Spotkanie KSEIR w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Notatka ze spotkania Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27.02.2018r.

27 lutego br. z inicjatywy Rady KSEiR odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli:
Ze strony Rady Ministrów RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław  Szwed Podsekretarz Stanu w MRPiPS – Elżbieta. Bojanowska Podsekretarz Stanu w MRPiPS – Marcin Zieleniecki
Ze strony Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Posłanka PiS – Bożena Borys Szopa przewodnicząca Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Poseł PiS – Grzegorz Matusiak zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Posłanka PiS – Urszula Rusecka zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny, członek Komisji Polityki Senioralnej 
Ze strony KS EiR Przewodniczący Rady KS EiR – Dariusz Kucharski Zastępca przewodniczącego Rady KS EiR  Zbigniew Kuźniar Przewodnicząca KR KSEiR – Henryka Charchalska 

Nasze priorytety do rozmów z rządem i KP PiS
1) Bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów
a) Zasad waloryzacji świadczeń
b) Poprawy bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów
c) Sytuacji „wcześniejszych emerytek” rocznik 1953
d) Perspektywy programu „Opieka 75+”
2) Poprawy dostępności usług medycznych dla osób starszych
a) poprawy dostępności usług medycznych dla osób starszych w zakresie leczenia geriatrycznego, uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego
b) wnioski z funkcjonowania programu Leki 75+

W zakresie poprawy bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów przedstawiciele strony rządowej zdecydowanie stwierdzili, że w budżecie państwa nie przewidziano żadnych dodatkowych środków finansowych na poprawę sytuacji emerytów i rencistów. Wg. min. Zielenieckiego rząd ma świadomość że waloryzacja świadczeń nie
poprawi sytuacji materialnej emerytów i rencistów.
Jednocześnie poinformowano nas, że do końca obecnej kadencji władz w 2019 nie są przewidywane poważniejsze zmiany systemu emerytalnego. Nasza argumentacja o rosnącej wśród środowisk emeryckich frustracji i poczuciu pogłębiającego się wykluczenia ekonomicznego nie została zakwestionowana przez przedstawicieli rządu. Strona rządowa zdaje sobie sprawę, że od lat pogłębia się niekorzystna dla emerytów relacja pomiędzy przeciętną emeryturą a przeciętną płacą i że w środowisku emeryckim powszechne jest odczucie iż waloryzacja nie w pełni pokrywa wzrost kosztów utrzymania, szczególnie w odniesieniu do jednoosobowych gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Przedstawiciele strony rządowej podkreślili że tegoroczna waloryzacja jest najwyższa od 5 lat. W tym miejscu Przew. D. Kucharski przedstawił punkt widzenia związkowców i o tym, że podniesiona do 1000 zł najniższa emerytura budzi wiele kontrowersji właśnie ze względu na staż pracy i że podwyżki nie poszły dalej na inne grupy emerytów. Ponadto przewodniczący przypomniał o problemie wcześniejszych emerytek rocznik 53 na. Min. Zieleniecki stwierdził
że sprawa znajduje się Trybunale Konstytucyjnym i rząd nie jest w niej stroną.

Przewodniczący w imieniu KS EiR oświadczył że jesteśmy zainteresowani wyłącznie systemową waloryzacją emerytur i rent a nie dopłatami o charakterze doraźnym, które nie są wliczane do corocznie waloryzowanej podstawy emerytury. Następnie min. Bojanowska przedstawiła działania rządu odnośnie poprawy sytuacji rodzinnej emerytów a szczególnie emerytów 75+, niesamodzielnych i z demencją starczą. Omówiła projekt MRPiPS Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Jest to pierwszy dokument rządowy, który wyznacza konkretne obszary działań, a – co najważniejsze – wskazuje konkretne podmioty bezpośrednio
odpowiedzialne za ich realizację. Rząd widzi potrzebę zwiększenia liczby lekarzy geriatrów, zwiększenia liczby łóżek na oddziałach geriatrycznych, zwiększenia liczby domów opieki społecznej, zwiększenie liczby domów dziennego pobytu, zwiększenie liczby pracowników socjalnych. Zwrócenie szczególnej uwagi na chorych z otępieniem. Nawiązanie z nimi szczególnej komunikacji. Rząd chce przygotować ok. 5000 miejsc dla osób niesamodzielnych i z otępieniem. Zwrócił uwagę, 430 gmin w Polsce nie zajmuje się tym problemem Inie świadczy żadnych usług dla w/w osób starszych.

Zdaniem KS EiR pilnego rozwiązania wymaga problem samotnych emerytów borykających się z chorobami emencyjnymi i z niskimi emeryturami, których nie będzie stać na opłacenie pobytu w domu opieki społecznej ( koszt od 3.600 zł). Zapewniono nas, że rząd pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. 

Min. Marcin Zieleniecki poinformował nas, że kilkanaście dni temu miał spotkanie z grupą emerytów ok. 30 osób z Sekcji RS EiR Regionu Gdańskiego. Na zakończenie ustalono, że podobne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia odnośnie poprawy dostępności usług medycznych dla osób starszych odbędzie się w marcu
br. Do zorganizowania tego spotkania zobowiązała się min. Elżbieta Bojanowska. 

Łódź, 7 marca 2018

Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com