Wprowadzenie przepisów o pracowniczych planach  kapitałowych

Kontynuujemy przedstawianie zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od 01-01-2019 roku.

Kolejna nowelizacja spowodowana została z wprowadzeniem przepisów ustawy o pracowniczych planach  kapitałowych (dalej PPK). Ogólnie można stwierdzić, że idea tych przepisów polega na tym, że wpłaty dokonywane do PPK mają być finansowane z własnych środków pracodawców i uczestnika. Wpłaty finansowane przez uczestnika  PPK będą potrącane z jego wynagrodzenia za pracę po jego opodatkowaniu. 

Wpłaty dokonywane i odprowadzane do PPK nie będą podlegały ograniczeniom w zakresie  potrąceń z  wynagrodzenia za pracę określonych w przepisach Kodeksu pracy (dalej Kp) . W tym celu wprowadzono zmiany w  art. 87 w § 1 Kp polegające na tym, ze odliczenia z wynagrodzenia za pracę, będą dokonywane bez zgody pracownika i przed dokonaniem potrącenia z tytułu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, kary pieniężnych przewidziane w  przepisach Kp. 

Wprowadzona zmiana spowoduje, ze kwota wolna od potrąceń, stosowana przy dokonywaniu potrąceń określonych w przepisach art. 87 i następnych Kp będzie ustalana po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli 
pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Piotr J. Jóźwiak
radca prawny
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com