„Solidarność” na kryzys: Pracownicy młodociani w „tarczy antykryzysowej” cz 5

Zgodnie z art. 15f. „Tarczy antykryzysowej”, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią, pracodawca będzie musiał zwolnić młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca ten nie straci refundacji wynagrodzenia, jakie otrzymuje od państwa na sfinansowanie wynagrodzenia takiego pracownika, jeżeli wypłaci uczniowi wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy (art. 190 k.p.) jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie, którego minimalną wysokość oblicza się w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS (podstawa prawna – §19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło – 5.198,58 zł. Poniżej zestawienie wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie 1.03.2020 – 31.05. 2020

Okres: 1.03.2020 r. – 31.05.2020 r.

I rok nauki – nie mniej niż 5%  przeciętnego wynagrodzenia – 259,93 zł

II rok nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia – 311,91 zł

III rok nauki – nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia – 363,90 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4%  przeciętnego wynagrodzenia – 207,94 zł

Pracownikowi, za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje tzw. wynagrodzenie przestojowe (art. 81 k.p.) w wysokości 60% wynagrodzenia. Przy zmniejszonym wynagrodzeniu refundacja będzie dotyczyła kwoty faktycznie wypłaconej i będzie proporcjonalnie zmniejszona. Wydaje się, że nie ma potrzeby zawierania aneksów do umów pomiędzy OHP a pracodawcami zatrudniającymi pracowników młodocianych. 

Opracowanie – Barbara Surdykowska KK NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com