pismo do Pani Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz 30.03.2020 r.

Szanowna Pani Minister,

W dniu 23 marca br. Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” skierował do zarządów dużych sieci handlowych działających w naszym kraju apel o wdrożenie jednolitych procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią SARS-CoV-2.
W przedmiotowym piśmie wskazaliśmy, że sytuacja w handlu jest krytyczna. Szczególnie dotyka ona pracowników, którzy obsługując każdego dnia setki klientów stanowią grupę szczególnie narażoną na zakażenie. Ponieważ w wielu placówkach handlowych absencja pracowników związana z przebywaniem na zasiłkach opiekuńczych przekracza 30 procent, pozostali pracownicy, którzy świadczą pracę znajdują się obecnie pod niewyobrażalną presją. Stanowią oni szczególną grupą ryzyka narażoną na niekontrolowane skupiska ludzi, przebywających na terenie sklepów dyskontowych i wielkopowierzchniowych.
Z przykrością stwierdzamy, że zarządy sieci handlowych nie zareagowały na nasz apel i nie podjęły ujednoliconych i systemowych działań. W większości przypadków pracodawcy nie zastosowali się również do zaleceń ministerialnych dla zakładów pracy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Ponadto powszechnie zostało przez nich przyjęte założenie, że placówka handlowa nie jest organizatorem zgromadzenia, dlatego nie obowiązują w niej limity klientów mogących jednocześnie przebywać w tym samym czasie. Sieci nie ograniczyły promocji dotyczącej produktów, co więcej, aby zwrócić uwagę klientów zwiększyły ilość akcji marketingowych. Tak nierozsądne działanie powoduje wzrost klientów o określonych porach dnia, a tym samym wzrost niekontrolowanego zagrożenia epidemią.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Minister z wnioskiem o wprowadzenie w formie regulacji prawnej następujących jednolitych procedur bezpieczeństwa w handlu detalicznym, hurtowym, magazynach i centrach logistycznych, w tym świadczącym usługi dla e-handlu.

I. W handlu detalicznym:  Wprowadzenie dla klientów obowiązku dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym przed wejściem do placówki handlowej. Takie rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w niektórych sieciach placówek z asortymentem budowlanym.  Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, przede wszystkim w rękawiczki i maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.  Ograniczenie liczby klientów mogących jednocześnie przebywać w sklepie do 20 osób w przypadku dyskontów i 50 osób w przypadku większych placówek (algorytm ten może być uzależniony od wielkości sklepu)  Zamontowanie przy kasach sklepowych przezroczystych ścianek typu plexi oddzielających kasjera od klienta, również od strony wydawanego towaru.  Umieszczenie czytelnego oznakowania przed kasami dotyczącego tzw. stref bezpieczeństwa oraz odstępów między klientami oczekującymi w kolejce  Skrócenie godzin pracy sklepów do godziny 20.00, co umożliwi dokonanie po tej godzinie dezynfekcji, dotowarowania sklepu oraz bezpiecznego przygotowania go do otwarcia w dniu następnym  Wprowadzenie dodatkowych krótkich płatnych przerw dla pracowników na umycie i dezynfekcję rąk oraz zapewnienie odstępstw czasowych przy zamianie zmian, tak aby pracownicy nie kontaktowali się ze sobą bezpośrednio podczas przejęcia zmiany.

II. W handlu hurtowym, magazynach i centrach logistycznych.

 Wprowadzenie obowiązkowego mycia rąk płynem dezynfekującym przy wejściu na halę i do pomieszczeń socjalnych.  Dokonywanie obowiązkowego pomiaru temperatury pracownikom przy wejściu na halę oraz przy wejściu i wyjściu do autobusu zakładowego, który przywozi i odwozi pracowników.  Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, przede wszystkim w rękawiczki i maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.  Wprowadzenie procedur umożliwiających pracownikom dodatkowe umycie i dezynfekcję rąk w trakcie pracy.  Ograniczenie maksymalnej liczby pasażerów w autobusach pracowniczych na zasadach wprowadzonych w transporcie publicznym.  Wprowadzenie zasad dotyczących liczby pracowników mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach takich jak szatnie i stołówki.  Wprowadzenie dodatkowych krótkich płatnych przerw dla pracowników na umycie i dezynfekcję rąk oraz zapewnienie odstępstw czasowych przy zamianie zmian, tak aby pracownicy nie kontaktowali się ze sobą bezpośrednio podczas przejęcia zmiany.

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje, że opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i NFZ zalecenia dotyczące bezpiecznych zakupów w czasie epidemii dotyczą rekomendacji dla klientów, a nie dla pracodawców. Brak regulacji zobowiązujących placówki handlowe, czyni wspomniane zalecenia uznaniowymi, obciążając za wadliwy, niezgodny z zasadami proces zakupów klienta, a nie miejsce, w którym te czynności realizuje. W związku z powyższym prosimy Panią Minister o wprowadzenie w trybie pilnym, jednolitych procedur bezpieczeństwa i nakazu ich stosowania w placówkach handlowych, centrach magazynowych i logistycznych.

Translate »