Szanowna Pani

                                                                                                                                                                             Marlena Maląg

                                                                                                                                                                             Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Szanowna Pani Minister

 

 

W związku z przygotowywaniem zapisów tzw. specustawy odnoszącej się w części do funkcjonowania placówek handlowych w okresie wprowadzonego zagrożenia epidemicznego zwracamy się do Pani Minister z prośbą o uwzględnienie wniosku pracowników zatrudnionych w największym i najbardziej narażonym na niekontrolowane skupiska ludzi sektorze.

W placówkach handlowych świadczy obecnie pracę ponad milion pracowników
i zleceniobiorców, również obcokrajowców. Celowościowe i powiązane z założeniami tzw. specustawy jest zatem maksymalne ograniczenie narażenia tych osób na zaistniałe zagrożenie. O ile nie kwestionujemy, że zasadne jest funkcjonowanie placówek zabezpieczających potrzeby ludności, szczególnie wobec narastającej sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie możliwości zakupu produktów pierwszej potrzeby, o tyle organizacja pracy zatrudnionych powinna się odbywać w warunkach odmiennych niż do tej pory. W przeciwnym razie poprzez wzajemne narażenie i wzmożoną ilość kontaktów między pracownikami a klientami oraz dostawcami wszystkie inne sektorowe ograniczenia i metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii będą niewspółmiernie istotne. Zaproponowane przez nas propozycje zapisów
w tzw. specustawie nie wpłyną negatywnie na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców reprezentujących branżę handlu, która od lat notuje coraz wyższe wskaźniki zysku. Chodzi wyłącznie o czasowe rozwiązanie, którego celem będzie ochrona zarówno pracowników, jak i klientów oraz dostawców przed zagrożeniem.

 

W tym celu proponujemy zawarcie w tzw. specustawie następujących zapisów.

 

  1. W placówkach handlowych, o których mowa Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) w okresie obowiązywania ustawy wymiar czasu pracy pracownika nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy niezależnie od obowiązujących u pracodawcy systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych z wyłączeniem placówek, w których zakaz nie obowiązuje.
  2. Pracownik, o którym mowa w pkt. 1 zachowuje w okresie obowiązywania ustawy prawo do wynagrodzenia na zasadach dotychczas obowiązujących u pracodawcy. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie może skutkować pogorszeniem dotychczasowych warunków płacy.
  3. Świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w okresie obowiązywania ustawy możliwe jest wyłącznie za zgodą pracownika.

 

 

  1. W dni, o których mowa w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) w okresie obowiązywania ustawy wykonywanie czynności związanych z handlem polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności wymiar czasu pracy pracownika nie może przekraczać 4 godzin na dobę.
  2. W placówkach handlowych, o których mowa w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) w okresie obowiązywania ustawy pracodawca wprowadza szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym według wzoru określonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3. W placówkach handlowych, o których mowa w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) w  okresie obowiązywania ustawy wprowadza się limity klientów i dostawców przebywających w tym samym czasie w placówce według następującego algorytmu:

-w placówkach małych – do 5 klientów i dostawców

-w placówkach dyskontowych– do 20 klientów i dostawców
-w placówkach wielkopowierzchniowych– do 50 klientów i dostawców
Nadzór nad ilością klientów i dostawców powierza się pracodawcy.

 

Pragniemy nadmienić, że skoro w obecnej sytuacji organy administracji samorządowej, placówki oświatowe, sądy i wiele innych instytucji zawiesza lub ogranicza swoje funkcjonowanie, to tym bardziej powinny to uczynić placówki handlowe, poprzez ustalenie limitu klientów oraz obniżenie wymiaru czasu pracowników. Docierają do nas głosy od pracowników, że w przypadku braku wdrożenia zapisów chroniących zarówno pracowników, klientów, jak i dostawców placówek handlowych przed zagrożeniem epidemicznym może dojść do masowych protestów. Grupa ta nie może być zdaniem Rady Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” dyskryminowania w kontekście świadczenia pracy w warunkach wzmożonego zagrożenia.

 

Ze względu na zaistniałe okoliczności liczmy na Pani zrozumienie i wsparci

 

 

 Z wyrazami szacunku

    Za Radę Sekcji

    Alfred Bujara

Przewodniczący  Sekcji Krajowej

    Pracowników Handlu NSZZ ‘Solidarność

Wiadomość 4 z 1601

Pin It on Pinterest

Share This