W dniu 27 czerwca 2019 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się wysłuchanie publiczne w temacie: Nowe europejskie przepisy dotyczące sektora detalicznego- między wolnym rynkiem, a zrównoważonym rozwojem. Powyższą debatę zorganizował Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Gerardo Larhi i Ronny Lannoo przedstawili zebranym opinie EKES-u w sprawie komunikatu Komisji: Europejski sektor detaliczny odpowiadający potrzebom XXI wieku. Zebrani dyskutowali  o zagrożeniach liberalizacji handlu oraz przyszłości handlu z punktu widzenia związków zawodowych. Prof. Jan Klimek, członek EKES-u przedstawił politykę w Polsce na rzecz zwiększania potencjału handlowego,  Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Renata Juszkiewicz omówiła rozwój sektora detalicznego i wpływ na polskich konsumentów.Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, Alfred Bujara przedstawił sytuacje pracowników w Polsce w kontekście pogorszających się warunków pracy w sektorze handlu detalicznym. Zwracając szczególną uwagę na ponadnormatywne obciążenie pracą, braku dialogu oraz utrudnienia wykonywania działalności związkowej w odniesieniu do krajów Uni Europejskiej. Przewodniczący zwrócił uwagę że na powyższą debatę nie zostali zaproszeni przedsiębiorcy polskiego handlu detalicznego.

Translate »