Decyzją sądu do pracy w Castoramie przywrócono do tej pory troje związkowców z Solidarności. Wojciech Kasprzyk, Marek Trochimowicz i Ewa Michalska opowiedzieli nam, jaką drogę przeszli w ciągu ponad 900 dni, kiedy toczyły się ich procesy, a oni pozostawali bez pracy – pisze Marcin Krzeszowiec w swoim reportażu opisującym historię przywróconych do pracy działaczy „Solidarności” pracujących w Castoramie, którzy zostali wcześniej zwolnieni dyscyplinarnie. Ten jakże jaskrawy przykład obrony pracowników przez związek zawodowy jest tematem numeru najnowszego „Tygodnika Solidarność”.

Czujemy się silniejsi, bo walka nie poszła na marne. Mimo całej tej batalii sądowej, długiego okresu oczekiwania, nie straciliśmy wiary w sprawiedliwość.

To był bardzo trudny okres w moim życiu. Zawalił mi się świat. Byłam w totalnej rozsypce. Jeszcze dziś trudno mi o tym mówić.

Od Solidarności otrzymaliśmy profesjonalne wsparcie. Począwszy od potępienia działań pracodawcy, po akcje protestacyjne, a kończąc na wsparciu finansowym i prawnym.

– opowiadają przywróceni do pracy działacze „S”, którzy są bohaterami tego wydania Tygodnika.

Murem za zwolnionymi.

Nie odpuścimy – powiedział w 2019 roku przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Zwolnionym działaczom związkowym z Castoramy udało się wygrać, bo działali w słusznej sprawie, ale także dlatego, że w walce o swoje prawa nie zostali pozostawieni sami sobie.

– pisze z kolei Barbara Michałowska w tekście opisującym całą sprawę.

Źródło: https://www.tysol.pl/a87348-najnowszy-numer-tygodnika-solidarnosc-murem-za-zwolnionymi-z-castoramy


The latest issue of The Solidarity Weekly (Tygodnik Solidarność) underlines: We stand firmly for the people who were disciplinarily dismissed from Castorama Poland.
So far, three Solidarity Unionists have been reinstated to work in Castorama Poland by the court’s decision. Wojciech Kasprzyk, Marek Trochimowicz and Ewa Michalska told us about the path they had traveled in over 900 days, when their trials were taking place and they were unemployed – wrote Marcin Krzeszowiec in his report describing the history of the „Solidarity” activists who were reinstated to work in Castorama and who were previously dismissed disciplinary from work. This glaring example of the defense of employees by a trade union is the subject of the latest issue of Tygodnik Solidarność.
There has been an accumulation of lawlessness
We feel stronger because the fight was not in vain. Despite all this court battle, the long waiting period, we did not lose faith in justice.
It was a very difficult period in my life. My world collapsed. I was in total disarray. It is still difficult for me to talk about it today.
We received professional support from the Solidarity Union. Starting from condemning the employer’s actions, through industrial actions and ending with financial and legal support.
– related the activists of TU „Solidarity” who have been brought back to work. They are the heroes of this issue of the Solidarity Weekly.
We stand firmly for the people who were disciplinarily dismissed from Castorama Poland
We will not give up – said in 2019 the chairman of the National Committee of NSZZ „Solidarność” TU Piotr Duda. The dismissed union activists from Castorama Poland managed to win because they acted for a good cause, but also because they were not left to themselves in the fight for their rights. – wrote Barbara Michałowska in the text describing the whole matter.

Translate »