W dniach 24-25.10.2016r. w Warszawie przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” z sektora banków uczestniczyli w szkoleniu  z technik służących do mobilizowania członkostwa i pozyskiwania nowych członków. Warsztaty przygotował i prowadził Rafała Tomasiak – Dyrektora Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ). Centrum powstało z inicjatywy międzynarodowej konfederacji związków zawodowych sektora usług – UNI GLOBAL i UNI EUROPA. UNI reprezentuje ponad 900 Związków Zawodowych  i ponad 20 mln pracowników. Pozostałe międzynarodowe konfederacje zostały zaproszone do włączenia się w działania COZZ, które mają na celu wsparcie rewitalizacji partnerskich związków zawodowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” od 24 lat jest członkiem powyższych struktur związkowych.

Od lat w Polsce obserwujemy bardzo niski procent uzwiązkowienia w porównaniu z krajami UE. Związki zawodowe, żeby mogły działać muszą mieć stabilnych pracowników, którzy identyfikują się i z nimi, i ze swoim zakładem pracy. Tymczasem obecnie nastał czas bardzo dużej elastyczności i płynności na rynku pracy oraz pogorszenia warunków pracy, a przez to małej identyfikacji z miejscem pracy. Jeśli ktoś jest zatrudniany okresowo i wciąż rozgląda się za nową pracą, która lepiej zaspokajałaby jego potrzeby, to zapisywanie się do związku nie jest racjonalne. Działa to również w dugą stronę. Gdyby pracodawcom zależało na posiadaniu stabilnej załogi to chcieliby mieć silne związki zawodowe, które stanowiłyby rodzaj kotwicy i były pośrednikiem w negocjowaniu standardów pracy, a co za tym idzie efektywności i pozycji na rynku.

Bardziej niepokojące zjawisko to spadek innego ważnego miernika siły związków zawodowych, a mianowicie poziomu objęcia układami zbiorowymi, czyli porozumień podpisywanych między związkami a pracodawcami na różnych szczeblach (firmowym lub, branżowym) dotyczących warunków pracy i płacy. W sektorze finansowym na szczeblu krajowym nie mamy związku pracodawców, a więc strony społecznej do rozmów. Czy to brak dobrej woli? czy długoletnia taktyka pracodawców? którzy w tej pory mieli przyzwolenie polityczne. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy UNI Global i Europa nastąpi wzrost uzwiązkowienia w wspomnianym sektorze, co przełoży na konstruktywny dialog w naszym kraju.

Translate »