Zmiany w Kodeksie pracy

1. Regulamin pracy, ZFŚS (art. 772 ,Kp, art. 104 Kp)

Nowelizacja przewiduje złagodzenie obowiązków z zakresu prawa pracy dla małych pracodawców, zatrudniających do 50 pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami podniesiono progi dotyczące obowiązków tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – z obecnych 20 do 50 pracowników. Przy czym, pracodawca zatrudniający co najmniej 20, a mniej niż 50 pracowników będzie zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

2. Terminy odwołania do sądu (art. 264Kp)

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy wydłuża do 21 dni terminy na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę. Zgodnie z przepisem przejściowym, nowe terminy dotyczą również spraw rozpoczętych przed 1 stycznia 2017r., których terminy nie upłynęły przed tym dniem.

3. Świadectwo pracy (art. 97 Kp)

Pracodawca, co do zasady, zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Przy czym po zmianach – od 1 stycznia 2017r. – nie ma takiego obowiązku w sytuacji, gdy dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydał świadectwa pracy – wyłącznie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. W tym przypadku wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli pracodawca nie zamierza zatrudnić tego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy, to ma obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy, z uwagi na niezłożenie przez pracownika stosownego wniosku.

4. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 125 Kp)

Nowe przepisy doprecyzowują też, iż umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dotychczasowe brzmienie przewidywało postać pisemną, ale nie odnosiło się do skutków jej niedochowania. Dokonanie takiego zastrzeżenia jednoznacznie przesądzi o wymaganej formie prawnej dla tego rodzaju umowy.

A oto zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 1 stycznia 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com