Uchwały i stanowiska przyjęte przez IX WZD Regionu

Uchwała nr 1
ws. liczby tur głosowań

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na podstawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, postanawia przeprowadzić wybory na wszystkie funkcje związkowe w maksymalnie 3 turach głosowań.

Uchwała nr 2
ws. tworzenia list rezerwowych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 110 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia, że w wyborach na wszystkie funkcje związkowe, z wyjątkiem przewodniczącego ZR, na listach rezerwowych znajdą się ci kandydaci, którzy uzyskają w ostatniej turze wyborów na daną funkcję ponad połowę głosów ważnych, lecz nie znajdą się na miejscach mandatowych.

Uchwała nr 3
ws. liczebności Zarządu Regionu w kadencji 2018 – 2022

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, że Zarząd Regionu w kadencji 2018 – 2022 będzie liczył 19 członków, z przewodniczącym.

Uchwała nr 4
ws. liczebności Regionalnej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018 – 2022

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2014 – 2018 będzie liczyła 5 członków.

Uchwała nr 5
ws. liczebności Prezydium Zarządu Regionu w kadencji 2018 – 2022

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na podstawie § 111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” upoważnia Zarząd Regionu do ustalenia liczebności Prezydium Zarządu Regionu.

Stanowisko nr 1
ws. 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” składa hołd bohaterskim Rodakom, którzy swoją odwagą, determinacją i umiłowaniem wolności przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości i apeluje do członków Związku i mieszkańców Regionu o włączenie się w godne uczczenie setnej rocznicy tego wydarzenia.

Stanowisko nr 2
ws. sytuacji w KGHM Polska Miedź S.A.

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera petycję organizacji NSZZ „Solidarność” działających w KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącą karuzeli kadrowej w Spółce.
Delegaci podtrzymują również, stanowisko WZD sprzed 4 lat, w którym protestowali przeciw stosowaniu przez Rząd RP wobec KGHM Polska Miedź S.A. ustawy o podatku od niektórych kopalin. Minęły cztery lata wybrano nowy Parlament, a ustawa mająca wpływ na kondycję całej firmy nie zmieniła się.
Oczekujemy spełnienia obietnic przedwyborczych koalicji PIS.

Stanowisko nr 3
ws. dyskryminowania działaczy związkowych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko jawnemu złamaniu przepisów ustawy o związkach zawodowych przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi poprzez zwolnienie z pracy, objętej szczególną ochroną, przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Złotoryi.
Zdaniem delegatów to odwet pracodawcy za jej skuteczną działalność związkową i bezkompromisową walkę z nieprawidłowościami, do których dochodziło w Szpitalu.
Jest to kolejne pogwałcenie elementarnych praw pracowniczych i związkowych w placówkach medycznych zarządzanych przez spółki Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne w Sosnowcu.
Delegaci  żądają natychmiastowego przywrócenia Przewodniczącej do pracy i zaprzestania wobec niej dalszych szykan.
Jednocześnie po raz kolejny domagamy się szybszego rozpatrywania spraw pracowniczych przez właściwe sądy.

 Stanowisko nr 4
ws. wynagrodzeń w oświacie

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP podniesienia wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych.

Wdrożona reforma obciążyła pracowników oświaty dodatkowymi pracami dotyczącymi dostosowania dokumentacji szkolnej, zmian programowych i strukturalnych. Oczekuje się od nich  również podnoszenia kwalifikacji poprzez odpłatne formy doskonalenia zawodowego. Wprowadzona od 1 kwietnia br. 5% podwyżka – która realnie wynosi 2,7% przy zakładanej  inflacji 2,3% – nie zrekompensuje sześciu lat bez regulacji płacowych. W dalszym ciągu nauczyciele tracą o 20% w relacji do przeciętnych wynagrodzeń. Stąd delegaci IX WZD wspierają żądanie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wzrostu wynagrodzeń o 20% od 1 stycznia 2019 r.

Stanowisko nr 5
ws. trójstronnego zespołu branżowego do spraw przemysłu motoryzacyjnego

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko opieszałości i ignorowaniu dokumentacji złożonej dnia 23 maja 2016 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utworzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego.
Przemysł motoryzacyjny jest jedną z największych branż w kraju zatrudniając 1,1 mln pracowników w motoryzacji i sektorach z nią powiązanych.
Dlatego domagamy się utworzenia zgodnie z ustawą o radzie dialogu społecznego Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego oraz niezwłocznego podjęcia dialogu.

 Stanowisko nr 6
ws. nierównego traktowania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko nierównemu traktowaniu szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych o uprawnieniach publicznych pod względem zatrudniania nauczycieli.
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe niepubliczne zatrudniają nauczycieli w oparciu o Kodeks pracy z ograniczonym zastosowaniem Karty Nauczyciela.
Żądamy zrównania w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Stanowisko nr 7
ws. przywrócenia Karty Nauczyciela w placówkach socjalizacyjnych

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do naprawienia szkody jaką wyrządziła ekipa SLD w 2004 roku wychowawcom placówek socjalizacyjnych zabierając im Kartę Nauczyciela jako formę zatrudnienia.
Obecna władza wspierała działania Solidarności ws. przywrócenia Karty Nauczyciela wychowawcom placówek socjalizacyjnych (Dezyderat nr 7 Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do Prezesa Rady Ministrów ws. statusu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych uchwalony na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r.).
Oczekujemy wypełnienia obietnicy wyborczej przez Rząd RP w bieżącej kadencji, gdyż batalia ta trwa od 2006 r.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com