Zakładowe organizacje związkowe po długotrwałych negocjacjach podpisały z pracodawcą w dniu 12/12/2007 roku w Warszawie porozumienie w sprawie zasad wynagradzania pracowników w Spółce real,- Polska w 2008 roku. Przeciętna podstawa wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika zatrudnionego w Spółce real,- wzrośnie od 1 stycznia 2008 roku o kwotę 225 zł. Jednakże organizacje związkowe zakładają, że rzeczywisty wzrost wynagrodzeń będzie wyższy i powinien osiągnąć przeciętnie poziom 375 zł na każdego zatrudnionego pracownika. Warunkiem osiągnięcia tego poziomu jest przekroczenie najniższego progu premiowego. Zdaniem związkowców próg ten jest realnie osiągalny. Porozumienie to jest wypracowanym kompromisem pomiędzy stronami, które wspólnie ustaliły obopólne korzyści stosunków pracowniczych. Strony porozumienia zadeklarowały również wole zawarcia w najbliższym czasie Układu Zbiorowego Pracy.

Translate »