3 stycznia 2011 roku o godz.12.00 pikieta przed siedzibą Zarządu Spółki Jeronimo Martins Dystrybucja, ul. Postępu 17D, 02-676 Warszawa.

Pismo do Dyrektora Generalnego Sieci „Biedronka”

Szanowny Pan
Tomasz Suchański
Dyrektor Generalny
Sieci Biedronka

Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” jest oburzona praktyką stosowaną wobec pracowników Sieci Biedronka, którzy są członkami naszego związku zawodowego.

Praktyka, polegająca na nieprzedłużaniu umów o pracę z pracownikami zrzeszonymi w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” tylko z uwagi na ich przynależność związkową należy uznać za wyczerpującą znamiona dyskryminacji w rozumieniu Kodeksu pracy. Metody te wskazują na działania zaplanowane i zorganizowane względem właśnie tej grupy pracowników.

Naszym zdaniem stan faktyczny świadczy o tym, że pracodawca utrudnia działalność związkową oraz dyskryminuje pracowników, co narusza m.in. zasadę państwa prawnego. Polski kodeks pracy zabrania dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność związkową. W świetle art. 113 k.p. jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 18 3a § 1 k.p. pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W związku z treścią tego przepisu należy wyraźnie podkreślić, że pracodawca nie może dyskryminować pracowników w zakresie nawiązania, jak i rozwiązania stosunku pracy z uwagi na przynależność związkową pracownika. Właśnie z tego typu sytuacją mamy do czynienia w przypadku „Biedronki”. Pracownicy, którzy przynależą do związku zawodowego nie zostaną zatrudnieni na podstawie kolejnych umów o pracę. Zakaz dyskryminacji przewidziany w art. 18 3a k.p. rozciąga się na wszystkie fazy stosunków pracy. Przede wszystkim zabroniona jest dyskryminacja w zakresie doboru pracowników do zatrudnienia. Pracodawca nie może określać wymagań stawianych osobom w taki sposób, iż dyskryminuje to pozostałe osoby ubiegające się o pracę. Stąd też pracodawca nie może wprowadzać praktyki polegającej na tym, iż zamierza zatrudnić na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony jedynie osoby nieprzynależące do związku zawodowego.

Należy także zauważyć, że kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu na podstawie art. 94 pkt 2b k.p. Odmowa nawiązania stosunku pracy musi być uzasadniona przyczynami niedyskryminującymi pracownika (art. 18 3b § 1 pkt 1 k.p.). Nieprzeprowadzenie przez pracodawcę dowodu niedyskryminacji osoby zamierzającej nawiązać stosunek pracy uprawnia tę osobę do odszkodowania przewidzianego w art. 18 3d k.p.

Wskazaną praktykę należy także uznać za jednoznacznie zmierzającą do utrudniania działalności związkowej. Na podstawie art. Art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych każdy kto przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W związku z powyższym, oczekujemy wyraźnego stanowiska Sieci „Biedronka” w sprawie dalszego zatrudnienia pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy są jednocześnie członkami naszego związku. W razie odmowy nawiązania stosunków pracy i przedłużenia umów o pracę z tymi pracownikami zostaną podjęte środki prawne w postaci pozwów do sądu pracy o odszkodowanie za dyskryminację, a także zawiadomienia prokuratury o utrudnianiu działalności związkowej.

Z uwagi na bardzo duży niepokój wśród załogi sieci Biedronka oraz zainteresowanie mediów prosimy o odpowiedź na powyższe pismo do dnia 31.12.2010 r.

Z poważaniem
Alfred Bujara
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń

Translate »