WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

II Sesja sprawozdawczo-wyborcza

IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

Legnica, 31 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr 1

ws. liczby tur głosowań

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na podstawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, postanawia przeprowadzić wybory na wszystkie funkcje związkowe w maksymalnie 3 turach głosowań.

Uchwała nr 2

ws. tworzenia list rezerwowych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 110 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia, że w wyborach na wszystkie funkcje związkowe, z wyjątkiem przewodniczącego ZR, na listach rezerwowych znajdą się ci kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wyborów na daną funkcję ponad połowę głosów ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach mandatowych.

Stanowisko nr 1

ws. Zbrodni Lubińskiej

W 40 rocznicę Zbrodni Lubińskiej IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” składa hołd zastrzelonym i rannym uczestnikom tamtych wydarzeń.

Za prawo do wolności i godnego życia, za prawo do zrzeszania się w NSZZ „Solidarność” zginęli w Lubinie nasi Koledzy: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.

31 sierpnia 1982 roku mieszkańcy Lubina oraz pracownicy zakładów pracy Zagłębia Miedziowego zgromadzili się w II rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, aby zaprotestować przeciwko trwającemu stanowi wojennemu  oraz domagać się uwolnienia uwięzionych członków NSZZ „Solidarność”.

Przeciwko pokojowej manifestacji komunistyczne władze wysłały oddziały milicji i ZOMO, które użyły wobec protestujących ostrej amunicji i gazów łzawiących. Były ofiary śmiertelne, wiele osób zostało rannych.
NSZZ „Solidarność” wyraża jednocześnie oburzenie z powodu nieukarania sprawców tego mordu i ich politycznych mocodawców.

Nigdy o nich nie zapomnimy!

Stanowisko nr 2

ws. wynagrodzeń w oświacie

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która domaga się od Rządu RP zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5% powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. Zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9 % powoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli.  IX WZD popiera sugestię Rady KSOiW polegającą na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Wzywamy Rząd RP do zrealizowania Porozumienia zawartego z NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. poprzez niezwłoczne przystąpienie do prac nad zmianą systemu wynagradzania.

 

 

Stanowisko nr 3
ws. przywrócenia Karty Nauczyciela w placówkach socjalizacyjnych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” upomina się o przywrócenie ustawy Karta Nauczyciela w placówkach socjalizacyjnych zabrane od 1 stycznia 2004 roku.
w 2013 r.  23 listopada na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży ówczesna opozycja (obecnie marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, eurodeputowana Anna Zalewska, wicemarszałek Ryszard Terlecki i inni) poparli nasze żądanie przywrócenia Karty Nauczyciela w tych placówkach. Został przyjety dezyderat nr 7 do ówczesnego premiera Donalda Tuska. „Życzliwi” wnioskowi mieli go zrealizować po wygranych wyborach w 2015 r. Dlaczego tego zaniechali?
Oczekujemy wypełnienia obietnicy wyborczej przez Rząd RP w bieżącej kadencji, gdyż batalia ta trwa od 2006 r.


I Sesja sprawozdawczo-wyborcza

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

Legnica, 29 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1
ws. liczby tur głosowań

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na podstawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, postanawia przeprowadzić wybory na wszystkie funkcje związkowe w maksymalnie 3 turach głosowań.

Uchwała nr 2
ws. tworzenia list rezerwowych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 110 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia, że w wyborach na wszystkie funkcje związkowe, z wyjątkiem przewodniczącego ZR, na listach rezerwowych znajdą się ci kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wyborów na daną funkcję ponad połowę głosów ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach mandatowych.

 

 Stanowisko nr 4
ws. wynagrodzeń w oświacie

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP podniesienia wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych.

Wdrożona reforma obciążyła pracowników oświaty dodatkowymi pracami dotyczącymi dostosowania dokumentacji szkolnej, zmian programowych i strukturalnych. Oczekuje się od nich  również podnoszenia kwalifikacji poprzez odpłatne formy doskonalenia zawodowego. Wprowadzona od 1 kwietnia br. 5% podwyżka – która realnie wynosi 2,7% przy zakładanej  inflacji 2,3% – nie zrekompensuje sześciu lat bez regulacji płacowych. W dalszym ciągu nauczyciele tracą o 20% w relacji do przeciętnych wynagrodzeń. Stąd delegaci IX WZD wspierają żądanie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wzrostu wynagrodzeń o 20% od 1 stycznia 2019 r.

Stanowisko nr 5
ws. trójstronnego zespołu branżowego do spraw przemysłu motoryzacyjnego

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko opieszałości i ignorowaniu dokumentacji złożonej dnia 23 maja 2016 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utworzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego.
Przemysł motoryzacyjny jest jedną z największych branż w kraju zatrudniając 1,1 mln pracowników w motoryzacji i sektorach z nią powiązanych.
Dlatego domagamy się utworzenia zgodnie z ustawą o radzie dialogu społecznego Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego oraz niezwłocznego podjęcia dialogu.

 Stanowisko nr 6
ws. nierównego traktowania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko nierównemu traktowaniu szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych o uprawnieniach publicznych pod względem zatrudniania nauczycieli.
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe niepubliczne zatrudniają nauczycieli w oparciu o Kodeks pracy z ograniczonym zastosowaniem Karty Nauczyciela.
Żądamy zrównania w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Stanowisko nr 7
ws. przywrócenia Karty Nauczyciela w placówkach socjalizacyjnych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do naprawienia szkody jaką wyrządziła ekipa SLD w 2004 roku wychowawcom placówek socjalizacyjnych zabierając im Kartę Nauczyciela jako formę zatrudnienia.
Obecna władza wspierała działania Solidarności ws. przywrócenia Karty Nauczyciela wychowawcom placówek socjalizacyjnych (Dezyderat nr 7 Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do Prezesa Rady Ministrów ws. statusu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych uchwalony na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r.).
Oczekujemy wypełnienia obietnicy wyborczej przez Rząd RP w bieżącej kadencji, gdyż batalia ta trwa od 2006 r.

Legnica, 29 czerwca 2018 r.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com