Państwowe odznaczenia dla działaczy opozycyjnych

Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wręczył 29 osobom Ordery Odrodzenia Polski, drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenia cywilne.

Ordery Polonia Restituta nadawane są za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowane z pożytkiem dla kraju, rozwoju gospodarki narodowej i służby publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności oraz obronności kraju, rozwoju współpracy RP z innymi krajami i narodami, a także za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność” odznaczenia otrzymali:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Eugeniusz Liszewski.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Sławomir Jakubów, Józef Kowalik, Zbigniew Wojtków

Na uroczystości nie było Wiesława Pawłowskiego, który odbierze Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski w późniejszym terminie.  

Eugeniusz Liszewski, ur. 2.03.1955 r.  Od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”. W dniach 14-17 grudnia 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Zakładach Górniczych (ZG) „Rudna” w Polkowicach. W latach 1982-1983 był członkiem Tajnej  Komisji Zakładowej (TKZ) NSZZ „Solidarność” w ZG „Rudna”. 28 marca 1983 r. został tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że w okresie od marca 1982 r. do lutego 1983 r. w Polkowicach współtworzył TKZ NSZZ „Solidarność” ZG „Rudna”, uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach komitetu koordynującego oraz prowadził działalność organizatorską i finansową. 1 sierpnia 1983 r. Prokurator Rejonowy w Lubinie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1983 r. umorzył postępowanie przygotowawcze wobec pana Eugeniusza Liszewskiego w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną. Pomimo umorzenia postępowania pozostawał on w areszcie za działania mające na celu spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych, za co ostatecznie 30 września 1983 r. został skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, karę grzywny w wysokości 20 tys. oraz zwrot 8,5 tys. zł kosztów sądowych. 1 października 1983 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego we Wrocławiu. W latach 1983-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, m. in.: 
„Solidarność Walcząca”, „Żądło Robola”, „Afirmacja”, „Wolny Głos”. W latach 1984-1989 był również członkiem Solidarności Walczącej w Lubinie. W 1988 r. był współorganizatorem strajku w ZG „Rudna”, a w okresie 1988-1989 był współorganizatorem i członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Robót Górniczych Kombinatu GórniczoHutniczego Miedzi w Lubinie.

w 2022 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Sławomir Jakubów, ur. 7.04.1967 r. Wlatach 1984-1986 był członkiem grupy „małego sabotażu” działającej w ramach Solidarności Walczącej (SW) w  Lubinie. Grupa przeprowadziła kilkadziesiąt akcji rozrzucania ulotek, malowania napisów SW na murach budynków 
w Lubinie. Sławomir Jakubów brał udział w głośnej akcji namalowania napisu SW na plakacie wzywającym do udziału w wyborach na osiedlu Polne. Był również uczestnikiem kontroli frekwencji w lokalu wyborczym na osiedlu Polne w Lubinie. Jedną z najbardziej znanych akcji grupy „małego sabotażu” było wystawienie oraz ochrona na cmentarzu komunalnym w Lubinie 1 listopada 1984 r. krzyża brzozowego z napisem „Ks. Jerzy Popiełuszko zamordowany przez SB”, pod którym wkrótce zapłonęło wiele świec. 1 listopada 1985 r. członkowie grupy postawili też krzyż brzozowy z tablicą opatrzoną napisem „Zamordowanym przez Sowietów w Katyniu”. W sierpniu 1985 r. w Lubinie pan Sławomir Jakubów uczestniczył również w manifestacji ulicznej, w trakcie której domagano się
uwolnienia więźniów politycznych oraz legalizacji NSZZ „Solidarność” oraz gwarancji swobód obywatelskich.

W 2022 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Józef Kowalik, ur. 13.03.1956 r. W latach osiemdziesiątych XX w. był zatrudniony w Zakładach Robót  Górniczych (ZRG) KGHM w Lubinie. Pracował na terenie wydobywczym Zakładów Górniczych (ZG) „Rudna” w Polkowicach. W dniach 14-17 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w ZG „Rudna” pełniąc rolę szefa zmiany strajkowej straży robotniczej oraz członka Komitetu Strajkowego na Szybie „Rudna Zachodnia”. Po zakończeniu strajku 19 grudnia 1981 r., wraz z całą załogą, został represyjnie zwolniony, a następnie przyjęty do pracy ponownie. Ponadto został powołany do czynnej służby wojskowej, którą odbywał w okresie od 2 kwietnia 1982 r. do 25 czerwca 1982 r. w Lubuskiej Brygadzie WOP. W latach 1982-1985 był działaczem Tajnej Komisji Zakładowej (TKZ) NSZZ „Solidarność” ZRG w Lubinie. Zbierał wówczas składki na związkową działalność konspiracyjną, kolportował ulotki i wydawnictwa „Solidarności”. Jednocześnie jako członek TKZ NSZZ „Solidarność” oraz działacz Solidarności Walczącej w Lubinie był odpowiedzialny za liczne akcje ulotkowe, organizowanie protestów i wykonywanie napisów na murach oraz wyrobiskach kopalń. W maju i sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajków w ZG „Rudna” w Polkowicach.

W 2022 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zbigniew Wojtków, ur. 2 IX 1954 w Jaworze. Ukończył Technikum Hutnicze w Głogowie (1976).

1970-2004 kontroler działu kontroli, aparaturowy, mechanik urządzeń hutniczych w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie.  Od IX 1980 w „S”; członek KZ w HM Głogów.

14-17 XII 1981 członek Zakładowego KS tamże; 1982-1984 zbierał składki na działalność związkową, pomoc dla represjonowanych i ich rodzin; od 1982 kolporter prasy podziemnej, m.in.: „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Ogniwa”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Głogowskiej”; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych w Głogowie. 1986-1989 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów, zaangażowany na polu kultury niezależnej, działalności samokształceniowej; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy między Bractwami (Gdańsk, Warszawa, Kraków, Głogów).

Od 1989 ponownie w „S”; 1992-1993 delegat na WZD HM Głogów, 1992-2004 członek KZ (od 1997 Międzyzakładowej) „S” tamże; 1990-1991 członek Rady Pracowniczej w HM Głogów. 2004-2005 mechanik urządzeń hutniczych w KGHM Oddział Zakład Gospodarki Wodnej w Lubinie, od 2005 mechanik urządzeń energetycznych w Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie; 2005-2010 przewodniczący KZ tamże, członek Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi „S”.

W 2022 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Fot: Janusz Wolniak (SDŚ), DUW

 


Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com