KOMUNIKAT

Wzór karty do zbierania podpisów Obywateli popierających projekt Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest zgodny z wszystkimi wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej (Dz. U. z 1 października 1999 r., nr 79 poz. 893), określającymi wzór formularza. Wypełnienie karty i złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla inicjatywy ustawodawczej w/w Ustawy. Przepisy zobowiązują do nieujawniania żadnych danych osobowych, a otrzymane dane nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób, ani nie będą kopiowane. Po zakończeniu zbiórki podpisów, zostaną one przekazane Marszałkowi Sejmu.

Wszystkie dane osobowe, które są dostarczane do siedziby Komitetu są przechowywane w strzeżonym budynku, w zamkniętym pomieszczeniu oraz chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), a administratorem danych jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Odpowiedzialność za zebrane dane osobowe podczas zbiórki podpisów sprawuje podmiot, który przyjmuje wypełnione karty z danymi. Karty z podpisami zostaną złożone w Sejmie RP.

Translate »