W dniu 3 marca bieżącego roku Spółka JYSK – Centrum Dystrybucji w Radomsku – rozwiązała umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z Tomaszem Kucharskim, który pełni funkcję WiceprzewodniczącegoKomisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o.o. oraz mandat RadnegoRady Gminy Strzelce Wielkie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkiem Komisji Zakładowej bądź Radnym, który podlega szczególnej ochronie stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić konsultację w tej sprawie i musi uzyskać zgodę Związku Zawodowego i Rady Gminy.

Podstawa Prawna – Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych

Art. 32. 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1

– z wyjątkiem, gdy dopuszczają to odrębne przepisy.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

Podstawa Prawna – Ustawa z 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym

Art. 25.

1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa w tym zakresie, Spółka JYSK nie miała prawa zwolnić z pracy Tomasza Kucharskiego!

Pracodawca podejmował trzy próby rozwiązania umowy o pracę z Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o.o. Tomaszem Kucharskim i za każdym razem stanowisko zarówno Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o.o. jak również Rady Gminy Strzelce Wielkie było odmowne. Spółka JYSK pomimo braku zgody Organizacji i Rady Gminy na rozwiązanie umowy o pracę z kolegą Kucharskim, świadomie złamała przepisy prawa w tym zakresie.

Wobec powyższych negatywnych działań Spółki JYSK przeciwko Tomaszowi Kucharskiemu, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o.o. podjęła działania mające na celu przywrócić stan zgodny z prawem.

W związku powyższym sprawa naszego Kolegi niezwłocznie zostanie skierowana na drogę sądową.

 

więcej informacji na –> http://www.jysksolidarnosc.pl/aktualnosci/wiceprzewodniczacy-komisji-zakladowej-nszz-solidarnosc-zwolniony-z-jysk/

 

źródło: http://www.jysksolidarnosc.pl/aktualnosci/wiceprzewodniczacy-komisji-zakladowej-nszz-solidarnosc-zwolniony-z-jysk/

Pin It on Pinterest

Share This