu pilnego trafi teraz do Parlamentu – mówi chwilę po obradach Rady Ministrów dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr przewiduje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 2021 r. na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie blisko 4 mld zł. Projekt został przyjęty na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, w skład którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców.

  Po raz pierwszy w historii ustalamy gwarantowany poziom minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia, bez żadnych okresów przejściowych. Po wejściu w życie ustawy nie będzie żadnej możliwości by jakikolwiek pracownik zarabiał mniej niż przewidują to ustalone wspólnie ze stroną związkową i stroną pracodawców przepisy – ocenia minister Adam Niedzielski i dodaje: – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie tego projektu.

  Po wczorajszych dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu, na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ minister Adam Niedzielski zgłosił na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi.

  Wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie oznaczać choćby wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych tj. salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. zł.

  Źródło: www.gov.pl

  Pozdrawiam
  Maria Ochman

  Przewodnicząca
  Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
  NSZZ “Solidarność”

 • Koleżanki i Koledzy!
  W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.

  Ustalono iż:

  1. Będzie jednorazowa wypłata – 5000.00 zł dla pracowników działalności podstawowej w oddziałach COVID 2.
  2. W połowie maja do Sejmu przekazana zostanie znowelizowana ustawa o sposobie ustalania minimalnych wynagrodzeń – (pisaliśmy o tym we wcześniejszych Komunikatach).
  TUTAJ można pobrać oficjalny Komunikat ze spotkania. 

   

  Dziękuję wszystkim, a zwłaszcza Piotrowi Dudzie i Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” za wsparcie.

  Pozdrawiam
  Maria Ochman
  Przewodnicząca
  Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
  NSZZ „Solidarność”
   

  Obraz: Mario Hagen z Pixabay

 • W dniu 26.02.2021 r. zostały skierowane pisma z Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” i Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Przemyślu z apelem o zaprzestanie dyskryminacji pracowników niemedycznych, dotyczące wysokości zasiłku chorobowego i tzw. dodatku covidowego.

  1) Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” Maria Ochman »
  2) Minister Zdrowia Adam Niedzielski »

   

Zobacz wszystkie