Sekcja Metalowców

Sekcja Metalowców

Sekcja Branży Metalowców NSZZ “Solidarność” REGIONU PODBESKIDZIE

Serdecznie witamy w istniejącej od 1 stycznia 1994 roku Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ “Solidarność”.


Siedziba Rady Regionalnej Sekcji Branży MetalowcóSEKCJA-METLOWOCOW_SOLIDARNOŚĆw NSZZ “Solidarność” mieści się w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.

Celem naszej sekcji jest:

 • reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców,
 • ochrona praw pracowniczych,
 • ochrona interesów materialnych, zdrowotnych i socjalnych,
 • zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • obrona miejsc pracy i walka o godziwe zarobki pracowników,
 • interwencja i pomoc w przypadku naruszania praw pracowniczych,
 • interwencja w przypadku konfliktów z przełożonym,
 • współtworzenie Układów Zbiorowego Pracy,
 • profesjonalna pomoc z zakresu prawa,
 • przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku,
 • szkolenie i pogłębianie wiedzy członków Związku.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS! POCZUJESZ SIĘ JESZCZE PEWNIEJ I BEZPIECZNIEJ! 


Rada Regionalna podejmuje inicjatywy w obronie interesów pracowniczych, poprzez przyjmowanie uchwał i stanowisk kierowanych do krajowych organów NSZZ “Solidarność”.
Dotyczą one m.in.:

 • ratyfikowania przez Rząd R.P. punktu, dotyczącego prawa pracowników do sprawiedliwych wynagrodzeń Europejskiej Karty Społecznej,
 • nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych,
 • pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych Komisji Zakładowych wchodzących w skład SKBM,
 • organizowania szkoleń dla działaczy Komisji Zakładowych SKBM,
 • inicjowania wyborów i pomoc w pracy Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy,
 • organizowania szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy, koordynowanie spraw związanych z BHP,
 • wymiany doświadczeń.

Rada Regionalna Sekcji Branży Metalowców NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” każdego roku wydaje kalendarz, który stał się symbolem i dokumentem wspólnych działań Komisji Zakładowych wchodzących w skład Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” Regionu Podbeskidzie.