Fr: 

Retrouvez la déclaration FO au Comité de groupe Carrefour des 7 et 8 décembre 2021.

Une fois de plus, les élus et délégués des différentes entités se retrouvent au sein de ce Comité de Groupe. Pour l’heure, réjouissons-nous de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, teintées du respect des gestes barrières, les réunions en visioconférence étant tout sauf du dialogue social.

FO Carrefour apporte tout son soutien à notre camarade polonais Pawel Skowron, leader syndical de Solidarnosc de Carrefour Pologne, qui s’est adressé avec des paroles fortes à sa direction pour simplement lui demander d’engager un véritable dialogue social. Suite à cette demande, il est menacé de licenciement et sa direction refuse toujours de rencontrer les représentants du syndicat.

FO constate que le climat social dans le groupe est de plus en plus tendu. Outre la signature d’un accord groupe de rattrapage des salaires obtenu suite à nos revendications, les conditions de travail dans tous les secteurs, dans tous les magasins, dans tous les entrepôts, dans tous les sièges se dégradent. Nous n’acceptons pas cette stratégie d’entreprise et dénonçons la politique sociale actuelle qui fait passer l’humain et le dialogue social au second plan.

Le manque de bras, la mise en place du projet TOP, la réorganisation des services sans objectif ciblé, le manque d’investissement dans les actifs, un management subi, le manque de reconnaissance, l’arrêt de l’ascenseur social, les passages en Location-Gérance, et tant d’autres sujets, sont autant de facteurs de dégradation des conditions de travail. Les salariés sont au bord de l’implosion, et tout cela pour un gain de productivité qui ne sert qu’à rémunérer les actionnaires toujours plus assoiffés. Malgré nos alertes répétées, la direction reste indifférente face à la souffrance au travail ainsi engendrée.

FO pose la question : quel est le plan Bompard à l’horizon 2026 pour la France et plus généralement pour le Groupe à l’échelle mondiale ?

FO Carrefour restera force de proposition et continuera de porter les revendications de tous les salariés du Groupe.

Pl:

Po raz kolejny wybrani przedstawiciele i delegaci różnych podmiotów spotykają się w ramach tego Komitetu Grupy. Na razie cieszmy się, że możemy to robić w dobrych warunkach, z odcieniem szacunku przy gestach bariery, lecz wiemy, że wideokonferencje nie są dialogiem społecznym.

FO Carrefour w pełni popiera naszego polskiego kolegę Pawła Skowrona, lidera związku zawodowego Solidarność z Carrefour Polska, który mocnymi słowami przemówił do swojego kierownictwa, prosząc go po prostu o zaangażowanie się w prawdziwy dialog społeczny. W następstwie tej prośby grozi mu zwolnienie, a jego kierownictwo nadal odmawia spotkań z przedstawicielami związku.

FO zauważa, że ​​klimat społeczny w grupie jest coraz bardziej napięty. Oprócz podpisania umowy o podwyżkę wynagrodzeń grupowych, uzyskanej zgodnie z naszymi żądaniami, pogarszają się warunki pracy we wszystkich sektorach, we wszystkich sklepach, we wszystkich magazynach i we wszystkich centralach. Nie akceptujemy tej strategii korporacyjnej i potępiamy obecną politykę społeczną, która stawia ludzi i dialog społeczny na drugim planie.

Brak personelu, realizacja projektu TOP, reorganizacja usług bez wyznaczonego celu, brak inwestycji w aktywa, zrównoważone zarządzanie, brak rozpoznania, zatrzymanie awansu społecznego, przejścia w Rental Management, oraz tak wiele innych tematów to czynniki wpływające na pogorszenie warunków pracy. Pracownicy są na skraju upadku, a wszystko to w celu zwiększenia wydajności, która służy jedynie wynagradzaniu coraz bardziej spragnionych akcjonariuszy. Pomimo naszych wielokrotnych ostrzeżeń kierownictwo pozostaje obojętne na cierpienie w pracy, które się w ten sposób rodzi.

FO zadaje pytanie: jaki jest plan Bomparda w perspektywie roku 2026 dla Francji i ogólnie dla Grupy w skali globalnej? 

FO Carrefour pozostanie źródłem propozycji i nadal będzie bronić wymagań wszystkich pracowników Grupy.

https://www.fgtafo.fr/2021/12/07/declaration-fo-au-comite-de-groupe-carrefour/

 

Translate »