RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” (dalej: Związek), REGON: 390240450, NIP: 6911600825, dane kontaktowe: Legnica (59-220) przy ul. Fryderyka Skarbka 9, Tel.: (+48) 767210878, fax (+48) 767210888.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iodo.legnica@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: (+48) 767210878 wew. 17.
3. Pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń – przekazywane będą kompetentnym strukturom i jednostkom organizacyjnym Związku, oraz innym podmiotom odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia. Chodzi o dane osobowe, które podano podczas korzystania z poczty oraz stron internetowych Administratora.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem odpowiedzi w zgłoszonej sprawie.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO.
6. Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe – poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT – nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli.
8. W szczególności dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte.
9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo.legnica@solidarnosc.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres: Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, ul. Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica.
ZGODA
Przesyłając informacje za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wyraża Pani/Pan na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
Jednocześnie wysyłając maila potwierdza Pani/Pan, że ma świadomość, że dane umieszczone w mailu zostaną automatycznie uzupełnione o numer IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com