Oświadczenie

w sprawie opinii Prokuratury Generalnej dotyczącej obywatelskiego projektu

Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

 

W ocenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej opinia Prokuratury Generalnej dotycząca projektu ustawy o  ograniczeniu handlu w niedziele stanowi nadinterpretacje zapisów niniejszego projektu. Jak jasno wynika z definicji handlu zawartej  w projekcie  sankcje za złamanie zapisów ustawy dotyczą wyłącznie właściciel/pracodawca/przedsiębiorca prowadzący działalność handlową. Twierdzenia, iż sankcjami byliby objęci również kupujący lub pracownicy najemni placówek  handlowych jest zupełnie nieuzasadniona. Należy podkreślić, że nadinterpretacje pojawiające w kontekście projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele spowodowane są faktem, iż przez 26 lat wolnorynkowej gospodarki w naszym kraju nie zostały określone definicje prawne odnoszące się do pojęć używanych i stosowanych w zakresie szeroko rozumianego handlu. W tym zakresie nasz projekt jest pionierski. Dlatego dziękujemy wszystkim za uwagi, które na pewno zostaną uwzględnione na etapie prac nad projektem ustawy w Komisji Sejmowej.  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów projektu ustawy zostały  wyjaśnione na tym etapie prac legislacyjnych, tak aby wyeliminować ryzyko nadinterpretowania lub omijania zapisów ustawy w przyszłości. Poniżej prezentujemy wyczerpujące wyjaśnienie wątpliwości zawartych w opinii Prokuratury Generalnej. W zakresie przedmiotowym zapisów Ustawy, dla których ocena Prokuratury ma znaczenie, pozostaje ocena penalizacji osób, które dopuszczają się handlu w niedzielę. Zdaniem pomysłodawców projektu Ustawy bezzasadne jest wskazywanie przez Prokuraturę, że podmiotowy zakres przestępstwa w brzmieniu „kto dopuszcza się handlu” obejmuje obie strony tzn. kupującego i sprzedającego. Przy braku definicji prawnej handlu należy w przypadku interpretacji znaczenia odnieść się do terminologii wypracowanej zwyczajowo, stosowanej w powszechnym użyciu oraz zdefiniowanej w licznych źródłach naukowych. Wszystkie dostępne źródła podają, że handel to proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Taka definicja została wprowadzona w projekcie Ustawy (art. 2 ust. 1 pkt. 6)  „Handlu  – należy przez to rozumieć proces polegający na sprzedaży  tj. wymianie dóbr na środki pieniężne”. Kupujący zatem w tym brzmieniu i znaczeniu handlu się nie dopuszcza.

Wychodząc poza negatywną ocenę tego zapisu wskazaną w opinii Prokuratury, należy również podkreślić, co jest podnoszone w innych opiniach i interpretacjach, że sankcje nie dotyczą osób sprzedających, czyli pracowników (osób zatrudnionych), ponieważ sine qua non handlu i prowadzenia sprzedaży jest decyzja pracodawcy/przedsiębiorcy/właściciela o otwarciu placówki handlowej i powierzenia czynności sprzedażowych osobie zatrudnionej. Sama osoba zatrudniona nie może prowadzić sprzedaży bez zgody zatrudniającego, niezależnie od formy zatrudnienia. Dysponentem placówki handlowej jest wyłącznie jej właściciel, podnajemca, itp. Zdaniem projektodawców Ustawy zdefiniowane pojęcie „innych czynności sprzedażowych” musi być zróżnicowane dla placówek handlowych oraz osobno dla podmiotów świadczących usługi na rzecz handlu, ponieważ nie są to czynności tożsame. Uprzejmie informujemy zatem, że nie pozostaje w żadnej relacji i kolizji definicja innych czynności sprzedażowych zawartych w art. 2 ust. 1 pkt.3 oraz ust.2. Inne zatem będzie zastosowanie i w praktyce sankcjonowane przestrzeganie zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu, gdzie handel się nie odbywa.

Art. 3 ust. 4 projektu Ustawy ustanawia, że jeżeli wigilia Bożego Narodzenia przypada w niedzielę, to obejmują ją przepisy niniejszej Ustawy. Istotnie winien on być doprecyzowany w brzmieniu, że jeżeli wigilia przypada w niedzielę, to obejmują ją zapisy zawarte w art. 3 ust. 3 ustanawiające, że handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę są dozwolone do godziny 14:00.

Translate »