Sekcja Oświaty

Sekcja Oświaty

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” REGIONU PODBESKIDZIE

 • Z ogromnym  smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
  o śmierci  ś.p. Pana Bogumiła Soczyńskiego.

  Wybitnego  mecenasa, mentora  i eksperta w zakresie
  prawa oświatowego oraz wspaniałego człowieka.

  Pan Mecenas był dla Nas pięknym i znaczącym przykładem
  postawy człowieka ciężkiej, adwokackiej pracy,
  którą wykonywał zgodnie z najwyższym etosem,
  w poczuciu walki o sprawiedliwość i dobro człowieka.
  Zawsze niósł profesjonalną pomoc prawną potrzebującym.

  Pogrążonej w smutku Rodzinie
  składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

  Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
  NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie


  Bielsko-Biała, 9 lipca 2020 r.

  Wspomnienie o Mecenasie Bogumile Soczyńskim »

 • Kalendarium wydarzeń i działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” dot. wynagrodzenia nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 oraz pismo Głównego Inspektora Pracy 

  1) Główny Inspektor Pracy ws. interpretacji prawnej w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi »

  2) Wynagrodzenia nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 – kalendarium »

   

 • Warszawa, 22.05.2020 r.

   

  Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  w sprawie niskiej jakość stanowionego prawa

   

  Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec obniżania poziomu procesu legislacyjnego oraz unikania przez resort edukacji odpowiedzialności za tworzone akty prawne. Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 nie może stanowić usprawiedliwienia dla niestabilności prawa, nadmiernego pośpiechu oraz lekceważenia partnerów społecznych. Prawo pisane „na kolanie” skutkuje inflacją wyrażeń i pojęć nieostrych. Wskazany sposób procedowania prowadzi do sytuacji, w której przepisy prawa oświatowego interpretowane są w sposób wieloznaczny i dowolny.

  Ostatnim przykładem takiej nieodpowiedzialnej postawy MEN jest wdrożenie do systemu prawa oświatowego nowej instytucji „konsultacji” nauczyciela z uczniem. Problem z tą niewinną na pierwszy rzut oka konstrukcją prawną polega na tym, że nie wiadomo, jak nauczyciel ma być za nią wynagradzany. Co gorsza, resort edukacji stosuje przy okazji tej sprawy sprawdzony od 20 lat model postępowania. Przedstawiciele MEN-u w tego typu sytuacjach w pierwszej kolejności dziwią się, że nikt nie rozumie stanowionego przez nich prawa, a na koniec oświadczają, że za organizację pracy szkoły odpowiada jej dyrektor. Takie podstępowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej podważa autorytet, jakim powinien cechować się racjonalny prawodawca.


  UZASADNIENIE

  I. Dotychczasowy stan prawny

  1.

  Na zasadzie wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., dalej: KN) w ramach czasu pracy, nauczyciel obowiązany jest realizować:
  1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
  Zgodnie z art. 35 ust. 1 KN w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

  2.

  Z kolei, w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a;
  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
  5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
  7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół przez zajęcia do dyspozycji dyrektora należy rozumieć:
  a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,
  b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również zajęcia związane
  z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
  c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – również realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
  Od roku szkolnego 2019/20 tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, realizowany na danym etapie edukacyjnym wynosi:
  1) dla szkoły podstawowej: 3 godziny dla klas I-III, 4 godziny dla klas IV-VIII;
  2) dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego 3 godziny;
  3) dla pięcioletniego technikum 4 godziny;
  4) dla branżowej szkoły I stopnia (dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów
  ośmioletniej szkoły podstawowej) 3 godziny.


  II. Szczególne rozwiązania w okresie zwalczania COVID-19

  1.

  Zgodnie z paragrafem 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

  2.

  W myśl paragrafu 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Z kolei od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. W dniu 25 maja 2020 r. wejdzie w życie dodatkowe postanowienie, na zasadzie którego dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym – w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.

  III. Podsumowanie
  Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do systemu prawa oświatowego nową instytucję „konsultacji z uczniem”. Jak zostało to wykazane w uzasadnieniu stanowiska, „konsultacje” wykraczają poza znaczenie pojęciowe „godzin ponadwymiarowych” oraz „dodatkowych zajęć edukacyjnych”. Za tym stwierdzeniem przemawia również domniemanie, że racjonalny prawodawca posługując się nieznaną do tej pory nomenklaturą, nie czyni tego przypadkowo. Innymi słowy, jeżeli wolą ministra edukacji byłoby prowadzenie analizowanej formy kształcenia w ramach godzin ponadwymiarowych albo zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, to takich właśnie sformułowań użyłby w rozporządzeniu.
  Wskazane narzędzie prawne budzi poważne zastrzeżenia i wątpliwości. Nie do końca wiadomo, czy wolą prawodawcy była realizacja w ramach tych zajęć podstawy programowej, czy też mają one pełnić funkcje kursu przygotowawczego. Tajemnicą pomysłodawców takiego rozwiązania pozostaje także sposób wynagradzania nauczycieli za świadczoną pracę oraz wymiar czasowy rzeczonych „konsultacji”.

  Przewodniczący
  KSOiW NSZZ „Solidarność”
  Ryszard Proksa

  Stanowisko w pdf »

 • Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  dotyczący wynagrodzeń nauczycieli w czasie pandemii

  Po blisko dwóch miesiącach od decyzji o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opinię w przedmiocie ustalania zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej w okresie stanu epidemii koronawirusa. W ocenie KSOiW NSZZ “Solidarność” wskazane stanowisko resortu edukacji nie tylko niczego nie wyjaśnia, ale wręcz mnoży problemy i pytania związane z płacą pracowników oświaty.

  1. MEN „wyłącza” rozporządzeniem postanowienia Konstytucji RP oraz przepisy ustawy o związkach zawodowych.                             
  W myśl art. 59 ust. 2 Konstytucji RP związki zawodowe mają prawo do rokowań, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Na zasadzie wyrażonej w art. 23 ust. 1 związki zawodowe sprawują ponadto kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej w opinii z dnia 8 maja 2020 r. akcentuje stan prawny, w którym dyrektor szkoły posiada dodatkowe prerogatywy w ustalaniu procedury organizacji pracy, bez udziału w tym procesie organizacji związkowych. Co istotne, wskazane uprawnienia nadane zostały dyrektorom przez resort edukacji rozporządzeniem będącym aktem niższego rzędu względem ustawy zasadniczej i innych ustaw kształtujących sytuację prawną związków zawodowych.

  2. Problemy z prawem do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w okresie przestoju.
  Opinia resortu edukacji w sprawie wynagrodzenia nauczycieli za czas przestoju w pracy jest niespójna i wewnętrznie sprzeczna. Z jednej strony, w kontekście godzin ponadwymiarowych, wskazuje się w niej par. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.). Warto przypomnieć, że paragraf ten jest podstawą do wypłaty wskazanego składnika wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii koronawirusa.

  Z drugiej zaś strony, w przedmiotowej opinii znajduje się twierdzenie, że za okres, w którym nauczyciele nie świadczyli pracy zachowują oni prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego, jeżeli są do niego uprawnieni (tzn. płaca bez godzin ponadwymiarowych, dodatku motywacyjnego i dodatku za warunki pracy – przypis KSOiW NSZZ “Solidarność”). Zrozumienie sensu i logiki w tym zakresie przypomina wyznaczenie kwadratury koła.

  3. Niepewna przyszłość nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  W przedmiocie ustalenia dodatku za warunki pracy MEN ograniczyło się do wskazania rozporządzenia, które określa wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania tego dodatku. Swoją argumentację resort edukacji pogłębił stwierdzeniem, że szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Wywód ten w sposób oczywisty niczego nie wyjaśnia, a dodatkowo wprowadza w błąd. Zgodnie bowiem z uchwalonym orzecznictwem sądowym, do organu prowadzącego należy wyłącznie ustalenie, jakie są warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia (zob. np. wyrok WSA w Olsztynie z 24.06.2008 r., II SA/Ol 329/08, LEX nr 519111). W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do dodatku za warunki pracy.
  Wskazani nauczyciele z racji swoich obowiązków znaleźli się w swoistej próżni prawnej. Opinia MEN stanowi w gruncie rzeczy ucieczkę od tego problemu, gdy tymczasem potrzebne jest tu rozwiązanie systemowe.

  Reasumując, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” stoi na stanowisku, że problematyka czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych wymaga „specustawy edukacyjnej”. Niezbędne jest wznowienie w tym celu Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli realizującego swoje zadania w nowej formule pracy na odległość. Takie akty jak procedura organizacji pracy szkoły, sposobu dokumentowania zadań pracowników oświaty, zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, regulamin pracy zdalnej wymagają bezwzględnego udziału związków zawodowych w procesie ich stanowienia.

  Warszawa, 11.05.2020 r.

  Przewodniczący KSOiW
  NSZZ „Solidarność”
  Ryszard Proksa

  Komunikat w pdf »

 • Warszawa, 08.05.2020 r.

  Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia decyzje o likwidacji szkół podejmowane w ostatnim czasie przez kuratorów, wojewodów i Ministra Edukacji Narodowej.

  Oburza nas fakt, że praktyka taka kłóci się z deklarowaną w programach wyborczych obecnego rządu ochroną małych szkół. Placówki takie mają ogromne znaczenie dla środowiska lokalnego, sprzyjają bezpiecznemu kształceniu i wychowaniu uczniów w przyjaznej atmosferze.

  KSOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom prowadzącym do likwidacji  miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, z jakim mamy obecnie do czynienia. Uważamy, że takie działania stanowić mogą przyzwolenie dla jednostek samorządu terytorialnego do likwidacji kolejnych szkół w ramach szukania oszczędności. Dlatego domagamy się podejmowania przez władze oświatowe właściwych i wyważonych decyzji w ww. sprawach oraz uwzględniania opinii NSZZ „Solidarność” i potrzeb lokalnych społeczności.

  Przewodniczący

  KSOiW NSZZ „Solidarność”

  Ryszard Proksa

  Załączniki:
  1.   Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty »
  2.   Stanowisko Prezydium ZR Małopolskiego »

  Źródło: www.solidarnosc.org.pl

   

 • Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz objęli patronatem Wojewódzki Konkurs Edukacyjny „Narodziny Solidarności – Sierpień ’80”.

  Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z historią i dziedzictwem NSZZ „Solidarność”, a skierowany został do klas VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

  Udział w konkursie jest bezpłatny.

  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  1. Prezentacja multimedialna
  2. Plakat

  Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2020 na adres:
  Regionalny Ośrodek Kultury
  ul. 1 Maja 8
  43-300 Bielsko-Biała

  Osoba do kontaktu: Bogdan Wandzel

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie (z dołączoną kartą zgłoszenia i klauzulą informacyjną) TUTAJ »

  Wszelkie informacje dostępne są również na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

   tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93

  rok@rok.bielsko.pl

  www.rok.bielsko.pl

   

 • Szanowni Państwo

  W związku z sytuacją panującą w Kraju i zagrożeniem koronawirusem, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” prowadzi swoją działalność za pośrednictwem telefonów i e-maili.
  Dotyczy to wszystkich Oddziałów wchodzących w obszar Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, jak również siedziby Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.
  Wszelka pomoc prawna i księgowa będzie udzielana na bieżąco drogą telefoniczną i e-mailową.
  W wyjątkowych przypadkach, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.

  Zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych we wszystkich Oddziałach, jak również te, które były zaplanowane przez Sekcje Regionalne.

  Ponadto odwołane są szkolenia związkowe, które miały odbyć się w marcu i kwietniu br. Nowe terminy zostaną ustalone i podane do wiadomości w późniejszym czasie.

  Przesunięciu ulegają też zawody strzeleckie, które miały odbyć się 21 marca br.

  Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
  NSZZ „Solidarność”
  Marek Bogusz

 • We wtorek 3 marca w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności” odbyło się podsumowanie II edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Solidarność w oczach młodzieży” połączone z wręczeniem nagród dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

  002W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział m. in. wicedyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Elżbieta Sobieska, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Jadwiga Utecht-Nolbrzak oraz gospodarze – szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz i jego zastępca, a jednocześnie główny organizator konkursu Stanisław Sołtysik.

  Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” oraz Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie pod honorowym patronatem Śląskiej Kurator Oświaty. Był on adresowany był do młodzieży podbeskidzkich szkół ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej edycji była zbliżająca się 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Na konkurs wpłynęło łącznie 45 prac.

  konkurs 2Jak już informowaliśmy pierwszą nagrodę zdobyła Amelia Jędrej z pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego w  Bielsku-Białej (widoczne z prawej strony). Drugie miejsce zajęła Inga Reszuta (I LO im. Mikołaja Kopernika Bielsko-Biała), a trzecie ex aequo: Karolina Malczewska (Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej) i Adrian Kubisiak (I LO im. Mikołaja Kopernika Bielsko-Biała). Wyróżnienia za swe prace otrzymali: Maria Kitka i Remigiusz Hyla (oboje z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu), Marta Ficek i Łukasz Puchała (oboje z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej), Bogumiła Czanderna (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Bielsko-Biała) i Martyna Bryzek (Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

   

 • konkurs 2

  Znamy już wyniki II edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Solidarność w oczach młodzieży”, zorganizowanego przez  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  Regionu Podbeskidzie pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. (więcej…)

 • W czwartek, 6 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej odbył się finał X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, organizowanego przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz podbeskidzką „Solidarność”. (więcej…)

 • Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  Regionu Podbeskidzie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji regionalnego konkursu plastycznego.  

  lot ku wolności

  Zwycięska praca z ubiegłorocznego konkursu autorstwa Kingi Czendlik z bielskiego Liceum Plastycznego.

  Konkurs adresowany jest do młodzieży podbeskidzkich szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny temat to 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A3 i nawiązywać do historii Związku Zawodowego Solidarność.

  Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród młodzieży idei Solidarności, wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia i niekonwencjonalnych sposobów przedstawiania tematyki związanej z historią Polski i regionu, a także rozwijanie pasji artystycznych.

  Czasu jest już coraz mniej: prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w terminie do  30 stycznia 2020r.

  Najlepsza praca plastyczna zostanie wyeksponowana na zewnętrznej ścianie budynku siedziby „Solidarności” w postaci baneru. Prócz tego nagrodą dla finalistów oraz opiekunów będzie dwudniowa wycieczka do Warszawy.
  Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie ».

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

  Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli oraz zainteresowanie naszą inicjatywą uczniów.   

  W siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie dostępny jest regulamin », formularz zgłoszeniowy » oraz klauzula informacyjna ».

   Z poważaniem, w imieniu organizatorów

  Jadwiga Utrecht-Nolbrzak, przewodnicząca SROiW NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie

  Marek Bogusz, Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

 • Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  Regionu Podbeskidzie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji regionalnego konkursu plastycznego.

  (więcej…)

 • Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski spotkał się 27 czerwca 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z przedstawicielami oświatowej „Solidarności”.

  (więcej…)

 • „NSZZ Solidarność jest związkiem odpowiedzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, czego przykładem są działania ZNP, FZZ i części samorządów” – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej, przyjętym 26 kwietnia 2019 roku podczas drugiego dnia obrad w Szczyrku. Poniżej publikujemy pełną treść tego dokumentu. (więcej…)