Pamiętajmy o sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy, tzn.:

1. prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku,

2. składanie urzędom skarbowym zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym, do 31 marca roku następnego z dołączonym sprawozdaniem finansowym (bilans + rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

Wśród dochodów uzyskiwanych przez organizacje związkowe zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych są „dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej” (art. 17 ust. 1 pkt 39).

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 54 poz 654 z 2000 r.).

UWAGA: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok będzie sporządzane według zasad ustawy o rachunkowości (Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100), a nie jak dotychczas, według uproszczonych zasad wynikających z nieobwiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Znowelizowana ustawa o rachunkowości (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2014 r., Poz. 1100) wprowadziła na potrzeby uproszczonej sprawozdawczości finansowej nową kategorię podmiotów – są to mikropodmioty, do których zostały zaliczone m.in. związki zawodowe. Jeśli organizacja związkowa podejmie decyzję o stosowaniu zasad rachunkowości dla mikropodmiotów (co sugerujemy), będzie sporządzała sprawozdanie finansowe według załącznika Nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

Druki CIT  do pobrania:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/CIT-8(21)_v3-2E.pdf

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com