Zbliża się termin płatności pierwszej raty obowiązkowego odpisu na ZFŚS

Do 1 czerwca 2015 r. pracodawcy, w tym również organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników, mają czas na zapłatę pierwszej raty obowiązkowego odpisu na ZFŚS. Poniesione z tego tytułu wydatki wolno im zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu socjalnego zostały określone w ustawie o ZFŚS. Wynika z niej, że aktualnie obowiązek posiadania ZFŚS dotyczy pracodawców:

  • zatrudniających według stanu na 1 stycznia 2015 r. co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Pracodawcom, w tym również organizacjom pozarządowym, mającym mniej niż 20 pracowników również wolno utworzyć fundusz socjalny w firmie, na zasadzie dobrowolności. ZFŚS zasadniczo tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Obowiązki zaś związane z jego administrowaniem spoczywają na pracodawcy, który ponosi także koszty dokonywanych w tym celu odpisów.

Jednym z tych obowiązków jest konieczność przekazania przez zakład pracy, który ZFŚS utworzył obligatoryjnie, odpisów podstawowych i zwiększeń na dany rok kalendarzowy, na rachunek bankowy funduszu. Wspomniany podmiot powinien to zrobić w dwóch kolejnych ratach, odpowiednio przekazując w terminach do:

  • 31 maja – kwotę stanowiącą co najmniej 75% podstawowego odpisu na dany rok oraz
  • 30 września – pozostałą jego część, jak również fakultatywnych zwiększeń.

Ponieważ w bieżącym roku 31 maja przypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy, termin zapłaty pierwszej raty odpisu podstawowego na ZFŚS ulega przesunięciu na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2015 r. Natomiast pracodawców, którzy tego rodzaju fundusz utworzyli dobrowolnie, nie wiążą wspomniane terminy. Wartość przekazanych z tego tytułu kwot przedsiębiorcom wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o CIT). Analogicznie należy kwalifikować ponoszone przez nich koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego funduszu.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com