Rozwiązania podatkowe w Tarczy 4 i „wakacje” kredytowe

Darowizny
Zmiany zawarte w ustawie rozszerzają zakres darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania, które mogą być przekazane zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w tej ustawie również na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, a także rodzinnych domów pomocy społecznej oraz domów pomocy społecznej. Podlega odliczeniu darowizna przekazana do 30 września 2020 r.

Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć również darowizny rzeczowe w postaci komputerów przenośnych (laptopy lub tablety) , przekazane między 1 stycznia, a 30 września 2020 roku między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe. Urządzenia będące przedmiotem darowizny muszą być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

„Wakacje” kredytowe
Ustawa umożliwia skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych dla kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w ustawie wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Uprawnienie do 3 miesięcznego zawieszenia spłaty kredytu ograniczono do umów, które zostały zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. i co do których zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. W przypadku, w którym kredytobiorca posiada kilka kredytów u danego kredytodawcy, przepisy ograniczają możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia umowy tylko w stosunku do jednego z nich wedle wyboru kredytobiorcy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu.

Kredytobiorca, który skorzystał wcześniej w ramach umowy z bankiem z wakacji kredytowych, może poprzez złożenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy o kredyt na podstawie omawianej ustawy, skrócić okres tych wakacji kredytowych. Kredytobiorca może także złożyć wniosek o zwieszenie wykonania umowy kredytu po okresie tych wakacji.
Omawianych przepisów nie stosuje się do kredytów studenckich.

Marzena Podolska – Bojahr NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com