Obowiązek podatkowy Organizacji Związkowej

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy, tzn.:

1. prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku,
2. składanie urzędom skarbowym zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym, do 31 marca roku następnego Za rok 2020 termin wydłużono o 3 miesiące do 30.06.2021

Wśród dochodów uzyskiwanych przez organizacje związkowe zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych są „dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej” (art. 17 ust. 1 pkt 39).

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 54 poz 654 z 2000 r.).

obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W tym miejscu należy wyjaśnić, że dotyczy to również związków zawodowych a forma ustrukturyzowana to nic innego jak wersja elektroniczna. Przypomnę, że do 31 grudnia 2019 r. związki zawodowe składały sprawozdania finansowe do Urzędu Skarbowego w wersji papierowej lub elektronicznej nieustrukturyzowanej. Bardzo ważną zmianą jest również to, że sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdanie finansowe związku zawodowego – najważniejsze informacje

Wzór
Związki zawodowe nie prowadzące działalności gospodarczej mogą korzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe związku zawodowego jest sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Podpisy
Sprawozdanie finansowe zgodnie z art 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – skarbnik lub księgowa) oraz upełnomocnieni członkowie zarządu.

Terminy
W większości organizacji związkowych rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W roku 2021, w związku z pandemią COVID-19 terminy sprawozdawcze zostały przesunięte. Poniżej podajemy ogólną zasadę, wnikającą z ustawy o rachunkowości oraz realnie obowiązujący termin w 2021 roku.

Sporządzenie i podpisywanie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (do 31 marca); po przesunięciu dla sprawozdania za 2020 rok – do 30 czerwca 2021 r.
Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (do 30 czerwca); po przesunięciu dla sprawozdania za 2020 rok – do 30 września 2021 r.
Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; po przesunięciu dla sprawozdania za 2020 – do 11 października 2021 r.

KROK PIERWSZY – sporządź sprawozdanie
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (najczęściej skarbnik, księgowy, księgowa) robi sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Najczęściej gotowe sprawozdanie to po prostu plik Excel (plik w formacie xls) sporządzony samodzielnie albo plik wygenerowany przez program księgowy. Za 2020 roku sprawozdanie finansowe MUSI być zrobione w tzw. strukturze logicznej.

Do stworzenia pliku w strukturze logicznej można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów – e-Sprawozdania Finansowe.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com