Zarząd Regionu: Poprawki do ustawy o związkach zawodowych

Na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, na wstępie  wprowadzono zmiany w Regionalnym Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych.

Następnie radca prawny Piotr Jóźwiak omówił projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz uwagi Prezydium Zarządu Regionu do proponowanych zmian. Podczas dyskusji członkowie Zarządu zaakcentowali konieczność wniesienia poprawek w przepisach dotyczących takich spraw jak: zwoływanie posiedzeń władz wykonawczych w Związku, badanie reprezentatywności organizacji, obowiązek pracodawcy polegający na udzielaniu związkowi informacji m.in. dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania, wzmocnienie organizacji reprezentatywnych. Poprawki przekazano do Komisji Krajowej.

W dalszej część posiedzenie przedstawiciele branż poinformowali o  sytuacji w danych zakładach pracy, a kierownicy oddziałów omówili swoją działalność.

uwagi RZM do ustawy o zmianie ustawy o zz

ZR Ewa Kosiorowska Bogdan Orłowski i Piotr Wegner Andrzej kucharski i Mieczysław Krzywy

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com