W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi dotyczącymi rzekomej nierzetelności badań dotyczących skutków Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, święta oraz niektóre inne dni i stronniczości ich współrealizatora poprzez powiązanie jego osoby z autorstwem obywatelskiego projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, informuję, że zgodnie z adnotacją prawną zawartą w raporcie zlecający badanie tj. Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” nie ingerował zarówno w przebieg badań, jak i ich wyniki. Badanie zostało zrealizowane zgodnie z zachowaniem wszystkich standardów metodologicznych i wiedzą autorów, a żadna strona, w tym zamawiający badanie nie miała wpływu na uzyskane wyniki. Spekulacje medialne w tym zakresie mogą naruszać dobre imię zarówno zlecającego badanie jak i jego współautora. Celem badania było rzetelne przedstawienie odczuć i opinii pracowników handlu dotyczących wprowadzonego ograniczenia handlu w niedziele w badanie grupie. Ponadto badaniem została objęta grupa pracowników, której ograniczenie handlu dotyczy, a nie grupa, która świadczy nadal pracę w niedziele. Zgodnie bowiem z postawioną hipotezą badawczą i jej statystycznym odzwierciedleniem grupa osób, którą obejmują zapisy ustawy jest większa i reprezentatywna wobec założonych przez ustawodawcę celów ograniczenia handlu w niedziele, święta oraz niektóre inne dni.

dr Mateusz Warchał
NEXTMEN HR Consulting

Translate »