Sekcja Oświaty

Sekcja Oświaty

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” REGIONU PODBESKIDZIE

 • Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty, w tym – w sposób szczególny – wszystkim członkom oświatowej „Solidarności”. (więcej…)

 • 11 października 2021 r.

 • 6 września 2021 r.

  Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas swoich obrad gościła ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Odpowiadał on na trudne pytania członków rady. Poruszono kwestię podwyżki płac dla nauczycieli na przyszły rok i realizację porozumienia Solidarności z rządem z kwietnia 2019 roku, które dotyczyło zmiany systemu wynagradzania.

  – Odpowiedź pana ministra brzmiała bardzo optymistycznie. Nie wpadamy jednak w euforię, gdyż na realizację czekamy już dwa lata. Nasz sztandarowy postulat to uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od średniej płacy w polskiej gospodarce. Jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie to zrealizowane. Tak przynajmniej wynika ze słów ministra – powiedział w „Głosie pracownika” Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

  Problemów jest jednak więcej. – Od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna do poziomu większego niż zarobki początkującego nauczyciela. Minister wspomniał, że znaczna waloryzacja płac nastąpi od września. My się na to nie zgadzamy. Jeżeli mamy podnieść prestiż oraz atrakcyjność zawodu nauczyciela i jednocześnie zmuszeni będziemy dopełniać do minimum pensję człowieka, który skończył studia, to na pewno mamy do czynienia z działaniem destrukcyjnym – przyznał przewodniczący.

  Zdjęcie: TS
  Autor: Marcin Koziestański
  Źródło: Radio Gdańsk, www.tysol.pl
  Data publikacji: 02.09.2021

   

 • 18.06.2021

  Szanowni Państwo

  Poniżej przedstawiam Stanowiska Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 18 lutego i 17 czerwca br. dot. projektu „Edukacja dla wszystkich” oraz Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 17 czerwca br.

  1. Stanowisko RKSOiW ws. programu „Edukacja dla wszystkich” – 18.02.2021
  2. Stanowisko Rady KSOiW – 17.06.2021
  3. Komunikat – 17.06.21

  Z poważaniem

  Maja Orowiecka
  Biuro KSOiW
  NSZZ „Solidarność”

 • Warszawa, 13.05.2021 r.

  STANOWISKO
  Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie „Materiału wyjściowego do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”

  Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”. Materiał ten nie uwzględnia naszego głównego postulatu powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

  Z oburzeniem przyjmujemy fakt, iż przedstawiony nam dokument, będący efektem dwuletniej pracy resortu oświaty, nie gwarantuje realizacji VI punktu Porozumienia zawartego między NSZZ „Solidarność” a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 7 kwietnia 2019 r.

  Ryszard Proksa
  Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

  Wersja PDF

 • Z ogromnym  smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
  o śmierci  ś.p. Pana Bogumiła Soczyńskiego.

  Wybitnego  mecenasa, mentora  i eksperta w zakresie
  prawa oświatowego oraz wspaniałego człowieka.

  Pan Mecenas był dla Nas pięknym i znaczącym przykładem
  postawy człowieka ciężkiej, adwokackiej pracy,
  którą wykonywał zgodnie z najwyższym etosem,
  w poczuciu walki o sprawiedliwość i dobro człowieka.
  Zawsze niósł profesjonalną pomoc prawną potrzebującym.

  Pogrążonej w smutku Rodzinie
  składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

  Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
  NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie


  Bielsko-Biała, 9 lipca 2020 r.

  Wspomnienie o Mecenasie Bogumile Soczyńskim »

 • Kalendarium wydarzeń i działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dot. wynagrodzenia nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 oraz pismo Głównego Inspektora Pracy 

  1) Główny Inspektor Pracy ws. interpretacji prawnej w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi »

  2) Wynagrodzenia nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 – kalendarium »

   

 • Warszawa, 22.05.2020 r.

   

  Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  w sprawie niskiej jakość stanowionego prawa

   

  Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec obniżania poziomu procesu legislacyjnego oraz unikania przez resort edukacji odpowiedzialności za tworzone akty prawne. Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 nie może stanowić usprawiedliwienia dla niestabilności prawa, nadmiernego pośpiechu oraz lekceważenia partnerów społecznych. Prawo pisane „na kolanie” skutkuje inflacją wyrażeń i pojęć nieostrych. Wskazany sposób procedowania prowadzi do sytuacji, w której przepisy prawa oświatowego interpretowane są w sposób wieloznaczny i dowolny.

  Ostatnim przykładem takiej nieodpowiedzialnej postawy MEN jest wdrożenie do systemu prawa oświatowego nowej instytucji „konsultacji” nauczyciela z uczniem. Problem z tą niewinną na pierwszy rzut oka konstrukcją prawną polega na tym, że nie wiadomo, jak nauczyciel ma być za nią wynagradzany. Co gorsza, resort edukacji stosuje przy okazji tej sprawy sprawdzony od 20 lat model postępowania. Przedstawiciele MEN-u w tego typu sytuacjach w pierwszej kolejności dziwią się, że nikt nie rozumie stanowionego przez nich prawa, a na koniec oświadczają, że za organizację pracy szkoły odpowiada jej dyrektor. Takie podstępowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej podważa autorytet, jakim powinien cechować się racjonalny prawodawca.


  UZASADNIENIE

  I. Dotychczasowy stan prawny

  1.

  Na zasadzie wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., dalej: KN) w ramach czasu pracy, nauczyciel obowiązany jest realizować:
  1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
  Zgodnie z art. 35 ust. 1 KN w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

  2.

  Z kolei, w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a;
  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
  5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
  7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół przez zajęcia do dyspozycji dyrektora należy rozumieć:
  a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,
  b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również zajęcia związane
  z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
  c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – również realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
  Od roku szkolnego 2019/20 tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, realizowany na danym etapie edukacyjnym wynosi:
  1) dla szkoły podstawowej: 3 godziny dla klas I-III, 4 godziny dla klas IV-VIII;
  2) dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego 3 godziny;
  3) dla pięcioletniego technikum 4 godziny;
  4) dla branżowej szkoły I stopnia (dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów
  ośmioletniej szkoły podstawowej) 3 godziny.


  II. Szczególne rozwiązania w okresie zwalczania COVID-19

  1.

  Zgodnie z paragrafem 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

  2.

  W myśl paragrafu 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Z kolei od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. W dniu 25 maja 2020 r. wejdzie w życie dodatkowe postanowienie, na zasadzie którego dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym – w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.

  III. Podsumowanie
  Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do systemu prawa oświatowego nową instytucję „konsultacji z uczniem”. Jak zostało to wykazane w uzasadnieniu stanowiska, „konsultacje” wykraczają poza znaczenie pojęciowe „godzin ponadwymiarowych” oraz „dodatkowych zajęć edukacyjnych”. Za tym stwierdzeniem przemawia również domniemanie, że racjonalny prawodawca posługując się nieznaną do tej pory nomenklaturą, nie czyni tego przypadkowo. Innymi słowy, jeżeli wolą ministra edukacji byłoby prowadzenie analizowanej formy kształcenia w ramach godzin ponadwymiarowych albo zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, to takich właśnie sformułowań użyłby w rozporządzeniu.
  Wskazane narzędzie prawne budzi poważne zastrzeżenia i wątpliwości. Nie do końca wiadomo, czy wolą prawodawcy była realizacja w ramach tych zajęć podstawy programowej, czy też mają one pełnić funkcje kursu przygotowawczego. Tajemnicą pomysłodawców takiego rozwiązania pozostaje także sposób wynagradzania nauczycieli za świadczoną pracę oraz wymiar czasowy rzeczonych „konsultacji”.

  Przewodniczący
  KSOiW NSZZ „Solidarność”
  Ryszard Proksa

  Stanowisko w pdf »

 • Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  dotyczący wynagrodzeń nauczycieli w czasie pandemii

  Po blisko dwóch miesiącach od decyzji o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opinię w przedmiocie ustalania zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej w okresie stanu epidemii koronawirusa. W ocenie KSOiW NSZZ „Solidarność” wskazane stanowisko resortu edukacji nie tylko niczego nie wyjaśnia, ale wręcz mnoży problemy i pytania związane z płacą pracowników oświaty.

  1. MEN „wyłącza” rozporządzeniem postanowienia Konstytucji RP oraz przepisy ustawy o związkach zawodowych.                             
  W myśl art. 59 ust. 2 Konstytucji RP związki zawodowe mają prawo do rokowań, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Na zasadzie wyrażonej w art. 23 ust. 1 związki zawodowe sprawują ponadto kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej w opinii z dnia 8 maja 2020 r. akcentuje stan prawny, w którym dyrektor szkoły posiada dodatkowe prerogatywy w ustalaniu procedury organizacji pracy, bez udziału w tym procesie organizacji związkowych. Co istotne, wskazane uprawnienia nadane zostały dyrektorom przez resort edukacji rozporządzeniem będącym aktem niższego rzędu względem ustawy zasadniczej i innych ustaw kształtujących sytuację prawną związków zawodowych.

  2. Problemy z prawem do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w okresie przestoju.
  Opinia resortu edukacji w sprawie wynagrodzenia nauczycieli za czas przestoju w pracy jest niespójna i wewnętrznie sprzeczna. Z jednej strony, w kontekście godzin ponadwymiarowych, wskazuje się w niej par. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.). Warto przypomnieć, że paragraf ten jest podstawą do wypłaty wskazanego składnika wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii koronawirusa.

  Z drugiej zaś strony, w przedmiotowej opinii znajduje się twierdzenie, że za okres, w którym nauczyciele nie świadczyli pracy zachowują oni prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego, jeżeli są do niego uprawnieni (tzn. płaca bez godzin ponadwymiarowych, dodatku motywacyjnego i dodatku za warunki pracy – przypis KSOiW NSZZ „Solidarność”). Zrozumienie sensu i logiki w tym zakresie przypomina wyznaczenie kwadratury koła.

  3. Niepewna przyszłość nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  W przedmiocie ustalenia dodatku za warunki pracy MEN ograniczyło się do wskazania rozporządzenia, które określa wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania tego dodatku. Swoją argumentację resort edukacji pogłębił stwierdzeniem, że szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Wywód ten w sposób oczywisty niczego nie wyjaśnia, a dodatkowo wprowadza w błąd. Zgodnie bowiem z uchwalonym orzecznictwem sądowym, do organu prowadzącego należy wyłącznie ustalenie, jakie są warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia (zob. np. wyrok WSA w Olsztynie z 24.06.2008 r., II SA/Ol 329/08, LEX nr 519111). W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do dodatku za warunki pracy.
  Wskazani nauczyciele z racji swoich obowiązków znaleźli się w swoistej próżni prawnej. Opinia MEN stanowi w gruncie rzeczy ucieczkę od tego problemu, gdy tymczasem potrzebne jest tu rozwiązanie systemowe.

  Reasumując, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że problematyka czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych wymaga „specustawy edukacyjnej”. Niezbędne jest wznowienie w tym celu Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli realizującego swoje zadania w nowej formule pracy na odległość. Takie akty jak procedura organizacji pracy szkoły, sposobu dokumentowania zadań pracowników oświaty, zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, regulamin pracy zdalnej wymagają bezwzględnego udziału związków zawodowych w procesie ich stanowienia.

  Warszawa, 11.05.2020 r.

  Przewodniczący KSOiW
  NSZZ „Solidarność”
  Ryszard Proksa

  Komunikat w pdf »

 • Warszawa, 08.05.2020 r.

  Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia decyzje o likwidacji szkół podejmowane w ostatnim czasie przez kuratorów, wojewodów i Ministra Edukacji Narodowej.

  Oburza nas fakt, że praktyka taka kłóci się z deklarowaną w programach wyborczych obecnego rządu ochroną małych szkół. Placówki takie mają ogromne znaczenie dla środowiska lokalnego, sprzyjają bezpiecznemu kształceniu i wychowaniu uczniów w przyjaznej atmosferze.

  KSOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom prowadzącym do likwidacji  miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, z jakim mamy obecnie do czynienia. Uważamy, że takie działania stanowić mogą przyzwolenie dla jednostek samorządu terytorialnego do likwidacji kolejnych szkół w ramach szukania oszczędności. Dlatego domagamy się podejmowania przez władze oświatowe właściwych i wyważonych decyzji w ww. sprawach oraz uwzględniania opinii NSZZ „Solidarność” i potrzeb lokalnych społeczności.

  Przewodniczący

  KSOiW NSZZ „Solidarność”

  Ryszard Proksa

  Załączniki:
  1.   Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty »
  2.   Stanowisko Prezydium ZR Małopolskiego »

  Źródło: www.solidarnosc.org.pl

   

Zobacz wszystkie